Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 12/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Jerzy Skorupka

Sędziowie: SSA Wiesław Pędziwiatr /spr./

SSA Jarosław Mazurek

Protokolant: Joanna Rowińska

przy udziale Tadeusza Cieśli prokuratora (...)

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2021 r.

sprawy Z. W.

oskarżonego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 30 października 2020 r. sygn. akt III K 312/19

I.  zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

II.  zwalnia Z. W. z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze, poniesionymi wydatkami obciążając Skarb Państwa.

Wiesław Pędziwiatr

Jerzy Skorupka

Jarosław Mazurek