Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 83/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Rafał Kaniok

Sędziowie: SA – Piotr Schab

SA – Dorota Radlińska (spr.)

Protokolant: Adriana Hyjek

przy udziale Prokuratora Szymona Liszewskiego

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2021 r.

sprawy:

1.  J. G. s. K. i J., ur. (...) w W. - oskarżonego z art.286§1 k.k. i in.

2.  A. G. c. M. i A., ur. (...) w W. - oskarżonej z art.286§1 k.k. i in.

3.  M. G. s. J. i J., ur. (...) w W. - oskarżonego z art.286§1 k.k. i in.

4.  T. A. s. E. i D., ur. (...) w T. - oskarżonego z art.18§3 kk w zw. z art.286§1 kk i in.

5.  M. K. (1) s. J. i E., ur. (...) w G. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

6.  Ł. N. s. B. i E., ur. (...) w W. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

7.  P. Z. , s. M. i M., ur. (...) w G. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

8.  A. L. s. Z. i I., ur. (...) w R. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

9.  I. S. s. H. i E., ur. (...) w T. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

10.  M. S. (1) s. W. i B., ur. (...) w G. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

11.  A. B. , s. J. i J., ur. (...) w G. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

12.  H. N. s. J. i M., ur. (...) w G. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

13.  T. G. s. S. i M., ur. (...) w W. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

14.  J. N. s. E. i J., ur. (...) w J. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

15.  P. T. /T./ , s. J. i I., ur. (...) w O. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

16.  S. J. (1), s. A. i J., ur. (...) w G. - oskarżonego z art.286§1 kk i in.

17.  R. S., s. J. i M., ur. (...) w (...)- oskarżonego z art.286§1 kk i in.

na skutek apelacji, wniesionych przez prokuratora i obrońców oraz z urzędu

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 29 grudnia 2017 r. sygn. akt VIIIK 134/12

I.  Wobec J. G. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

1. uchyla karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie IV;

2. z przypisanych oskarżonemu czynów w punktach I, II i III eliminuje zapis- „przy czym J. G. kierował wykonaniem przestępstwa” i za każdy z przypisanych czynów obniża orzeczoną karę pozbawienia wolności o 6 /sześć/ miesięcy, tj. za czyn przypisany w punkcie I do 2 /dwóch/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy, za czyn przypisany w punkcie II do 3 /trzech/ lat i 6 / sześciu/ miesięcy, oraz za czyn przypisany w punkcie III do 6 /sześciu/ miesięcy i na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015 r. tak wymierzone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności łączy i wymierza karę łączną 5 (pięciu ) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zalicza oskarżonemu J. G. na poczet orzeczonej powyżej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 15 maja 2015 roku do dnia 3 lutego 2017 r.;

4. uchyla wobec oskarżonego orzeczenie w punkcie X i w tym zakresie sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

II. Uchyla zaskarżony wyrok wobec oskarżonych A. G., M. G., T. A., Ł. N., P. Z., I. S., M. S. (1), A. B., H. N., T. G., J. N. i w tym zakresie sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi I instancji .

III.  Na podstawie art. 435 k.p.k. uchyla orzeczenie w punkcie XXII dotyczące M. K. (1), w punkcie XXXV dotyczące P. T., w punkcie LIX dotyczące S. J. (1) oraz w punkcie LXIII dotyczące R. S. i w tym zakresie sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

IV.  Zmienia zaskarżony wyrok wobec A. L. w ten sposób, że na podstawie art. 17§1 pkt 5 k.p.k. postępowanie wobec niego umarza.

V.  W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

VI.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. F., adw. D. B., adw. Ł. G., r. pr. E. F., adw. M. J., r. pr. M. B. kwoty po 720 /siedemset dwadzieścia/ złotych + VAT, oraz na rzecz r. pr. J. K., adw. M. S. (2), adw. S. S., adw. K. W., adw. A. S., adw. K. K. (2), adw. J. B. kwoty po 600 /sześćset/ złotych + VAT - Kancelarie Adwokacka i (...) w W. z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

VII.  Koszty procesu w zakresie, w jakim wyrok został utrzymany w mocy ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 83/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

14

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2017 roku, sygn. akt VIII K 134/12.

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☒ na niekorzyść

☒ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.  1.

1.  1

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  1.

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. Apelacja obrońcy J. G.

- obrazy art. 7 k.p.k. i art. 410 k.p.k. – w zakresie przypisania oskarżonemu sprawstwa kierowniczego;

- art. 167k.p.k. i art. 46 §1 k.k. w zakresie wysokości orzeczonego wobec oskarżonego obowiązku naprawienia szkody;

- rażącej niewspółmierności orzeczonej kary łącznej.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

2. Apelacja obrońcy A. G.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

3. Apelacja obrońcy M. G.

- obrazy prawa materialnego

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

4. Apelacja obrońcy T. A.

- obrazy prawa materialnego

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

- rażącej niewspółmierności orzeczonej kary.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

5. Apelacja obrońcy Ł. N.

- obrazy prawa materialnego

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

6. Apelacja obrońcy P. Z.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

7. Apelacja obrońcy A. L.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

8. Apelacja obrońcy I. S.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

9. Apelacja obrońcy M. S. (1)

- obrazy przepisów prawa materialnego;

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

- rażącej niewspółmierności orzeczonej kary.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

10. Apelacja obrońcy A. B.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- błędu w ustaleniach faktycznych;

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

11. Apelacja obrońcy H. N.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- obrazy przepisów prawa materialnego;

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

12. Apelacja obrońcy T. G.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- obrazy przepisów prawa materialnego;

- rażącej niewspółmierności orzeczonej kary.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

13. Apelacja obrońcy J. N.

- obrazy przepisów postępowania – wskazanych szczegółowo w apelacji;

- obrazy przepisów prawa materialnego;

- błędu w ustaleniach faktycznych.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

14. Apelacja prokuratora

- podnosząca zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonych kary wobec:

- M. G.;

- M. K. (1);

- Ł. N.;

- P. Z.;

- A. L..

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty wskazane przez obrońców oskarżonych uznać należało co najmniej za częściowo zasadne.

Przystępując do wskazania powodów, które legły u podstaw uznania zasadniczo wszystkich zarzutów obrońców za co najmniej częściowo zasadne przede wszystkim podnieść należy, iż Sąd I instancji rozpoznając przedmiotową sprawę dopuścił się rażących uchybień proceduralnych, które ostatecznie skutkować musiały uchyleniem zaskarżonego orzeczenia w znaczącej części i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania w tym zakresie.

Procedura karna w sposób precyzyjny określa obowiązki Sądu I instancji. Przeprowadzenie postępowania dowodowego a następnie ocena zgromadzonego w sprawie materiału to podstawowe czynności, których wymagać należy od sądu I instancji. Norma art. 424 k.p.k wskazuje elementy, które zawierać powinno sporządzone przez sąd uzasadnienie. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalnie przeprowadzone postępowanie dowodowe zwieńczone profesjonalną oceną zgromadzonego materiału dowodowego prowadzi do wydania prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie. W uzasadnieniu orzeczenia, zgodnie z przepisem art. 424 k.p.k. wskazać należy udowodnione fakty, oraz dowody, na podstawie których fakty te zostały ustalone.

Pierwotnie sporządzone uzasadnienie w przedmiotowej sprawie przez Sąd I instancji nie spełniało elementarnych zasad, o których mowa w art. 424 k.p.k. W tych okolicznościach Sąd Apelacyjny zastosował instytucję z art. 449a k.p.k. oczekując, że Sąd I instancji konwaliduje uchybienia w zakresie sporządzonego uzasadnienia.

Niestety – w nazwanym przez Sąd I instancji – „Uzasadnieniu uzupełnionym” ponownie Sąd Okręgowy nie sprostał wymogom, o których mowa w art. 424 k.p.k. Przede wszystkim Sąd I instancji zobowiązany został do uzupełnienia sporządzonego wcześniej uzasadnienia o wskazane prze Sąd Apelacyjny elementy. Tymczasem Sąd Okręgowy sporządził i przesłał – „Uzasadnienie uzupełnione’. Nie dopełniając formy, niestety Sąd I instancji nie dopełnił także treści, która powinna się znaleźć w uzupełnieniu uzasadnienia.

To kolejne uchybienie Sądu I instancji wynikało z faktu, że ani przeprowadzone postępowanie, ani też ocena zgromadzone w sprawie materiału dowodowego nie były profesjonalne. Analiza materiału dowodowego, uzasadnień Sądu I instancji oraz zarzutów apelacyjnych prowadziła do wniosku, iż nie dopełniając obowiązku rzetelnego rozpoznania sprawy – Sąd Okręgowy w znaczącej części w ogóle jej nie rozpoznał. Okoliczność ta skutkowała brakiem możliwości sporządzenia profesjonalnego uzasadnienia w sprawie.

Apelacja obrońcy oskarżonego J. G. zasadniczo zasługiwała w całości na akceptację, co skutkowało zmianą wyroku wobec tego oskarżonego, a w zakresie orzeczenia w trybie art. 46 § 1k.k. wyrok, jak wobec wszystkich oskarżonych należało uchylić do ponownego rozpoznania. Słusznie wskazał obrońca, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie dawał podstaw do przypisania oskarżonemu J. G. sprawstwa kierowniczego. Odnośnie przypisania oskarżonemu J. G. sprawstwa kierowniczego Sąd I instancji wskazał, iż- „ J. G. właściwe było przypisanie sprawstwa kierowniczego, które polega na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę. Jest ono szczególną postacią sprawstwa, w której nie mamy do czynienia z bezpośrednią realizacją znamion czynu zabronionego.” / str. 95 uzasadnienia/ Wydaje się zatem, iż Sąd I instancji posiada wiedzę teoretyczną czym charakteryzuje się sprawstwo kierownicze. Rzecz jednak w tym, że wiedza ta nie została wykorzystana na potrzeby rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Z faktów ustalonych przez Sąd I instancji i nie kwestionowanych przez J. G. wynika, że oskarżony zachowaniem swoim bezpośrednio realizował znamiona czynów zabronionych. W przytoczonym powyżej fragmencie uzasadnienia Sąd I instancji popadł w sprzeczność z własnymi ustaleniami faktycznymi. Obrońca /str. 5 apelacji/ oskarżonego wskazał argumentację, odnoszącą się do braku podstaw przypisania oskarżonemu sprawstwa kierowniczego. Uznając za zbędne przytaczanie jej treści, zdaniem Sądu Apelacyjnego była ona trafna i spowodowała zmianę wyroku wobec oskarżonego w tym zakresie. Okoliczność ta spowodowała także obniżenie orzeczonych wobec tego oskarżonego kar jednostkowych i kary łącznej pozbawienia wolności. Obrońca tego oskarżonego podniósł także obrazę art. 46§1 k.k. Podobne zarzuty sformułowane zostały przez większość obrońców. Zasadnym będzie zatem w tym miejscu odniesienie się do tej kwestii. Orzekając w tym zakresie Sąd I instancji powinien mieć na uwadze normę art. 4§1 k.k. a także art. 415§1 k.p.k. W przedmiotowej sprawie doszło do naruszenia tych norm. Zarzuty obrońców należało zatem uznać za zasadne. W tym zakresie wyrok odnośnie J. G., oraz co do oskarżonych M. K., P. T., R. S. i S. J. - działając z urzędu należało uchylić i sprawę przekazać sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Wobec pozostałych oskarżonych, co do których wpłynęły apelacje – wyrok uchylony został w całości, a zatem także w zakresie, w jakim zobowiązani zostali do naprawienia szkody i sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Wobec zgonu A. L. co do jego osoby postępowanie należało umorzyć.

Obrońcy oskarżonych A. G., M. G., T. A., Ł. N., P. Z., I. S., M. S. (1), A. B., H. N., T. G., J. N. podnosili ponadto szereg uchybień przepisom procesowym oraz błąd w ustaleniach faktycznych, których to uchybień miał się dopuścić Sąd I instancji.

Uchybienia te uznać należało za częściowo zasadne, tj. w takim zakresie, w jakim skutkowały uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Lektura pierwotnego, jak też uzupełnionego tekstu uzasadnienia prowadzi do wniosku, że zarówno etap gromadzenia dowodów, jak też etap ich oceny daleki pozostaje od wymaganego w okolicznościach przedmiotowej sprawy profesjonalizmu. Trudno bowiem uznać za profesjonalne stwierdzenie Sądu I instancji –„ Nie ma takiej możliwości, żeby A. G. nie wiedziała o wyłudzeniu.” /str. 45 uzasadnienia/ w sytuacji, kiedy nie jest ono poparte żadnymi logicznymi argumentami. To jedno z wielu dowolnych stwierdzeń, które znalazły się w uzasadnieniu Sądu I instancji. W każdym przypadku, w którym oskarżeni kwestionowali swój udział przy popełnianiu przestępstw, oraz tam, gdzie co prawda przyznawali się do tego udziału, jednakże w innym zakresie Sąd I instancji zobowiązany był do przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego, czego w przedmiotowej sprawie nie uczynił. Nie wystarczy bowiem przepisać do uzasadnienia zarzuty wskazane w akcie oskarżenia i streszczenie wyjaśnień poszczególnych oskarżonych. W uzasadnieniu wskazane powinny być konkretne fakty, które udowodnione zostały przez sąd, oraz w oparciu, o które dowody zgromadzone w aktach sprawy. Fakt nierzetelnie przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz brak profesjonalnej oceny materiału dowodowego, tj. z uchybieniem instytucji z art. 7 k.p.k. i z uwagi na ich rozmiar, musiał doprowadzić do uznania zarzutów apelacyjnych co do zasady jako słuszne.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Na podstawie art. 435 k.p.k. orzeczenie należało uchylić także w punkcie XXII dotyczące M. K. (1), w punkcie XXXV dotyczące P. T., w punkcie LIX dotyczące S. J. (1) oraz w punkcie LXIII dotyczące R. S..

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Wskazana powyżej norma prawna zobowiązywała Sąd Apelacyjny do uchylenia wyroku z urzędu w zakresie i w stosunku do osób wskazanych powyżej. Podobnie jak w stosunku do pozostałych oskarżonych, także osoby wskazane powyżej, Sąd I instancji zobowiązał do naprawienia szkody w trybie art. 46§1 k.k. Także w stosunku do tych oskarżonych należy zastosować normę z art. 4§1 k.k. i ustalić ewentualnie istnienie przesłanki z art. 415§1 zd. drugie k.p.k.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

- w zakresie kary orzeczonej wobec M. K. (1).

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

- argumenty prokuratora nie były przekonujące. Skarżący nie wykazał aby wymierzona temu oskarżonemu kara pozbawienia wolności jawiła się jako rażąco niewspółmierna.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Wobec J. G. zmieniono zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

1. uchylono karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie IV;

2. z przypisanych oskarżonemu czynów w punktach I, II i III wyeliminowano zapis- „przy czym J. G. kierował wykonaniem przestępstwa” i za każdy z przypisanych czynów obniżono orzeczoną karę pozbawienia wolności o 6 /sześć/ miesięcy, tj. za czyn przypisany w punkcie I do 2 /dwóch/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy, za czyn przypisany w punkcie II do 3 /trzech/ lat i 6 / sześciu/ miesięcy, oraz za czyn przypisany w punkcie III do 6 /sześciu/ miesięcy i na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015 r. tak wymierzone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności połączono i wymierzono karę łączną 5 (pięciu ) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

3. na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczono oskarżonemu J. G. na poczet orzeczonej powyżej kary łącznej pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 15 maja 2015 roku do dnia 3 lutego 2017 r.

Wobec A. L. zmieniono zaskarżony wyrok w ten sposób, że na podstawie art. 17§1 pkt 5 k.p.k. postępowanie wobec niego umorzono.

Zwięźle o powodach zmiany

Zmiana orzeczenia we wskazanym powyżej zakresie podyktowana była uwzględnieniem zarzutów apelacyjnych, a wobec A. L. – z urzędu.

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Rozmiar uchybień, których dopuścił się Sąd I instancji musiał doprowadzić we wskazanym w wyroku zakresie do uchylenia i przekazania sprawy do rozpoznania sądowi I instancji. Czynności, które należy przeprowadzić w sprawie, w szczególności konieczność powołania opinii biegłych, ustalenia wielkości powstałych szkód oraz w stosunku do każdego z kredytów wskazanych w akcie oskarżenia ustalenie czy nie zachodzi przesłanka z art. 415§1 zd. drugie k.p.k. powoduje konieczność przeprowadzenia zasadniczo na nowo przewodu w całości.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy precyzyjnie ustalić należy czynności wykonawcze każdego z oskarżonych, tj. jakie zachowania były udziałem każdej z oskarżonych osób. W sytuacjach, w których oskarżony kwestionuje własnoręczny podpis i na okoliczność tę nie został do tej pory przeprowadzony dowód z opinii biegłego z zakresu badania pisma ręcznego – taki dowód należy przeprowadzić. Ustalić precyzyjnie wysokość powstałych szkód z tytułu zawartych umów kredytowych, wskazanych w akcie oskarżenia. Mając na uwadze daty zarzuconych oskarżonym czynów /a wobec oskarżonych, co do których orzeczenie uchylono jedynie w zakresie nałożonego na nich obowiązku z art. 46§1 k.k. – daty przypisanych czynów/ zastosowania wymaga norma z art. 4§1 k.k. Nadto w razie ustalenia, że wobec konkretnego oskarżonego przy uwzględnieniu dyrektywy z art. 4§1 k.k. istnieje możliwość zastosowania instytucji z art. 46§1 k.k. – każdorazowo należy zwrócić się do pokrzywdzonego /bądź jego następcy prawnego/ celem ustalenia ewentualne istnienie przesłanki z art. 415§1 zd. drugie k.p.k. Tak zgromadzony w sprawie materiał powinien zostać poddany profesjonalnej ocenie, której zabrakło przy rozpoznaniu przedmiotowej sprawy przez Sąd I instancji. W razie konieczności sporządzenia uzasadnienia należy zastosować się do treści art. 424 k.p.k. Na marginesie wskazać należy, iż żaden przepis nie wymaga streszczania wyjaśnień oskarżonych, bądź zeznań świadków. Depozycje osobowych źródeł dowodowych, podobnie jak inne dowody wymagają oceny, która następnie wraz z argumentacją wskazana powinna zostać w pisemnych motywach wyroku. Nadto wskazać należy, iż poszczególne inkryminowane zachowania oskarżonych / o ile sąd dokona takich ustaleń/ powinny zostać podane jako indywidualne fakty w odniesieniu do każdego z oskarżonych, oraz w oparciu o jakie dowody zostały ustalone.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VII

Koszty procesu w zakresie, w jakim wyrok został utrzymany w mocy ponosi Skarb Państwa

VI

Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. F., adw. D. B., adw. Ł. G., r. pr. E. F., adw. M. J., r. pr. M. B. kwoty po 720 /siedemset dwadzieścia/ złotych ) + VAT, oraz na rzecz r. pr. J. K., adw. M. S. (2), adw. S. S., adw. K. W., adw. A. S., adw. K. K. (2), adw. J. B. kwoty po 600 /sześćset/ złotych + VAT - Kancelarie Adwokacka i (...) w W. z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

7.  PODPIS

Rafał Kaniok

Piotr Schab Dorota Radlińska

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. J. G.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. A. G.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

3

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. M. G.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

4

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. T. A.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

5

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. Ł. N.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

6

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. P. Z.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

7

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. A. L.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

8

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. I. S.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

9

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. M. S. (1)

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

10

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. A. B.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

11

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. H. N.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

12

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. T. G.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

13

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca osk. J. N.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

14

Podmiot wnoszący apelację

Prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2017r. sygn. akt VIII K 134/12

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana