Pełny tekst orzeczenia

Sygn. II Ca 3194/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Lucyna Rajchel

Sędziowie: Joanna Czernecka

Katarzyna Biernat - Jarek

po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko Towarzystwu (...) spółce akcyjnej z siedzibą we W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt I C 358/18/N

  1. oddala apelację;

  2. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Joanna Czernecka SSO Lucyna Rajchel SSO Katarzyna Biernat-Jarek