Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1307/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Polikowska

Protokolant: Joanna Szmel

po rozpoznaniu w dniach: 13.01.2020 r., 14.02.2020 r., 16.09.2020 r., 27.01.2021 r.

s p r a w y:

1.  K. W. (1)

syna S. i A. zd. P.

urodzonego (...) w J.

2.  J. S. (1)

córki A. i M. zd. S.

urodzonej (...) w J.

3.  P. P. (1)

syna E. i U. zd. M.

urodzonego (...) w J.

oskarżonego o to, że:

w nocy z 13 na 14 sierpnia 2019 r w J. woj. (...), przy ul. (...), działając wspólnie i porozumieniu dokonali podpalenia budynku mieszkalnego w ten sposób , że J. S. (1) rzucała w ten budynek podpalone butelki szklane zawierającą substancje palną w wyniku czego doszło do podpalenia pomieszczenia kuchni, pokoju oraz klatki schodowej, czym sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru, zagrażające życiu lub zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach w rozumieniu art. 163 § 1 k.k. oraz w wyniku tego doszło do zniszczenia mienia o wartości 5 235,96 złotych na szkodę Apteka (...) sp. z o.o. we W., a także zniszczenia mienia w postaci odzieży na szkodę 300 złotych na szkodę O. M. oraz zniszczenia mienia w postaci odzieży na szkodę 150 złotych na szkodę E. S.,

tj. o czyn z art. 164 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

I.  uznaje oskarżonych K. W. (1), P. P. (1) i J. S. (1) winnymi tego, że w nocy z 13/14 sierpnia 2019 r. w J. woj. (...) działając wspólnie i w porozumieniu sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru w rozumieniu art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w ten sposób, że dokonali podpalenia budynku mieszkalnego przy ul. (...), rzucając w ten budynek podpalone butelki szklane zawierające substancję palną, w wyniku czego doszło do podpalenia pomieszczenia kuchni, pokoju oraz klatki schodowej, czym spowodowali zniszczenie mienia o wartości 5.235,96 zł na szkodę Apteka (...) spółka z o.o. we W., o wartości 300 zł na szkodę O. M. oraz o wartości 150 zł na szkodę E. S. tj. występku z art. 164 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza kary oskarżonemu K. W. (1) 1 /jednego/ roku i 10 /dziesięciu/ miesięcy pozbawienia wolności, oskarżonemu P. P. (1) 2 /dwóch/ lat i 2 /dwóch/ miesięcy pozbawienia wolności, oskarżonej J. S. (1) 2 /dwóch/ lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonej J. S. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 sierpnia 2019 r. godz. 07.50 do dnia 13 stycznia 2020 r. godz. 14.20 przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonych K. W. (1), P. P. (1) i J. S. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- O. M. kwoty 300 /trzysta/ złotych,

- E. S. kwoty 150 /sto pięćdziesiąt/ złotych,

IV. na podstawie art. 29 ust 1 ustawy prawo o adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. P. kwotę 888 zł plus 204,24 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej obrony z urzędu oraz adw. W. O. kwotę 588 zł plus 135,24 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej obrony z urzędu;

V.  na podstawie art. 44 § 2 k.k. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie Drz 927/19-935/19 i Drz 938/19;

VI.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. zwraca U. C. dowód rzeczowy opisany w wykazie Drz (...) oraz J. S. (1) dowód rzeczowy opisany w wykazie Drz (...);

VII.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonych K. W. (1), P. P. (1) i J. S. (1) od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1307/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.1.1.

J. S. (1)

K. W. (1)

art. 164 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

- w nocy z 13/14 sierpnia 2019 r. w J. (...) działanie wspólnie i w porozumieniu oraz z oskarżonym P. P. (2)

- sprowadzenie bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru w rozumieniu art. 163 § 1 pkt 1 k.k. poprzez podpalenie budynku mieszkalnego przy ul. (...), w ten sposób, że rzucali w ten budynek podpalone butelki szklane zawierające substancję palną, w wyniku czego doszło do podpalenia pomieszczenia kuchni, pokoju oraz klatki schodowej,

- spowodowanie zniszczenia mienia o wartości 5.235,96 zł na szkodę Apteka (...) spółka z o.o. we W., o wartości 300 zł na szkodę O. M. oraz o wartości 150 zł na szkodę E. S.

- zeznania świadka A. R. k. 4-5 (odpis k. 201-203), 496-497,

- protokół oględzin miejsca k. 6-10 (odpis k. 204-207),

- zeznania świadka V. B. k. 24-28,

- zeznania świadka E. S. k. 52-54,

- zeznania świadka V. S. k. 59-61, 216-217,

- protokoł okazania wizerunku k. 86-87, 88-89,

- zeznania świadka D. K. k. 104-106,

-zeznania świadla O. M. k. 222-223,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. W. (1) k. 114-115, 126, 494-495,

- częściowo wyjaśnienia oskarzonej J. S. (1) k. 131, 494,

- zeznania świadla M. N. k. 158-159, 497,

- materiał poglądowy k. 225-234,

- opinia biegłego z zakresu pożarnictwa J. S. (2) k. 263-271,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego P. P. (1) k. 493,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.2.1

J. S. (1)

art. 164 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

- przed budynek przy ul. (...) przyszła sama, żaden ze współoskarżonych z nią nie był

- miała tylko jedną butelkę z bezyną, którą rzuciła obok samochodu,

- gdy odchodziła stamtąd nikogo tam nie było,

- przed budynek przyszła sama, koledzy K. W. (2) i D. K. dobiegli do niej na pomoc

- P. P. (1) tam nie było,

- częściowo wyjaśnienia oskarzonej J. S. (1) k. 131-132, 494,

1.2.2.

K. W. (1)

art. 164 § 1 k.k. i art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

- nie widział, aby palilo się wnętrze budynku,

- stał tam i nic nie robił,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. W. (1) k. 494-495,

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

1.1.1.

- zeznania świadka A. R.

- protokół oględzin miejsca

- zeznania świadka V. B.

- zeznania świadka E. S.

- zeznania świadka V. S.

- protokół okazania wizerunku

- zeznania świadka O. M.,

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. W. (1)

- częściowo wyjaśnienia oskarzonej J. S. (1)

- zeznania świadka M. N.

- materiał poglądowy

- opinia biegłego z zakresu pożarnictwa J. S. (2)

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego P. P. (1)

-częściowo zeznania świadka D. K.

Sąd dał wiarę wyjasnienieom oskarżonej J. S. (1) w zakresie w jakim przyznała ona, iż w nocy z 13/14 sierpnia 2019 r. była przed budynkiem w J. przy ul. (...) oraz iż rzuciła zapaloną butelką zawierającą substancję łatwopalną w pobliże samochodu zaparkowanego na tej posesji. Sąd dał także wiarę wyjaśnieniom oskarżonego K. W. (1) w zakresie w jakim przyznał, iż w nocy z 13/14 sierpnia 2019 r. był on przed budynkiem w J. przy ul. (...) oraz iż widział jak paliło się podłoże obok samochodu. Wyjaśnienia oskarżonych w zakresie ich pobytu w tym czasie przed budynkiem korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego P. P. (1) w zakresie w jakim Sąd uznał je za wiarygodne, z zeznaniami świadka D. K. w zakresie w jakim Sąd uznał je za wiarygodne, z zeznaniami świadka V. B. i protokołami okazania temu świadkowi osób. Jak wynika z protokołów okazania osób V. B. rozpoznał K. W. (1) oraz J. S. (1) jako osoby, które brały udział w zajściu będącym przedmiotem sprawy. Rano wskazał funkcjionariuszowi Policji M. N. miejsce pobytu oskarżonych oraz wskazał oskarżonych J. S. (1), K. W. (1) oraz P. P. (1) jako osoby, które brału udział w zajściu.

Odmówił Sąd natomiast wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonych w pozostałym zakresie. Stanowiły one linię obronnych oskarżonych zmierzającą do umniejszenia ich winy. Wyjaśnienia oskarżonej J. S. (1) w zakresie tego, z kim przyszła pod budynek stały w sprzeczności z wyjaśnieniami oskarżonego K. W. (1) w tym zakresie. Wyjaśnienia oskarżonych nadto stały w sprzeczności z uznanymi za wiarygodne zeznaniami świadków V. B., E. S., V. S., O. M. –zamieszkujacych w budynku przy ul. (...) w dniu zdarzenia. Wskazni świadkwoie opisali w złożonych zeznanaich zachowanie oskarżonych oraz skutki jakie zachowanie to spowodowało, a także podjęte działania, aby zapobiec powstaniu pożaru. Tresć zeznań tych świadków wskazuje, iż oskarżeni użyli do podpalenia więcej niż jedną butelkę z płynem łatwopalnym. Ich zeznania korespondują w zakresie spowodowanych szkód z zeznaniami świadka A. R. oraz z dowodami z dokumentów w postaci protokołu oględzin miejsca, materiału poglądowego oraz trescią opinii biegłego z zakresu pożarnictwa J. S. (2). Z opinii tej wynika, iż bezpośrednią przyczyną zarzewia ognia na terenie hotelu w J. przy ul. (...) w nocy z 13/14 sierpnia 2019 r. było celowe działanie człowieka, tj. podpalenie oraz iż przedmiotwoe zdarzenie sprowadziło bezpośrednie niebepieczeństwo powstania zdarzenia opisanego w art. 163 § 1 k.k.

Dokonując oceny wiarygodnosci wyjaśnień oskarżonej J. S. (1) oraz oskarżonego K. W. (1), Sąd nadto uwzględnił zeznania świadka M. N.. Z zeznań tego świadka wynika, iż rano po zdarzeniu, jeszcze przed zatrzymaniem oskarżonych przez funkcjionariuszy Policji, skontaktował się z Policją świadek będący mieszkańcem budynku przy ul. (...), który poinformował o możliwym miejscu pobytu osób, które w nocy dokonały podpalenia. Wraz z nim udał się do parku, skąd był widok na tył budynku przy ul. (...). Wśród osób znajdujących się przy tym budynku świadek rozpoznał oskarżonych P. P. (1), K. W. (1) i J. S. (1) jako osoby, które brały udział w zajściu w nocy. Tresć zeznań świadka V. B. wskazuje, iż to on wskazał funkcjionariuszowi Policji, w podanych przez niego okolicznościach, osoby oskarżonych.

Tresć zeznań świadka B. B. – funkcjionariusza Policji z (...) w J. także wskazuje na udział oskarżonej J. S. (1) w przedmiotowym zajściu. Z jego zeznań wynika, iż J. S. (1) będąc zatrzymaną instuowała zatrzymanego D. K., znajdującego się w celi obok, aby nic nie mówił organom ściągania na temat zdarzenia, że nie ma Policja żadnych dowodów.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

1.1.1

- częściowo wyjaśnienia oskarzonej J. S. (1),

- częściowo wyjaśnienia oskarżonego K. W. (1),

- częściowo wyjaśnienia sokarżonego P. P. (1),

- zeznania świadka N. B.,

- zeznania świadka S. K.,

- zeznania świadka P. Ł.,

Odmówił Sąd wiary wyjaśnieniom oskarżonych J. S. (1), K. W. (1) i K. P. w zakresie w jakim stały one w sprzeczności z pozostałymi uznanymi za wiarygodne dowodami. Wyjaśnienia oskarżonej J. S. (1) w zakresie tego, z kim przyszła pod budynek stały w sprzeczności z wyjaśnieniami oskarżonego K. W. (1) w tym zakresie. Wyjaśnienia oskarżonych nadto stały w sprzeczności z uznanymi za wiarygodne zeznaniami świadków V. B., E. S., V. S., O. M. –zamieszkujacych w budynku przy ul. (...) w dniu zdarzenia.

Świadkowie N. B., S. K. i P. Ł. w złożonych zeznanaich nie wskazali na żadne istotne okoliczności dla rozstrzgnięcia w sprawie.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

x

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

pkt I

J. S. (1)

K. W. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Oskarżeni J. S. (1), K. W. (1) oraz P. P. (1) celowo udali się w nocy z 13/14 sierpnia 2019 r. pod budynek mieszkalny przy ul. (...), w którym zamieszkiwali obywatele Ukrainy, gdzie swoim zachowaniem sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mające postać pożaru w rozumieniu art. 163 § 1 pkt 1 k.k. w ten sposób, że dokonali podpalenia budynku, rzucając w ten budynek podpalone butelki szklane zawierające substancję palną, w wyniku czego doszło do podpalenia pomieszczenia kuchni, pokoju oraz klatki schodowej. Spowodowali zniszczenie mienia o wartości 5.235,96 zł na szkodę Apteka (...) spółka z o.o. we W., o wartości 300 zł na szkodę O. M. oraz o wartości 150 zł na szkodę E. S.. Zawarte w dyspozycji art. 163 § 1 k.k. znamię "mienie w wielkich rozmiarach" odnosi się do cech przestrzennych substancji materialnej objętej zagrożeniem - nie wyraża natomiast warunku odpowiedzialności w postaci określonej wartości tego mienia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19.03.2003 r. I KZP 49/0). Budynek przy ul. (...) w J., majac na uwazde treść protokolu oględzin, materoał poglądowy oraz ilość osób, którą mieścił w jednym czasie, posiadał cechy mienia w wielkich rozmiarach W budynku w chwiwli zdarzenia znajdowało się ponad 70 osób. Nie uelga zatem wątpliwości, iż oskarżeni sprowadzili bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

     

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

J. S. (1)

K. W. (2)

pkt I

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonych, zważywaszy na liczbę osób znajdujących się w budynku, porę nocną kiedy część mieszkańców budynku niewątpliwie już spała, ryzyko spowodowania swoim zachowaniem pożaru, wielkość budynku, który mógł ulec spaleniu. Zachowanie bez żadnego powodu, motywowane jedynie odczuciem J. S. (1), że obywatele Ukrainy, których spotkała wyprowadzając psa ją obrazili, bo jak wskzałała nie rozumiała co do niej mówili w jezyku ukraińskim. Stopień winy oskarżonych wysoki z uwagi na celowość działania i brak racjonalnego powodu do jakiejkolwiek agresji wobec mieszkańców budynku – obywateli Ukrainy. Z opinii sądowo – psychiatrycznych dotyczących oskarżonego K. W. (1) oraz oskarżonej J. S. (1) nie wynikją żadne okoliczności, które wpływałyby na umniejszenie ich winy. Wprawdzie oskarżony K. W. (1) jest chory psychicznie – cierpi na schizofrenię paranoidalną, jednakże w chwili zdarzenia będącego przedmiotem sprawy pozostawał w fazie remisji choroby. W trakcie popełnienia zarzucanego mu czynu nie miał z przyczyn choroby psychicznej ani innego zakłócenia czynności psychicznych zniesionej ani ograniczonej w stopniu znacznym zdolności rozpoznania czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Działanie oskarżonych pod wpływem alkoholu. Uprzednia karalność oskarżonych.

Kary pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze spełnią swoje cele zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i indywidualnej wobec oskarżonych.

J. S. (1)

K. W. (1)

pkt III

Oskarżeni swoim zachowaniem wyrządzili szkodę w mieniu O. M. i E. S.. Z tego względu orzeczony został wobec oskarżonych J. S. (1), K. W. (1) raz oskarżonego P. P. (1) obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych:

- O. M. kwoty 300 złotych,

- E. S. kwoty 150 złotych.

Szkoda pokrzywdzonej Apteka (...) spółka z o.o. we W. została naprawiona przez ubezpieczyciela.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

J. S. (1)

pkt II

pkt I

J. S. (1) była tymczasowo aresztowana w przedmiotwoej sprawie. Z tego względu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd zaliczył oskarżonej okres tymczasowego aresztowania od dnia 14 sierpnia 2019 r. godz. 07.50 do dnia 13 stycznia 2020 r. godz. 14.20 przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jako równoważny jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

J. S. (1)

K. W. (1)

pkt V

orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie Drz 927/19-935/19 i Drz 938/19 jako służących do popełnienia przestępstwa.

J. S. (1)

K. W. (1)

pkt VI

zwracócno U. C. dowód rzeczowy opisany w wykazie Drz (...) oraz J. S. (1) dowód rzeczowy opisany w wykazie Drz (...) jako zbędne dla postępowania karnego.

J. S. (1)

K. W. (1)

pkt IV

Obrońca oskarżonej J. S. (1) z urzędu adw. W. O. wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz kosztów udzielonej oskarżonej obrony z urzędu według stawek minimalnych wynikających z przepisów i oświadczył, iż koszty te nie zostały uiszczone. Sąd mając na uwadze, iż adw. W. O. udzielił oskarżonej obrony w toku postępowania sądowego – podczas trzech terminów rozprawy, zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. W. O. kwotę 588 zł plus 135,24 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej oskarżonej obrony z urzędu. Zasądzona kwota wynika z § 17 ust 2 pkt 3 oraz z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Obrońca oskarżonego K. W. (1) z urzędu wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na jego rzecz kosztów udzielonej oskarżonemu obrony z urzędu według stawek wynikających z przepisów w wysokości 150% stawki minimalnej i oświadczył, iż koszty te nie zostały uiszczone. Sąd mając na uwadze, iż adw. A. P. udzielił oskarżonemu obrony w toku przygotowawczego prowadzonego w formie śledztwa oraz postępowania sądowego – podczas dwóch terminów rozprawy Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. P. kwotę 888 zł plus 204,24 zł VAT tytułem zwrotu kosztów udzielonej oskarżonemu obrony z urzędu. Zasądzona kwota wynika z § 17 ust 2 pkt 3 oraz z § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Brak było podstaw do orzeczenia kwoty wyższej.

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

J. S. (1)

K. W. (1)

pkt VII

Oskarżony K. W. (1) odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną w innej sprawie, nie posiada wartościowego majątku, orzeczona została wobec niego kara pozbawienia wolności.

Oskarżona J. S. (1) z zawodu jest sprzedawcą, wykonywała prace dorywcze, z których uzyskiwała dochód w kwocie 1.000 zł miesięcznie, nie posiada wartościowego majątku, orzeczona została wobec niej kara pozbawienia wolności.

Powyższe wskazuje, iż poniesienie przez oskarżonych J. S. (1) i K. W. (1) kosztów sądowych w sprawie byłoby dla nich zbyt uciążliwe.

6.  Podpis

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować,

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżonej z pouczeniem,

3.  Kal. 14 dni.

4.  Po uzupełnieniu braku formalnego wniosku o uzasadnienie wyrou przez obrońcę oskarżonego K. W. (1) doręczyć mu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem z pouczeniem.

Dnia 05 marca 2021 r.