Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 146/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Garbarczyk

Protokolant – p.o. sekr. sąd. Ewa Brezgieł

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G. Elżbiety Biernackiej

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w P.– Daniela Guzek, ASR Karoliny Remiszewskiej

po rozpoznaniu w dniach: 02.11.2020 r., 27.01.2021 r., 12.04.2021 r. sprawy:

1. K. G.

syna J. i B. zd. B.

ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od daty nieustalonej do dnia 8 września 2016 r. na terenie powiatu (...), w województwie (...), działając w zamiarze dokonania czynu zabronionego przez B. S. ps. (...), poprzez dostarczenie B. S. istotnych informacji o danych personalnych i kontaktowych osoby wprowadzającej do obrotu środki odurzające oraz substancje psychotropowe, tj. M. K. pseudonim (...) oraz zapoznaniu w/w osób ułatwił B. S. popełnienie czynu zabronionego polegającego na zaistniałym w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 8 września 2016 r. na terenie powiatu (...) w województwie (...), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom art. 33-35, 37 i 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestnictwa w obrocie środkiem odurzającym oraz substancją psychotropową w znacznej ilości tj. zielem konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów oraz amfetaminą w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów, w ten sposób, że nie będąc konsumentem B. S. odpłatnie nabył ów środek i substancję w celu dalszej dystrybucji do M. K. pseudonim (...), tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.,

tj. o czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

a nadto sprawy

2. Ł. K. (1)

syna A. i M. zd. Z.

ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

II.  W bliżej nieustalonych datach w okresie od 1 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. na terenie powiatu (...), w województwie (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w toku nie mniej niż 5 transakcji za łączną kwotę 200zł odpłatnie udzielił B. W. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gramów.

tj. o czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

III.  W dniu 30 listopada 2017 r. w R., na terenie powiatu (...), w województwie (...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,79 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

1.  Oskarżonego K. G. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w pkt. I i za to na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZU z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.) przy zastosowaniu art. 60§1 i 2 kk oraz w zw. z art. 33§ 2 kk skazuje go na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności oraz wymierza oskarżonemu karę grzywnę w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych ustalając, że jedna stawka dzienna równa się kwocie 10 (dziesięć) złotych.

2.  Na podstawie art. 69§1 i 2kk, art. 70§1kk w zw. z art. 72§1 pkt 1kk wykonanie orzeczonej wobec K. G. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzy) lat, zobowiązując oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy.

3.  Oskarżonego Ł. K. (1) uznaje za winnego popełnienia obu zarzuconych mu czynów i za to:

a). za czyn z pkt. II na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r., poz. 224 z późn. zm.) skazuje go na karę 1 ( jeden) roku pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 45§1 kk orzeka przepadek korzyści majątkowej jaką oskarżony osiągnął z przestępstwa tj. kwoty 200 ( dwieście) złotych,

b). za czyn z pkt. III na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r., poz. 224 z późn. zm.) skazuje go na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

4.  Na podstawie art. art. 85§1 kk i art. 86§1 kk przy zastosowaniu art. 4§1 kk orzeka wobec oskarżonego Ł. K. (1) karę łączną w wysokości 1 (jeden) roku pozbawienia wolności.

5.  Na podstawie art. 69§1 i 2kk, art. 70§1kk w zw. z art. 72§1 pkt 1kk wykonanie orzeczonej wobec Ł. K. (1) kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza tytułem próby na okres 3 (trzy) lat, zobowiązując oskarżonego do informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy.

6.  Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r., poz. 224 z późn. zm.) przy zastosowaniu z art. 4§1 kk orzeka przepadek dowodu rzeczowego w postaci suszu rośliny o wadze 6,790 g. oraz substancji koloru białego o wadze 0,520 g i zarządza ich zniszczenie.

7.  Na podstawie art. 44§2 kk orzeka przepadek poprzez pozostawienie w aktach sprawy dowodu rzeczowego w postaci kserokopii kartki z odręcznymi zapiskami.

8.  Zwalnia oskarżonych od ponoszenia opłat i pozostałych kosztów sądowych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 146/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

2.

K. G.

Ł. K. (1)

I. W okresie od daty nieustalonej do dnia 8 września 2016 r. na terenie powiatu (...), w województwie (...), działając w zamiarze dokonania czynu zabronionego przez B. S. ps. (...), poprzez dostarczenie B. S. istotnych informacji o danych personalnych i kontaktowych osoby wprowadzającej do obrotu środki odurzające oraz substancje psychotropowe, tj. M. K. pseudonim (...) oraz zapoznaniu w/w osób ułatwił B. S. popełnienie czynu zabronionego polegającego na zaistniałym w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 8 września 2016 r. na terenie powiatu (...) w województwie (...), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom art. 33-35, 37 i 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestnictwa w obrocie środkiem odurzającym oraz substancją psychotropową w znacznej ilości tj. zielem konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów oraz amfetaminą w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów, w ten sposób, że nie będąc konsumentem B. S. odpłatnie nabył ów środek i substancję w celu dalszej dystrybucji do M. K. pseudonim (...), tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.,

tj. czyn z art. 18 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

II. W bliżej nieustalonych datach w okresie od 1 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. na terenie powiatu (...), w województwie (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w toku nie mniej niż 5 transakcji za łączną kwotę 200zł odpłatnie udzielił B. W. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gramów.

tj. czyn z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk

III. W dniu 30 listopada 2017 r. w R., na terenie powiatu (...), w województwie (...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,79 grama,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. W okresie od daty nieustalonej do dnia 8 września 2016 r. na terenie powiatu (...), w województwie (...), K. G., działając w zamiarze dokonania czynu zabronionego przez B. S. ps. (...), dostarczył B. S. istotne informacje o danych personalnych i kontaktowych osoby wprowadzającej do obrotu środki odurzające oraz substancje psychotropowe, tj. M. K. pseudonim (...) oraz zapoznał w/w osoby, czym ułatwił B. S. popełnienie czynu zabronionego polegającego na zaistniałym w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 8 września 2016 r. na terenie powiatu (...) w województwie (...), w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom art. 33-35, 37 i 40 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestnictwa w obrocie środkiem odurzającym oraz substancją psychotropową w znacznej ilości tj. zielem konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów oraz amfetaminą w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów, w ten sposób, że nie będąc konsumentem B. S. odpłatnie nabył ów środek i substancję w celu dalszej dystrybucji do M. K. pseudonim (...).

II.

1. W bliżej nieustalonych datach w okresie od 1 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r. na terenie powiatu (...), w województwie (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w toku nie mniej niż 5 transakcji za łączną kwotę 200zł Ł. K. (2) odpłatnie udzielił B. W. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gramów.

III.

1. W dniu 30 listopada 2017 r. w R., na terenie powiatu (...), w województwie (...), wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Ł. K. (1) posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,79 grama,

-wyjaśnienia i zeznania M. K.

-wyjaśnienia i zeznania B. S.

- protokoły przeszukania

- protokół oględzin

- opinia

- wyjaśnienia B. W.

- częściowo wyjaśnienia Ł. K. (1)

- częściowo zeznania A. Z.

- częściowo zeznania D. S.

- protokół przeszukania

- opinia

k. 925v, 2-6, 865v, 991 - 991v ( w tym ze sprawy IIK 512/17 SR w Piszu )

k. 925v-926, 7-8, 9, 10, 865v-866, 991v ( w tym odczytane ze sprawy PR Ds. 1094.2016 PR w P. oraz ze sprawy IIK 512/17 SR w Piszu)

k. 23-24, 25-26, 27-28, 30-37

k. 38-40

k. 533-595

k. 992: 84-85

k. 925: 175-176, 827, 926, 992,

k. 926v, 497-498, 602-603

k. 926v, 510- 511, 599-600

k. 221-223

k. 666-667

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

--------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

     

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I.

1

II.

1.

III.

1.

wyjaśnienia i zeznania M. K., wyjaśnienia i zeznania B. S.

- protokoły przeszukania, protokół oględzin

- opinia

- wyjaśnienia B. W.

- częściowo wyjaśnienia Ł. K. (1)

- częściowo zeznania A. Z., częściowo zeznania D. S.

- protokół przeszukania

- opinia

- ocenie Sądu nie ma podstaw, by podważać wyjaśnienia i zeznania jakie składali w/w na okoliczność zarzutu postawionego oskarżonemu K. G. w tej sprawie,

- podkreślić należy, że wskazli oni przede wszystkim na własne przestępcze zachowania, ujawniając jednocześnie także przestępstwo w popełnieniu którego brał udział oskarżony, a które nie było dotąd znane organom ścigania,

- w ocenie Sądu świadkowie nie mieli powodu, by obciążać oskarżonego w określony sposób, gdyby faktycznie nie miał on przedmiotowego związku z niniejszą sprawą,

- ich pierwsze relacje zdane na okoliczności sprawy - były spontaniczne, a że składali je w najbliższym czasie od zaistnienia zdarzeń - najpełniej oddają okoliczności sprawy

- fakt, że w/w byli wielokrotonie przesłuchiwani w rozległym okresie czasu, w sprawach dotyczących różnych osób, a związanych z procedrem narkotykowym, w którym uczestniczyli i sami M. K. oraz B. S.- nie pozostał niewątplwie bez wpłuwu na zdolność późniejszego odtwarzania poszczególnych zdarzeń, co jednak nie podważa wiarygodności pierwotnych relacji tych świadków

- świadkowie w sposób przekonywujący uzasadnili nieścisłości pojawiające się w ich późniejszych relacjach

- w toku przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez K. G., jego osoby, podręcznych przedmiotów i samochodu ujawniono m.in. szklane lufki i młynek do rozdrabniania, saszetki z zapięciem strunowym - które to przedmioty wprawdzie nie przesądzają o udziale oskarżonego w procederze związanym z handlem narkotykami, ale rzucają dodatkowe światło na przedmiotową sprawę i jednocześnie umacniają dokonaną ocenę wyjaśnień oskarżonego oraz obciążających go zeznań i wyjaśnień M. K. i B. S.

- dowody niekwestionowane przez strony, brak podstaw, by podważać ich wiarygodnośc

- niekwestionowna przez strony

- brak podstaw, by podważać jej wiarygodność

- na jej podstawie bez żadnych wątpliwości stwierdzić należy, że oskarżony korzystając z przeglądarek internetowych wielokrotnie poszukiwał informacji o środkach narkotycznych

- powyższe choć nie przesądza o tym, że oskarżony dopuścił się zarzuconego mu czynu, to jednak rzuca dodatkowe światło na przedmiotową sprawę i jednocześnie umacnia dokonaną ocenę wyjaśnień oskarżonego oraz obciążających go wyjaśnień i zeznań M. K. i B. S.

- ocenie Sądu nie ma podstaw, by podważać wyjaśnienia jakie składał w/w na okoliczność zarzutu postawionego oskarżonemu Ł. K. (1) w tej sprawie,

- podkreślić należy, że świadek wskazał przede wszystkim na własne przestępcze zachowanie, ujawniając jednocześnie także przestępstwo w popełnieniu którego brał udział oskarżony, a które nie było dotąd znane organom ścigania,

- na ocenę zeznań świadka należy także spojrzeć poprzez pryzmat tego, że oskarżony Ł. K. (1) przyznał się do zarzutu posiadania narkotyków i choć okoliczność ta nie przesądza o sprastwie oskarżonego w tej sprawie, to jednak każe przyjąć, że oskarżony nie jest "przypadkową ofiarą pomówień" B. W., że sprawy związane z narkotykami nie są mu "obce"

- w części w jakiej przyznaje się do winy zasługują na wiarę

- nie miał powodów, by składać wyjaśnienia, w których niesłusznie sam by się obciążał

- korespondują z protokołem przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez oskarżonego oraz wnioskami opinii

- potwierdzają fakt posiadania przez oskarżonego narkotykow

- korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego złożonymi na te okoliczności

- potwierdzają okoliczności niesporne

- niekwestionowany przez strony

- brak podstaw do jego podważenia

- niekwestionowana przez strony

- brak podstaw do jej podważenia

- jasna, pełna, stanowcza we wnioskach

- sporządzona przez wyspecjalizowaną w dziedzinie badań laboratoryjnych instytucję

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

II.

1.

II.

1.

I.

1.

- cześciowo zeznania A. Z., częściowo zeznania D. S.

- częściowo wyjaśnienia

Ł. K. (1)

-wyjaśnienia K. G.

- w zakresie w jakim zaprzeczają, by oskarżony uczstniczył w procederze handlu narkotykami pozostają odosobione w świetle wyjaśnień B. W., jakiemu to dowodowi Sąd nadał walor wiarygodnosci

- świadkowie są bliskimi dla oskarżonego osobami, stąd miały interes w tym, by przedstawić oskarżonego w jak najlepszym świetle

- "przekonanie" świadków, iż oskarżony nie dopuścił się przedmiotowego czynu i tym samym potwierdzenie w tym zakresie wyjaśnień tego oskarżonego - nie podważa wyjaśnień B. W., a twierdzenia, iż sprawa jest niejako zemstą B. W. za to, że Ł. K. (1) towarzysko "odsunłą się" od niego - brzmią naiwnie

- sprzeczne z wyjaśnieniami B. W., które Sąd uznał za wiarygodne

- oskarżony miał interes w tym by nie przyznawać się do winy, albowiem chciał w ten sposób uniknąć odpowiedzialności karnej

- twierdzenia oskarżonego, iż sprawa jest niejako zemstą B. W. za to, że oskarżony towarzysko "odsunłą się" od niego - brzmią naiwnie

- nie zasługują na wiarę i stanowią jedynie przyjętą przez oskarżonego linię obrony, co ma na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej

- sprzeczne z zeznaniami i wyjaśnieniami M. K. i B. S., które to dowody Sąd uznał za wiarygodne

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1.

3. a). i b).

1. K. G.

2. Ł. K. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

I.

art.  18§1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( DZU z 2016 r., poz. 224 z późn. zm.) w zw. z art. 12 kk

Oskarżony K. G. w okresie od daty nieustalonej do dnia 8 września 2016 r. , działając w zamiarze dokonania czynu zabronionego przez B. S. ps. (...), poprzez dostarczenie B. S. istotnych informacji o danych personalnych i kontaktowych osoby wprowadzającej do obrotu środki odurzające oraz substancje psychotropowe, tj. M. K. pseudonim (...) oraz zapoznaniu w/w osób ułatwił B. S. popełnienie czynu zabronionego polegającego na zaistniałym w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 8 września 2016 r., w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom o przeciwdziałaniu narkomanii, uczestnictwa w obrocie środkiem odurzającym oraz substancją psychotropową w znacznej ilości tj. zielem konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów oraz amfetaminą w łącznej ilości nie mniejszej niż 150 gramów, w ten sposób, że nie będąc konsumentem B. S. odpłatnie nabył ów środek i substancję w celu dalszej dystrybucji do M. K. pseudonim (...)

II.

art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r., poz. 224 z późn. zm.) w zw. z art. 12 kk

Oskarżony Ł. K. (1) w bliżej nieustalonych datach w okresie od 1 października 2017 r. do 29 listopada 2017 r., działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w toku nie mniej niż 5 transakcji za łączną kwotę 200zł odpłatnie udzielił B. W. środka odurzającego w postaci konopi innych niż włókniste w łącznej ilości nie mniejszej niż 5 gramów.

III.

art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2016r., poz. 224 z późn. zm.)

Oskarżony Ł. K. (1) w dniu 30 listopada 2017 r. wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadał środki odurzające w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości 6,79 grama,

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

-----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

---------------

3.4. Umorzenie postępowania

     

--------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

---------------

3.5. Uniewinnienie

     

-------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

----------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1. K. G.

2. Ł. K. (1)

1. K. G.

1.

2.

3 a).

3 b).

4.

5.

6.

7.

I.

II.

III.

II i III

III.

I.

- zastosowanie instytucji nadzywczajnego złagodzenia kary wynikało z faktu, iż oskarżony nigdy wcześniej nie wszedł w konflikt z prawem, w tym przez ostatnie blisko 5 lat, jakie upłynęły od daty czynu do daty wydania wyroku w sprawie, prowadzi własną działalność gospodarczą - co każe przyjąć, że przedmiotowy czyn był jednostkowym zdarzeniem w jego życiu

- warunki osobiste sprawcy - nienaganny tryb życia - jego sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po jego popełnieniu zasługują na szczególnie pozytywną ocenę

- oskarżony miał pełną świadomość w jakim procederze uczestniczy

-przedmiotowe przestępstwo charakteryzuje się wysokim stopniem społecznej szkodliwości,

-posiłkując się wyrokiem SN z dnia 01.03.2006 roku (II KK 47/05,OSNKW 2006/6/57), stwierdzić należy, iż miarą "znaczności" w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468 ze zm.), jak i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1484) może być także stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, która mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość

-zważywszy, że sprawy, których przedmiotem jest nielegalny obrót środkami psychotropowymi i odurzającymi nie należą do rzadkości, w oparciu o posiadaną stąd wiedzę na temat ilości tych środków potrzebnych do przygotowania jednej „porcji”, „działki”, dla zaspokojenia potrzeb osoby uzależnionej, przyjąć należało, że oskarżony uczestniczył w obrocie znacznych ilości przedmiotowych środków

-powszechnie wiadomym jest, jakie skutki wiążą się z zażywanie narkotyków, jak wielkie spustoszenie czynią one w organizmie. Pomimo szeregu akcji przeprowadzanych celem uświadomienia o szkodliwości działania narkotyków – ilość osób zażywających narkotyki i uzależnionych od nich wciąż jest pokaźna. To z kolei jest niejako motorem napędowym dla osób handlujących narkotykami, które niejednokrotnie z tej działalności czynią sobie źródło dochodu. Z tych też względów, w ocenie Sądu, jedynie zdecydowana polityka karania daje gwarancję skutecznego przeciwdziałania popełnieniu przestępstw „związanych” z narkotykami,

- powyższe okoliczności Sąd uwzględnił przy wymierzaniu oskarżonemu kary pozbawienia wolności i określeniu ilości stawek dziennych grzywny

- przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny uwzględniono sytuację majątkową oskarżonego - prowadzi własną działaność gospodarczą

- podstawa wymiaru grzywny- działanie oskarżonego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej

- okoliczność łagodząca - niekaralność oskarżonego wobec czego Sąd uznał, iż nie zachodzi konieczność orzeczenia wobec oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, aby wdrożyć go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości,

-Sąd wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okres próby 3 lat

- zdaniem Sądu sama świadomość, iż kara może zostać wykonana w przypadku kolejnego złamania prawa, będzie skutecznie przeciwdziałać ewentualnemu naruszeniu przez oskarżonego norm prawnych w przyszłości,

- zastosowanie okresu próby 3 lat jest w ocenie Sądu wystarczające do zweryfikowania postawionej wyżej tezy,

- nadto zobowiązanie oskarżonego do informowanie Sądu o przebiegu okresu próby stanowić ma rzeczywistą kontrolę nad przestrzeganiem przez oskarżonego przepisów prawa

- oskarżony miał pełną świadomość w jakim procederze uczestniczy

-przedmiotowe przestępstwo charakteryzuje się wysokim stopniem społecznej szkodliwości,

-powszechnie wiadomym jest, jakie skutki wiążą się z zażywanie narkotyków, jak wielkie spustoszenie czynią one w organizmie. Pomimo szeregu akcji przeprowadzanych celem uświadomienia o szkodliwości działania narkotyków – ilość osób zażywających narkotyki i uzależnionych od nich wciąż jest pokaźna. To z kolei jest niejako motorem napędowym dla osób handlujących narkotykami, które niejednokrotnie z tej działalności czynią sobie źródło dochodu. Z tych też względów, w ocenie Sądu, jedynie zdecydowana polityka karania daje gwarancję skutecznego przeciwdziałania popełnieniu przestępstw „związanych” z narkotykami

- Sąd orzekł zgodnie z postanowieniami art. 45§1 kk

- oskarżony miał pełną świadomość w posiadaniu jakich środków znajduje się - a co wynika z jego wyjaśnień

-przedmiotowe przestępstwo charakteryzuje się wysokim stopniem społecznej szkodliwości,

-powszechnie wiadomym jest, jakie skutki wiążą się z zażywanie narkotyków, jak wielkie spustoszenie czynią one w organizmie. Pomimo szeregu akcji przeprowadzanych celem uświadomienia o szkodliwości działania narkotyków – ilość osób zażywających narkotyki i uzależnionych od nich wciąż jest pokaźna. To z kolei jest niejako motorem napędowym dla osób handlujących narkotykami, które niejednokrotnie z tej działalności czynią sobie źródło dochodu. Z tych też względów, w ocenie Sądu, jedynie zdecydowana polityka karania daje gwarancję skutecznego przeciwdziałania popełnieniu przestępstw „związanych” z narkotykami

-zbieżność czasowa popełnionych czynów,

- ilość popełnionych przestępstw

- tożsamość rodzajowa popełnionych czynów

-okoliczność łagodząca - niekaralność oskarżonego wobec czego Sąd uznał, iż nie zachodzi konieczność orzeczenia wobec oskarżonego bezwzględnej kary pozbawienia wolności, aby wdrożyć go do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości,

- zdaniem Sądu sama świadomość, iż kara może zostać wykonana w przypadku kolejnego złamania prawa, będzie skutecznie przeciwdziałać ewentualnemu naruszeniu przez oskarżonego norm prawnych w przyszłości,

- zastosowanie okresu próby 3 lat jest w ocenie Sądu wystarczające do zweryfikowania postawionej wyżej tezy

- zobowiązanie oskarżonego do informowania Sądu o przebiegu okresu próby ma stanowić realną kontrolę nad przestrzeganiem przez niego przepisów prawa

- orzeczono zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

- orzeczono zgodnie z art. 44§2 kk- przedmiot służył do popełnienia przestępstwa

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

-----------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Pkt. 4 i 6 wyroku.

Mając na uwadze fakt, że w czasie orzekania obowiązywała inna ustawa, niż w czasie popełnienia czynu przypisanego oskarżonemu Ł. K. (1) ( w zakresie kary łącznej i ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) , Sąd kierując się dyrektywami art. 4§1 kk, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy - uznał, że w sprawie zachodzą przesłanki do stosowania ustawy obowiązującej w czasie popełnienia zarzucanych w/w czynów.

Ustawa względniejsza to taka, która stwarza możliwość korzystniejszego dla interesów sprawcy osądu (korzystniejszej oceny prawnokarnej czynu), skutkując tym samym przyjęciem mniej surowych reguł odpowiedzialności lub zastosowaniem mniej dotkliwych sankcji (Wąsek (w:) Górniok i in., t. 1, s. 58-59). Przy ocenie "względności ustawy" należy brać pod uwagę wszystkie prawnokarne instytucje porównywanych ustaw, które mogłyby mieć zastosowanie do danego sprawcy, tj. nie tylko samo zagrożenie karą, ale też np. przedawnienie, instytucje probacyjne, granice wieku odpowiedzialności karnej, dyrektywy wymiaru kary, powrotność do przestępstwa, zatarcie skazania, nadzwyczajne złagodzenie kary; ocena ta powinna być dokonywana in concreto, a nie in abstracto (por. uchwała SN z dnia 12 marca 1996 r., I KZP 2/96, OSNKW 1996, nr 3-4, poz. 16; postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2001 r., V KKN 67/01, OSNKW 2002, nr 5-6, poz. 36).

W świetle powyższych dyrektyw Sąd uznał, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy zachodzą przesłanki do zastosowania przepisów obowiązujących w dacie popełnienia czynów.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.

Zastosowano postanowienia art. 624§1 kpk.

8. PODPIS