Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 82/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Patrycja Kokot

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu ---

po rozpoznaniu dnia 9.11.2020 r.

sprawy D. Z.

syna L. i K. zd. Smolarek

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że

w dniu 13 lipca 2019 roku w K. działając w sposób umyślny dokonał uszkodzenia pojazdu marki O. (...) o nr rej. (...) poprzez jego podpalenie czym spowodował nadpalenie tylnej górnej części karoserii oraz spalenie tylnej lewej lampy powodując straty łączne w kwocie 2 150 złotych na szkodę J. M., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazany za umyślne przestępstwo podobne

tj. o przestępstwo z art. 288 §1 kk w zw. z art. 64 §1 kk

1.  oskarżonego D. Z. uznaje za winnego zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 288 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za to na podstawie art. 288 § 1 kk w związku z art. 37a kk i art. 4 § 1 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym,

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej J. M. kwoty 2150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) złotych,

3.  na podstawie art. 44 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa przez zniszczenie dowodu rzeczowego w postaci wymazu substancji koloru ciemnego zapisanego pod numerem bieżącym 9/20 księgi depozytu dowodów rzeczowych w Sądzie Rejonowym w Kaliszu,

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. K. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych podwyższoną o 23% podatku od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu,

5.  zwalnia oskarżonego od zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska