Pełny tekst orzeczenia

-odpis-

Sygn. akt III AUa 250/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2021 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Marek Żurecki (spr.)

Sędziowie:

SSA Alicja Kolonko

SSA Wojciech Bzibziak

Protokolant:

Martyna Musialik

po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2021 r. w Katowicach

sprawy z odwołania W. W. (W. W.) jako następcy prawnego zmarłego P. W. (P. W.)

przeciwko Dyrektorowi Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

o wysokość emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej

na skutek apelacji Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W.

od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

z dnia 3 lipca 2020 r. sygn. akt VI U 1737/19

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. na rzecz ubezpieczonej W. W. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

/-/SSA Wojciech Bzibziak /-/SSA Marek Żurecki /-/SSA Alicja Kolonko

Sędzia Przewodniczący Sędzia