Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV U 41/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 1 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie SSR Magdaleny Piątkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 1 kpc

sprawy z odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 3 grudnia 2019 r., znak: (...)

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 3 grudnia 2019 r. i przyznaje M. S. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 6 maja 2019 roku w wysokości należności za 5 % uszczerbku na zdrowiu, tj. w kwocie 4920 zł.

UZASADNIENIE

Powód M. S. wniósł odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w W. z dnia 3 grudnia 2019r. odmawiającej mu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wnosząc o uznanie, iż wypadek jakiemu uległ w dniu 6 maja 2019r. jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy i przyznanie mu jednorazowego odszkodowania. W uzasadnieniu zakwestionował stanowisko ZUS jakoby protokół powypadkowy zawierał stwierdzenia bezpodstawne. Wskazał, iż uraz nastąpił podczas zawodów sportowych, w których brał udział na polecenie pracodawcy i pozostawał w jego dyspozycji.

W odpowiedzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniósł o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. Jako podstawę decyzji powołano art. 3 ust.1 i 2 i art. 22 ustawy z dnia 30 października 2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wskazano, iż wypadkiem przy pracy jest nie tylko zdarzenie podczas świadczenia pracy, lecz także zdarzenia, które nastąpiły zarówno w związku z wykonywaniem zwykłych czynności pracowniczych lub poleceń przełożonych jak i w związku z wykonywaniem czynności na rzec pracodawcy, choćby bez polecenia. Powołano orzecznictwo Sądu Najwyższego prowadzące organ rentowy do stanowiska, iż w funkcjonalnym związku z pracą będą pozostawać jedynie te czynności pracownika, które zostały wyraźnie określone treścią polecenia wyznaczającego zakres obowiązków pracownika. Inne czynności wykraczające poza zakres czynności pracownika i nie służące jego realizacji, nie będą bowiem wykonywane w interesie pracodawcy, na jego korzyść. Podniesiono, iż powód zatrudniony był na stanowisku kierowcy- konserwatora, a zatem zakres jego obowiązków nie obejmował udziału w zawodach sportowych, w tym rozgrywkach piłkarskich. Dobrowolny niewynikający z polecenia pracodawcy udział w zorganizowanym przez pracodawcę turnieju w żaden sposób nie wyczerpuje definicji wypadku przy pracy.

W piśmie z dnia 11 lutego 2020r. powód podniósł, iż nie można zgodzić się z interpretacją stanu faktycznego zawartą w odpowiedzi na odwołanie, gdyż wypadek nastąpił podczas i w związku z wykonywaniem polecenia służbowego w godzinach pracy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód M. S. w dacie zdarzenia był pracownikiem Urzędu Gminy w K. zatrudnionym na stanowisku kierowcy- konserwatora.

Do obowiązków ogólnych powoda należało między innymi sumienne, rzeczowe i terminowe wykonywanie wyznaczonych obowiązków i poleceń przełożonych (pkt 2 ) , a do szczegółowych wykonywanie innych czynności zleconych przez wójta, zastępcę wójta(…) – pkt 11. W dniu 6 maja 2019r. powód przybył do pracy na 7.30, podpisał listę obecności. Od zastępcy wójta U. P. otrzymał polecenie służbowe, aby wziął udział, jako zawodnik, w Turnieju P. Halowej organizowanego z okazji Ś. Służb Mundurowych z włodarzami Miasta jako reprezentant Gminy K.- Urzędu Gminy K.. Jednym z celów Turnieju było umożliwienie instytucjom państwowym ( a więc i samorządowym) zaprezentowanie poziomu swojego wyszkolenia (sportowego). W zawodach brali udział usportowieni pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, nie mogły reprezentować jednostek osoby postronne. Powoda nie pytano o zgodę, a on nie odmówił, bo polecenie dotyczyło godzin pracy. Wyznaczona drużyna o godz. 8.00 opuściła Urząd i udała się na zawody, które rozpoczęły się ok. godz.9.00. Po zakończonych zawodach powód kontynuowałby pracę w Urzędzie do godziny 15.30. Na skutek doznanego podczas zawodów urazu skrętnego stawu kolanowego prawego z całkowitym zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego , uszkodzeniem rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej, z następowym zespołem bólowym i niestabilnością przednią ( 5% uszczerbku na zdrowiu ) ,powód został odwieziony na (...) w P. i do pracy nie powrócił. Do pracy powrócili inni pracownicy, którzy również zostali oddelegowani na zawody, a to: P. N., P. H. i P. S..

Po przeprowadzeniu postępowania ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia z dnia 6 maja 2019r. pracodawca w protokole nr (...) uznał zdarzenie za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy wobec ustalenia, iż do udziału w zawodach powód w godzinach pracy został oddelegowany przez przełożoną- zastępcę wójta, na podstawie je zeznań i zeznań powoda.

Dowód:

akta ZUS ( w załączeniu )

komunikat organizacyjny k.5

lista obecności za miesiąc maj 2019r. k.6

oddelegowanie pracowników k.8

polecenia powypadkowe k.9

zeznania świadków złożone na piśmie :

- B. S. k. 64

- U. P. k.73-74

- P. N. k.78-79

- J. P. k.86

zeznania powoda k.66

opinia biegłego sądowego chirurga k. 95 -96

zakres czynności i odpowiedzialności k.68-69

Ustaleń stanu faktycznego sąd dokonał w oparciu o akta ZUS , które zawierały protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, komunikat organizacyjny i inne dokumenty wyżej powołane, zeznań świadków sporządzających protokół, zeznań przełożonej powoda, która wydała polecenie powodowi oraz powoda, który wyjaśnił, dlaczego przyjął je jako obowiązek pracowniczy, a także o zeznania innego uczestnika zawodów z ramienia Urzędu Gminy K.. Dowodom tym sąd dał wiarę albowiem uzupełniały się wzajemnie, tworzyły logiczny i spójny obraz stanu faktycznego, uszczegółowiały materiał dowodowy zebrany przez organ rentowy i były zgodne z doświadczeniem życiowym i zasadami logiki. W zakresie wysokości uszczerbku na zdrowiu sąd oparł się na opinii biegłego sądowego, która stanowiła wnikliwą i rzeczowo uzasadnioną analizę stanu zdrowia powoda.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym sąd zważył:

Odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art. 3. ust 1. Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( Dz.U.2019.1205 t.j. z dnia 2019.06.28 ) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

2. Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;

2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;

3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Zgodnie z art. 6 ust1 pkt 4 powołanej wyżej ustawy z tytułu wypadku przy pracy (…) przysługują następujące świadczenia: 4) "jednorazowe odszkodowanie" - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

Analizując powyższe przepisy należy się zgodzić ze stanowiskiem wskazanym przez organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie, iż dobrowolny niewynikający z polecenia pracodawcy udział w zorganizowanym przez pracodawcę turnieju w żaden sposób nie wyczerpuje definicji wypadku przy pracy. Jednakże przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało jednoznacznie, iż powód jako pracownik Urzędu Gminy K. w godzinach pracy otrzymał od przełożonej- zastępcy wójta polecenie służbowe wzięcia udziału w turnieju, w którym reprezentował pracodawcę, a zatem działał w interesie i na korzyść pracodawcy i w trakcie tych czynności doznał urazu. Wykonanie polecenia mieściło się zarówno w zakresie obowiązków ogólnych jak i szczegółowych pracownika. Spełnił zatem przesłanki do uzyskania prawa do jednorazowego odszkodowania w wysokości należności za 5% uszczerbku na zdrowiu.

Dlatego też Sąd w oparciu o powyższe i na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477 14 §2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji.