Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII GC 46/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Agnieszka Górska

Protokolant: sekr. sąd. Edyta Osińska

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2021 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa A. S. i G. S.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B.

o zapłatę

I oddala powództwo;

II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanej kwotę 10.817 zł (dziesięciu tysięcy ośmiuset siedemnastu złotych) tytułem kosztów procesu.