Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt. XI GNc 261/21

Uzasadnienie postanowienia z dnia 7 kwietnia 2021r.

W dniu 17 lutego 2021 r. wydany został w niniejszej sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Nakaz ten został stronie pozwanej doręczony w dniu 25 lutego 2021r.

Pozwana w dniu 15 marca 2021r nadała w urzędzie pocztowym przesyłkę wraz ze sprzeciwem.

Zgodnie z art.480 2 § 1 k.p.c. termin do wniesienia środka zaskarżenia od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie od dnia doręczenia nakazu. Od nakazu zapłaty przysługuje sprzeciw (art. 505 k.p.c.)

Zgodnie z art. 480 3 § 3 k.p.c. sąd odrzuca spóźniony środek zaskrżenia.

W niniejszej sprawie zakreślony termin upłynął z dniem 11 marca 2021r. Sprzeciw wniesiono po wyznacznym terminie.

Z powyższych względów orzeczono, jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

3.  (...)