Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 135/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant sekr. sąd. Olga Olech

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództw J. C., A. O., A. R. i W. W.

przeciwko T. W.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powodów J. C., A. O., A. R. i W. W. umowę sprzedaży udziału w wysokości ¼ ( jedna czwarta ) części we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...), zawartą w formie aktu notarialnego rep. A nr (...) z dnia 14 października 2015 r. przed notariuszem A. P. prowadzącym Kancelarię Notarialną w C., pomiędzy W. K. a pozwanym T. W.;

II zasądza od pozwanego T. W. na rzecz adw. W. P. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu powoda J. C. tytułem wynagrodzenia za obie instancje łącznie kwotę 2700,00 zł ( dwa tysiące siedemset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

III zasądza od pozwanego T. W. na rzecz adw. W. P. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu powoda A. O. tytułem wynagrodzenia za obie instancje łącznie kwotę 2700,00 zł ( dwa tysiące siedemset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

IV zasądza od pozwanego T. W. na rzecz adw. W. P. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu powoda A. R. tytułem wynagrodzenia za obie instancje łącznie kwotę 2700,00 zł ( dwa tysiące siedemset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

V zasądza od pozwanego T. W. na rzecz adw. W. P. za pełnienie obowiązków pełnomocnika z urzędu powoda W. W. tytułem wynagrodzenia za obie instancje łącznie kwotę 2700,00 zł ( dwa tysiące siedemset złotych ) wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 % od tej sumy;

VI nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego T. W. kwotę 3250,00 zł ( trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych ) tytułem uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu J. C.;

VII nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego T. W. kwotę 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych ) tytułem uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu A. O.;

VIII nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego T. W. kwotę 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych ) tytułem uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu A. R.;

IX nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanego T. W. kwotę 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych ) tytułem uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu W. W..

Sędzia Lidia Grzelak