Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 71/21

1)W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 maja 2021 roku

Sąd Rejonowy w Żorach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Lidia Czapla

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Wioleta Pelaczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2021 roku w Żorach

na rozprawie sprawy

z powództwa (...) w Z. (Szwajcaria)

przeciwko A. D.

o zapłatę

1)  zasądza od pozwanej A. D. na rzecz powódki (...) w Z. kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 7 listopada 2019 roku;

2)  umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

3)  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.117,00 (jeden tysiąc sto siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku.

sędzia Lidia Czapla