Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 794/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2021r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Tadeusz Kotuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 lutego 2021r. w G.

sprawy z powództwa P. K.

przeciwko TUZ Towarzystwu (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego TUZ Towarzystwu (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. K. kwotę 4.829,26 zł (cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 28 maja 2017r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  znosi wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami.

Sygn. akt I C 794/19

(...)

STAN FAKTYCZNY

Pojazd V. (...) nr rej. (...) jest własnością P. K.. W dniu 27 kwietnia 2017 r. za zgodą właściciela poruszał się tym pojazdem jego syn – S. K. (1). W B. jechał ulicą (...) i za rondem miał zamiar wjechać w ulicę (...). Będąc już na rondzie, przed planowanym zjazdem nagle na rondo wjechał przed niego pojazd S. (...) nr rej. (...), w którego tył uderzył kierujący V.. Pojazd S. był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w TUZ Towarzystwo (...) w W..

D. ód: zeznania świadka S. K., k. 59 verso

Kierujący pojazdem powoda – S. K. (1) przyczynił się do zaistnienia kolizji w co najmniej 30 % (zbyt późna reakcja przy bardzo dobrej widoczności samochodu sprawcy, była możliwość wcześniejszego hamowania oraz nawet ominięcia S. po lewej stronie). Sprawca zdarzenia jest kierująca S., która nie udzieliła pierwszeństwa, naruszyła zasady ruchu drogowego.

D. ód: opinia biegłego, k. 73-79, 107-108

Koszt przywrócenia stanu poprzedniego pojazdu powoda wynosi (bez potrąceń i bez wskaźnika przyczynienia się) 12.705,68 zł.

D. ód: opinia biegłego, k. 73-79

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń wypłacił poszkodowanemu kwoty 391,71 zł – k. 8 – 1389,26 – k. 10 – 2283,75 zł – k. 12.

O. ści bezsporne

OCENA DOWODÓW

Zeznania świadka S. K. (1) są wiarygodne, lecz jedynie w materii ogólnego przebiegu zdarzeń. Precyzyjną ocenę fachową tego zdarzenia przeprowadził powołany przez sąd biegły (T. C.). Opinię tę należy uznać za pełną, jasną i wewnętrznie niesprzeczną. Biorąc pod uwagę zebrany materiał z kolizji o charakterze obiektywnym (nie podatny na zniekształcenia w percepcji – w szczególności ślady zdarzenia w deformacji pojazdów) biegły przeprowadził odpowiednie symulacje, które nie w pełni potwierdziły obraz zdarzenia podany przez świadka S. K.. Z opinii biegłego wynika jednoznacznie, że biorąc pod uwagę rozpatrywane i najbardziej prawdopodobne warianty prędkości ruchu obu pojazdu okazuje się, że S. K. miał możliwość zmniejszenia skutków lub nawet uniknięcia kolizji i przyczynił się do jej powstania w 30%. Opinię należy także uznać za miarodajną w kwestii kosztów przywrócenia stanu poprzedniego.

KWALIFIKACJA PRAWNA

Zasada odpowiedzialności pozwanego wynikała z art. 822 § 1 k.c. w zw. z art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 2 k.c.

Przyczynienie się do szkody kierującego pojazdem ze względu na winę syna właściciela (poruszającego się za jego zgodą) należy przypisać samemu poszkodowanemu, gdyż w stosunkach pomiędzy posiadaczami pojazdów mechanicznymi odpowiedzialność cywilnoprawna abstrahuje od podmiotu kierującego i dotyczy ruchu pojazdu nawet w przypadku zdarzeń szkodowych kiedy pojazdem nie kierował nikt. Co więcej, gdyby sprawcą kolizji był (wyłącznie) syn właściciela samochodu, ten ostatni ponosiłby odpowiedzialność cywilnoprawną za skutki zdarzenia. Niespornym jest zaś, że posiadaczem pojazdu powoda w chwili zdarzenia był on sam (syn korzystał z niego jako chwilowo jako dzierżyciel).

Biorąc za punkt wyjścia pełną kwotę wyliczonej przez biegłego szkody w zakresie kosztów przywrócenia stanu poprzedniego (12.705,68 zł), dokonano więc obniżenia szkody o 30%, otrzymując 8.893,98 zł. Następnie pomniejszono je o dobrowolne wypłaty (-4.064,72 zł), otrzymując finalnie kwotę 4.829,26 zł, jako podlegającą zasądzeniu w ramach dopłaty do należnego odszkodowania. W pozostałym zakresie powództwo było niezasadne.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w punkcie I. sentencji na mocy art. 822 § 1 k.c. w zw. z art. 415 k.c. w zw. z art. 436 § 2 k.c. w zw. z art. 362 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych […] w zw. z art. 481 § 1 i § 2 k.c.

W pozostałym zakresie powództwo oddalono jako niezasadne – na mocy art. 362 k.c. (punkt II. sentencji)

KOSZTY

O kosztach orzeczono na mocy art. 100 k.p.c. znosząc je wzajemnie (punkt III. sentencji), każda ze stron wygrała w niemal tym samym stopniu i ich porównanie faktycznie wskazuję, że niemal dosłownie zniosły się w sensie arytmetycznym.