Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 920/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant Anna Komoszewska

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa T. W.

przeciwko A. R.

o zapłatę 3000,00 zł

I zasądza od pozwanego A. R. na rzecz powoda T. W. kwotę 3000,00 zł ( trzy tysiące złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 maja 2020 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego A. R. na rzecz powoda T. W. kwotę 2017,00 zł ( dwa tysiące siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1817,00 zł ( jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sędzia Lidia Grzelak