Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 kwietnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora: ----------------------

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach 9 i 22 kwietnia 2021 roku

sprawy M. D. urodzonego (...) w R. syna Z. i K. z domu P.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 2 listopada 2020 r. ok. godz. 08.00 w miejscowości S. II, gmina S., pow. (...), woj. (...), kierował w ruchu lądowym ciągnikiem siodłowym m-ki M. o nr rej. (...) z przyczepą (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z zawartością 0,28 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,

to jest o czyn z art. 178a § 1 kk

1.  na podstawie art. 66 § 1 kk oraz art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec M. D. na okres 1 (jednego) roku próby od uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia;

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec M. D. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 1 (jednego) roku;

3.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka od M. D. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5000 (pięciu tysięcy) złotych;

4.  na podstawie art. 63 § 4 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okres zatrzymania prawa jazdy od 2 listopada 2020 r.;

5.  pobiera od M. D. kwotę 100 (stu) złotych opłaty oraz zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 151,20 zł (stu pięćdziesięciu jeden złotych i dwudziestu groszy) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.