Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI U 2022/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Aleksandra Mitros

Protokolant:

sekr. sądowy Karolina Miedzińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2014 r. w S.

sprawy z wniosku B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o wysokość należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

na skutek odwołania B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S.

z dnia 9 września 2013 roku (...)

oddala odwołanie

Sygn. akt VI U 2022/13

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 9 września 2013 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.określił wysokość należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych płatnika B. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.za okres od kwietnia 2012 roku do grudnia 2012 roku wraz z odsetkami obliczonymi na dzień wydania decyzji oraz kosztami upomnień i egzekucji w łącznej kwocie 140.180,81 zł.

Odwołanie od powyższej decyzji wniósł płatnik, wskazując, że jest świadomy istniejącego zadłużenia. Wnioskodawca brak zapłaty składek motywował złą kondycją finansową Spółki, którą bezpośrednio wiązał z kryzysem gospodarczym. Jednocześnie Spółka wykazała chęć spłaty zadłużenia np. w ratach, wskazując, iż powoli poprawia się jego sytuacja finansowa.

W odpowiedzi na odwołanie pełnomocnik organu rentowego wniósł o jego oddalenie w całości oraz o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd ustalił, co następuje:

B. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.od 1 lutego 2004 roku jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niesporne

W związku ze stwierdzonymi zaległościami na koncie płatnika organ rentowy wszczął z urzędu postępowanie w sprawie określenia wysokości należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantpowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zadłużenie Spółki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień 9 września 2013 r. wynosiło łącznie 14 180,81 zł, w tym:

1.  Z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od kwietnia 2012 roku do grudnia 2012 roku w kwocie 89 647,88 zł,

- odsetek za zwłokę 11 014,00 zł

- kosztów upomnienia 44,00 zł

- kosztów egzekucyjnych 5 465,88 zł

2.  Z tytułu:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zakresów numerów deklaracji 01-039 za okres od kwietnia 2012 roku do grudnia 2012 roku w kwocie 23 183,21 zł

- odsetek za zwłokę 2 834,00 zł

- kosztów upomnienia 51,80 zł

- kosztów egzekucyjnych 1 415,60 zł.

3.  Z tytułu:

- składek z FP i FGŚP w ramach zakresów numerów deklaracji 01-39 za okres od kwietnia 2012 roku do grudnia 2012 roku w kwocie 5 465,54 zł,

- odsetek za zwłokę 672,00 zł

- kosztów upomnienia 52,80 zł, kosztów egzekucyjnych 344,10 zł.

Niesporne, nadto dowód:

- pokrycie należności dla płatnika z 9.09.2013 r. w aktach ZUS

W wyniku rozliczenia konta Spółki w dniu 9 października 2013 roku ustalono, że zmianie uległa należność objęta decyzją z 9 września 2013 roku z uwagi na wpłaty dokonane przez płatnika w dniu 23 września 2013 roku i 26 września 2013 roku oraz wpłatę egzekucyjną z dnia 24 września 2013 roku. Na dzień 9 października 2013 roku zaległość Spółki z tytułu nieopłaconych składek, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (dotyczących wyłącznie okresu od kwietnia 2012 roku do grudnia 2012 roku) wynosi 135.926,26 zł.

Niesporne, nadto dowód:

- pokrycie należności dla płatnika z 9.10.2013 r. w aktach ZUS

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie okazało się niezasadne.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm., zwana dalej ustawą systemową), Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności ustalania wymiaru składek i ich poboru.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy systemowej składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, o których mowa w art. 16 ust. 1-3, 5, 6 i 9-12, obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek. Płatnicy składek, obliczają części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu (ust. 2).

Zgodnie art. 46 ust. 1 ustawy systemowej płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie składek, o których mowa w ust. 1, oraz wypłaconych przez płatnika w tym samym miesiącu zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających rozliczeniu na poczet składek następuje w deklaracji rozliczeniowej według ustalonego wzoru. Nie podlegają rozliczeniu w deklaracji rozliczeniowej zasiłki wypłacone przez płatnika bezpodstawnie (ust. 2). Płatnik składek ma obowiązek przekazywać deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne bezpośrednio do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej (ust. 3).

Stosownie do treści art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy systemowej płatnicy inni niż osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowe, obowiązani są opłacać składki za dany miesiąc do 15. dnia następnego miesiąca.

Na podstawie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 24 ust. 2 i art. 32 wymienionej wyżej ustawy, do zakresu działania Zakładu należy wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a składki i odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej. Zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w niniejszej sprawie nie było między stronami sporu co do faktu, iż odwołujący posiada zaległość z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. B. spółka z o.o. wskazała, że zaniechała płacenia składek na ubezpieczenie społeczne z uwagi na brak środków finansowych. Postępowanie swoje motywowała ciężką sytuacją ekonomiczną, którą wiązała bezpośrednio z kryzysem gospodarczym. Odwołująca Spółka wskazała, iż powoli podnosi się z trudności i - w miarę możliwości - stara się spłacać zadłużenie.

Należy w tym miejscu podkreślić, że przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących, stąd sam obowiązek tego ubezpieczenia wynika z przepisów prawa. Oznacza to, iż w razie zajścia przewidzianych w ustawie sytuacji, takich jak podjęcie zatrudnienia czy prowadzenie działalności gospodarczej, powstaje obowiązek objęcia ubezpieczeniem społecznym. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, iż Spółka, zatrudniając pracowników, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, miała jako płatnik obowiązek do comiesięcznego ustalania wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i przekazywania ich do ZUS.

Bez wpływu na zasadność zaskarżonej decyzji pozostaje zarówno aktualna sytuacja gospodarczo-finansowa Spółki, jak i powód nieopłacenia przez nią składek na ubezpieczenie społeczne, tj. brak środków finansowych, a nie dobrej woli. Okoliczności tego rodzaju mogą ewentualnie stanowić podstawę ubiegania się przez spółkę przed organem rentowym o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty( tak art. 29 ust. 1 ustawy systemowej), a nawet o umorzenie należności (tak art. 28 ust. 3a ustawy systemowej).

Kończąc, wskazać należy, iż analiza dokumentacji organu rentowego nie wskazuje na istnienie uchybień w zakresie dokonanych przez organ rentowy obliczeń. Podobnie wysokość odsetek ustalona przez organ rentowy nie budzi wątpliwości Sądu. Podstawę naliczenia przez ZUS odsetek od nieuiszczonych w terminie składek stanowi art. 23 ust. 1 ustawy systemowej, zgodnie z którym od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Podkreślić należy, że zaskarżona decyzja organu rentowego, określająca wysokość należności z tytułu nieopłaconych przez B. Sp. z o.o. składek na FUS, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak również odsetek została wydana w oparciu o informacje zawarte na koncie płatnika składek prowadzonych w formie elektronicznej. Tymczasem, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, informacje te są środkiem dowodowym w postępowaniu administracyjnym i sądowym z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dokument tego typu, który znajduje się w aktach organu rentowego, korzysta nadto z waloru dokumentu urzędowego, a więc – stosownie do treści art. 244 ust. 1 k.p.c. – stanowi dowód tego co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że zaskarżona decyzja jest prawidłowa i na mocy art. 477 14 § 1 k.p.c. odwołanie skarżącego oddalił.

VI U 2022/13

(...)

1.  (...)

2.  (...)

(...)

3.  (...)