Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V GC 1838/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący:

Asesor sądowy Dominik Nowicki

Protokolant:

Sekretarz sądowy Aleksandra Frąckiewicz

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. w Toruniu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. S.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 12.290,38 zł (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 18 września 2017 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.883,56 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

4.  nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Toruniu kwotę 69,24 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze) tytułem wydatków pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa;

5.  nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Toruniu kwotę 703,52 zł (siedemset trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) tytułem wydatków pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa.