Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 298/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lipca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Dariusz Prażmowski

Protokolant Aleksandra Pawłowska

przy udziale Anny Arabskiej Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Z.

po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020 r.

sprawy T. R. ur. (...) w W.

syna S. i B.

oskarżonego z art. 190 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 28 stycznia 2020 r. sygnatura akt II K 916/19

na mocy art. 437 kpk, art. 438 kpk, art. 624 kpk

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  na mocy art. 43a § 1 kk w zw. z art. 60 § 7 kk orzeka wobec oskarżonego T. R. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz (...)w wysokości 200 zł (dwustu złotych),

b)  z podstawy prawnej rozstrzygnięcia w przedmiocie odstąpienia od wymierzenia kary z punktu 1 eliminuje art. 61 § 2 kk;

2.  w pozostałej części utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. L. Z. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) obejmującą kwotę 96,60 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) podatku VAT, tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów udzielonej z urzędu pomocy prawnej oskarżycielce posiłkowej A. M. w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze obciążając wydatkami Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 298/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.1.Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 28 stycznia 2020 r. sygnatura akt II K 916/19

0.1.Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.1.Granice zaskarżenia

0.0.1.Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.0.1.Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.Wnioski

uchylenie

zmiana

1.Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.1.Ustalenie faktów

0.0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

0.0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.1.Ocena dowodów

0.0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Obraza prawa materialnego a to art. 61 § 2 k.k. przez jego zastosowanie i odstąpienie od orzeczenia wobec T. R. obligatoryjnego środka karnego w sytuacji gdy zgodnie z treścią art. 60 § 7 k.k. przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary poprzez odstąpienie od jej wymierzenia art 61 § 2 k.k. nie stosuje się.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Podniesiony zarzut jest zasadny bowiem błędnie zastosowano przepis art. 61 § 2 k.k. zgodnie z którym sąd odstępując od wymierzenia kary może również odstąpić od wymierzenia środka karnego. Regulacja ta ma zastosowanie do wszystkich przypadków w jakich przewidziano odstąpienie od wymierzenia kary, ma zatem charakter ogólny. W przypadku zaś gdy odstąpienie od wymierzenia kary następuje w drodze nadzwyczajnego złagodzenia kary - zgodnie z art. 60 § 7 k.k. – to zastosowanie ma treść tegoż właśnie przepisu, który w zdaniu drugim wskazuje, iż przepisu art. 61 § 2 k.k. w takim przypadku się nie stosuje. W zaskarżonym wyroku nieprawidłowo zatem odstąpiono od orzeczenia wobec oskarżonego środka karnego.

Wniosek

O zmianę wyroku przez orzeczenie wobec oskarżonego T. R. środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz (...) w wysokości 500 zł

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Sąd Okręgowy uznał za zasadny wniosek co do zasady bowiem orzeczenie środka karnego było konieczne jak wskazano wyżej. W ocenie Sądu Okręgowego konieczne jednak było dostosowanie wysokości tego środka do sytuacji finansowej i życiowej oskarżonego, który ma na utrzymaniu dwoje dzieci, zaś jego zarobki wynosiły ok 2500 zł. Sąd Okręgowy uznał zatem, iż mając na uwadze zawartą ugodę i wskazane wyżej okoliczności dotyczące oskarżonego wystarczającym będzie orzeczenia świadczenia pieniężnego w wysokości 200 zł.

1.OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Mając na uwadze podniesiony zarzut i jego zakres w treści wyroku błędnie przywołany został przepis art. 61 § 2 k.k.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Z podstawy prawnej rozstrzygnięcia w przedmiocie odstąpienia od wymarzenia kary w punkcie 1 zaskarżonego wyroku należało wyeliminować art. 61 § 2 k.k.

1.ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.1.Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 28 stycznia 2020 r. sygnatura akt II K 916/19 w pozostałej części.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Mając na uwadze treść zawartej ugody, co może przyczynić się do znormalizowania kontaktów pomiędzy sąsiadami, należało uznać wyrok w pozostałej części za trafny, nie obarczony błędami i oceniany jako sprawiedliwy przez strony które nie wnosiły środków odwoławczych.

0.1.Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zmiana wyroku poprzez :

- orzeczenie wobec oskarżonego T. R. środka karnego w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz (...) w wysokości 200 zł,

- wyeliminowanie z podstawy prawnej rozstrzygnięcia w przedmiocie odstąpienia od wymarzenia kary w punkcie 1 zaskarżonego wyroku art. 61 § 2 k.k.

Zwięźle o powodach zmiany

Jak w punkcie 3.1 oraz 4.1

0.1.Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.1.Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.0.1.Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.1.Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Punkt 3

Zasądzono koszty pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżycielce posiłkowej A. M. w postępowaniu odwoławczym.

1.Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Punkt 4

Mając na uwadze sytuację finansową i życiową oskarżonego, który ma na utrzymaniu dwoje dzieci, zaś jego zarobki nie były wysokie odstąpiono od obciążenia oskarżonego kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

1.PODPIS

0.1.Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Oskarżyciel publiczny

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wyrok Sądu Rejonowego w Zabrzu z dnia 28 stycznia 2020 r. sygnatura akt II K 916/19

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana