Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3579/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 18 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. po rozpatrzeniu wniosku K. S. (1), z dnia 10 czerwca 2019 r. odmówił zwrotu nienależnie opłacanych składek z powodu przedawnienia prawa do ich zwrotu. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że na koncie płatnika gromadzi się dane identyfikacyjne oraz prowadzi się rozliczenia należności z tytułu składek i aktualnie ustalono nadpłatę za okresy 01.2000-06-12.2012r. oraz 03.2021r, w łącznej kwocie 887, 25 zł. Zgodnie z art. 24 ust. 6g ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla nadpłaconych środków upłynął termin, odpowiednio 10 i 5 lat, od ich opłacenia, w konsekwencji , nie podlegają zwrotowi

/decyzja – k. 11 akt ZUS/

Odwołanie od w/w decyzji w dniu 15 lipca 2019 r. złożył K. S. (1) i zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie prawa materialnego: :

1.  art. 24 ust. 6b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych poprzez jego błędne zastosowanie i przyjęcie, iż ZUS nie miał obowiązku zawiadomić odwołującego się , że składki na ubezpieczenie społeczne zostały uiszczone nienależnie;

2.  art. 24 ust. 6g pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 6b, że odwołującemu się, nie przysługuje roszczenie o zwrot składek , z uwagi na to, iż nie otrzymał żadnego zawiadomienia od ZUS; nie przysługuje zwrot nadpłaconych składek, z uwagi na przedawnienie roszczenia względem ZUS,

3.  art. 24 ust. Ust. 6c i ust. 6g pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 6b, przez brak przyjęcia, ze składki zostały nienależnie opłacone i brak zwrotu równowartości w terminie 30 dni od złożenia wniosku o zwrot.

W konsekwencji wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez zwrot nadpłaconych składek .

/odwołanie – k. 3 – 5/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

/odpowiedź na odwołanie – k. 12/

Na rozprawie w dniu 11.01.2021 r wnisokadca i pełnomocnik ZUS podtrzymały swoje ztanowiska/

/e – prot. 00:09:29, płytas CD k. 29/

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

K. S. (1) prowadził działalność gospodarczą od 1990r. do 27.01.2014r. – sklep przemysłowy z branżą papierniczą, w formie spółki cywilnej z żoną K. S. (2) .

/bezsporne/

W piśmie z dnia 1.04.2019r. ZUS poinformował wnioskodawcę o nadpłacie na ubezpieczenie społeczne – 555,08 zł, zdrowotne -73,02 zł. Prawo do zwrotu nadpłaty uległo przedawnieniu na podstawie art. 24 ust. 6g ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2019r. poz. 3000 z późn zm)

/pismo ZUS k 2 akt ZUS/

W dniu 30.04.2019 r. wnioskodawca złożył wniosek o zwrot nadpłaconych składek.

/wniosek – k. 3 akt ZUS/

W piśmie z dnia 30 maja 2019 r. organ rentowy wskazał, że po zakończonym obowiązku opłacania składek , wnioskodawca wystąpił w dniu 22.3.2019r. , po upływie prawa do zwrotu nadpłaconych środków, o przedstawienie wysokości salda. . Na ustaloną kwotę, przedawnionej nadpłaty, składają się środki nadpłacone za 01.2000r. , dla których upłynął odpowiednio 10 i 5 - letni termin od ich opłacenia, a w konsekwencji nie podlegają zwrotowi.. Z uwagi na nieprawidłowości we wskazaniu identyfikatora płatnik w dokumentach rozliczeniowych , nadpłacone środki za styczeń 2000r. , mogą dotyczyć drugiego wspólnika spółki ( cywilnej (...) K. i K. S. (3))

/pismo – k. 4 akt ZUS/

W dniu 11.06. 2019 r. ubezpieczony złożył wniosek o wydanie decyzji o odmowie zwrotu nadpłaconych składek

/wniosek – k. 6 akt ZUS/

Zaskarżoną decyzją z dnia 18 stycznia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. po rozpatrzeniu wniosku K. S. (1), z dnia 10 czerwca 2019 r. odmówił zwrotu nienależnie opłacanych składek z powodu przedawnienia prawa do ich zwrotu. W uzasadnieniu organ rentowy wskazał, że na koncie płatnika gromadzi się dane identyfikacyjne oraz prowadzi się rozliczenia należności z tytułu składek i aktualnie ustalono nadpłatę za okresy 01.2000-06-12.2012r. oraz 03.2021r, w łącznej kwocie 887, 25 zł. Zgodnie z art. 24 ust. 6g ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla nadpłaconych środków upłynął termin, odpowiednio 10 i 5 lat, od ich opłacenia, w konsekwencji , nie podlegają zwrotowi

/decyzja – k. 11 akt ZUS/

Opisany powyżej stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o analizę dowodów z dokumentów, zgromadzonych w aktach ZUS i w aktach sprawy .

W trakcie postępowania przed Sądem , pismem procesowym z dnia 11.01.2021r. , na prośbę Sądu, ZUS przekazał rozliczenie nadpłaty w kwocie 487,62 zł., wynikającej z wpłaty w dniu 3.02.2000r. na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych -. 376,29 zł.,, Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych – 77,13 zł., Fundusz Pracy – 25,20 . Ta kwota uległa przedawnieniu w dniu 4.02.2010r. , więc jeszcze przed wprowadzeniem art. 24 ust. 6b ustawy systemowej, i w okresie , w którym obowiązywał jeszcze art. 24 ust. 7 ustawy systemowej.

/pismo ZUS z dnia 11.01.2021r. k. 29 + załącznik k. 30/

Wobec powyższego, Sąd , zarządzeniem z dnia 25.01.2021r. , zawartym w postanowieniu o otwarciu, zamkniętej, rozprawy, zobowiązał ZUS, do hipotetycznego obliczenia kwoty nadpłaconych, przez K. S. (1), składek na ubezpieczenie społeczne, za okres od 1 stycznia 2000 r. do 25 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem składek na Fundusz Pracy za okres od czerwca 2012 roku do października 2012r. – za wspólnika spółki cywilnej (...) , której wspólnikiem , oprócz wnioskodawcy K. S. (1) była jego żona K. S. (2) przy przyjęciu , okoliczności stanu faktycznego i prawnego w zakresie – hipotetycznie nadpłaconych , a nie przedawnionych , składek, na dzień 20 lipca 2011r. – w związku z obowiązującym, od tej daty art. 24 ust. 6b, oraz art. 24 ust. 6c- art. 24 ust. 6 g, ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych .

/postanowienie k. 32/

Pismem procesowym z dnia 17.02.2021r. ZUS poinformował, że , przy przyjęciu , że tylko należności, wynikające z wpłaty w dniu 3.02.2000r. kwoty 487,62 zł. , uległy przedawnieniu , nadpłata wyniosłaby 408,67 zł. ZUS przedstawił ,w postaci tabelki, szczegółowe wyliczenie na karcie 37, co implikuje uprawnioną tezę, że znane jest - organowi rentowemu .

/pismo ZUS z dnia 17.02.2021r. k. 36 ,+ załącznik k. 37/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie jest zasadne i skutkuje zmianą zaskarżonej decyzji.

W myśl art. 19 ust. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. Z 2019 r., poz. 300), jeżeli, w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek, Zakład stwierdzi opłacenie składek, od nadwyżki ponad kwotę określoną w ust. 1, informuje o tym niezwłocznie płatników składek i ubezpieczonego za pośrednictwem płatników składek.

Zgodnie z art. 24 ust. 6a. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. Z 2019 r., poz. 300), nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o zwrot składek, z zastrzeżeniem ust. 6c, 8 i 8d.

Art. 24 ust. 6b w/w ustawy stanowi, że Zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone chyba, że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym.

W myśl art. 24 ust. 6c, po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot.

Art. 24 ust. 6d stanowi, że nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

Art. 24 ust. 6e stanowi, że jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w ust. 6d, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6c.

Zgodnie z art. 24 ust. 6f, w przypadku braku płatnika składek, lub jego następcy prawnego, Zakład zawiadamia ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek, w części sfinansowanej przez ubezpieczonego i , na jego wniosek , zwraca nienależnie opłacone składki. Przepisy ust. 6c-6e stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 24 ust. 6g, nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

1) otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b;

2) opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b.

Stosownie do treści art. 24 ust. 6h, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 6g, ulega zawieszeniu:

1) w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna;

2) jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd - do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż na okres 2 lat;

3) od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy;

4) w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia - od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Zasady postępowania w przypadku opłacenia nienależnych składek, określone są w przepisach art. 19 i art. 24 ust. 6a - 6h ustawy systemowej, w tym istotna jest , zwłaszcza dla przedmiotowej sprawy, regulacja zawarta w art. 24 ust. 6g, w brzmieniu, nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 138, poz. 808), zmienionego następnie art. 11 ust. 1b ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378). Podkreślenia wymaga, że prawidłowa wykładnia art. 24 ust. 6g ustawy systemowej w brzmieniu wprowadzonym do ustawy systemowej ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw powiązana jest z całą procedurą zwrotu nienależnie opłaconych składek, zgodnie z którą organ rentowy ma obowiązek zawiadomić płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy systemowej mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (wcześniej była to kwota 5 % najniższego wynagrodzenia). Następnie płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Trzeba przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 maja 2010 r., P 29/08 (OTK-A 2010 nr 4, poz. 35), stwierdzając niezgodność art. 24 ust. 7 ustawy systemowej z art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazał, że sposób określenia w zakwestionowanym przepisie chwili rozpoczęcia biegu terminu dochodzenia zwrotu nienależnie opłaconej składki na chwilę „daty ich wypłacenia” prowadzi do negatywnego zróżnicowania kategorii płatników, w których przypadku ustalenie, że składka była nienależnie opłacona, następuje w pewien czas po opłaceniu składki. Data opłacenia składki może nie pokrywać się bowiem z datą ustalenia, że składka była nienależnie opłacona. Dzieje się tak wówczas, gdy po opłaceniu składki zapada decyzja bądź orzeczenie stwierdzające brak podstawy prawnej jej opłacenia. W przypadku, gdy między datą opłacenia składki, a datą wydania prawomocnego orzeczenia, stwierdzającego brak podstawy do opłacenia składki, upłynął termin co najmniej 5 lat, płatnik tracił możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie opłaconej składki, która uiszczana była w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 25 stycznia 2014 r, co Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją, zauważając, że gdyby, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, skarżący wykazał wymaganą staranność we własnych sprawach, to nie mógłby wystąpić z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek, ponieważ, przed dniem uprawomocnienia się decyzji, stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, składki nie były jeszcze nienależne, a po prawomocności decyzji, stałyby się przedawnione. Wobec powyższego, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, do ustawy systemowej został dodany do art. 24 ust. 6g, zgodnie z którym nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek (art. 24 ust. 6g pkt 1) lub po upływie 10 lat od opłacenia składek, w przypadku, gdy Zakład nie zawiadomił o możliwej kwocie zwrotu (art. 24 ust. 6g pkt 2). Jednocześnie ustawodawca w art. 5 ust. 3 i 4 , zawierającym przepisy intertemporalne postanowił, że do nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, jeżeli nie upłynął jeszcze termin dochodzenia ich zwrotu, stosuje się art. 24 ust. 6b, 6c, 6g i 6h ustawy systemowej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, okoliczności, uzasadniające zawieszenie biegu terminu przedawnienia, określone w art. 24 ust. 6h ustawy systemowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uwzględnia się, również, wtedy, gdy okoliczności te wystąpiły - przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie 20 lipca 2011 r.

Następna zmiana powyższych przepisów miała miejsce z dniem 1 stycznia 2012 r., na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców - zmieniającego treść art. 24 ust. 6g ustawy systemowej, ponieważ skrócony został okres przedawnienia składek na ubezpieczenia społeczne z 10 do 5 lat. Zgodnie zaś z art. 27 ust. 3 powyższej ustawy do przedawnienia należności z tytułu nienależnie opłaconych składek, o którym mowa w art. 24 ust. 6g ustawy systemowej, którego bieg rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2012 r., stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2012 r. Wedle, zatem, zasady, wynikającej z tego przepisu, do należności składkowych nieprzedawnionych do 1 stycznia 2012 r. (wedle starych zasad z zastosowaniem 10-letniego okresu przedawnienia) ma zastosowanie 5-letni termin przedawnienia, z tym jednakże bardzo istotnym zastrzeżeniem, że liczy się go nie od daty ich wymagalności, ale od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek od tej zasady ustanawia ust. 2 przywołanego przepisu, stosownie do którego, jeżeli przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Za każdym więc razem konieczne jest ustalenie terminu upływu przedawnienia na podstawie przepisów „starych” i „nowych” i przyjęcie terminu bardziej korzystnego (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2013 r., I UK 613/12, OSNP 2014 nr 3, poz. 44) – wyrok SN z dnia 8 września 2015 r., I UK 405/14, legalis nr 1337367.

Mając na względzie powyższe, należy wskazać, iż termin przedawnienia rozpoczyna swój 5 letni bieg od dnia zawiadomienia płatnika składek o nadpłacie zgodnie z art. 24 ust. 6 g pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jeżeli natomiast organ rentowy nie zawiadomił o nadpłacie do czego był zobowiązany treścią art. 24 ust 6b, nie można przyjąć, iż żądanie zwrotu nadpłaty uległo przedawnieniu. Nie można bowiem odczytywać treści art. 24 ust. 6g ustawy w ten sposób, że w przepisie tym mamy w istocie podwójne określenie początku biegu terminu przedawnienia żądania zwrotu z ograniczeniem ustawowego terminu przedawnienia. Takie rozumienie tego przepisu, niewątpliwie korzystne dla organu, zwalniające organ z obowiązku dbałości o kontrolowanie prawidłowości wpłat, i pozbawiające, w istocie, nałożony obowiązek zawiadomienia, praktycznie jakiegokolwiek znaczenia prawnego, nie ma nic wspólnego z treścią tego przepisu.

Przepisu art. 24 ust. 6g nie można, bowiem, wykładać w oderwaniu od treści art. 24 ust. 6b, który to przepis stanowi jednoznacznie, że zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Tak wykładnia gramatyczna, systemowa jak i funkcjonalna nie pozwala w związku z powyższym na budowanie innego wniosku, niż ten, że przepis art. 24 ust. 6g pkt 2 odnosi się wyłącznie do tych składek co do których z uwagi na wartość zakład nie ma obowiązku dokonywania zawiadomienia tak (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 listopada 2018 r., III AUa 103/18, legalis nr Numer (...), podobnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 1228/14, Lex nr 1814810).

Przechodząc na grunt niniejszej sprawy, należy wskazać, że przy przyjęciu , że tylko należności, wynikające z wpłaty w dniu 3.02.2000r. kwoty 487,62 zł. , uległy przedawnieniu , nadpłata wyniosłaby 408,67 zł. Na podstawie , przedstawionego przez ZUS , wyliczenia kwoty nadpłaty „nie przedawnionej” obliczenia kwoty nadpłaconych, przez K. S. (1), składek na ubezpieczenie społeczne, [ z uwagi na szczegółowe wyliczenie dokonane przez ZUS, zatem, znane organowi rentowemu na karcie 37, ] Sąd odstępuje od zacytowania przedstawionej tabelki ] za okres od 1 stycznia 2000 r. do 25 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem składek na Fundusz Pracy za okres od czerwca 2012 roku do października 2012r. – za wspólnika spółki cywilnej (...) , której wspólnikiem , oprócz wnioskodawcy K. S. (1) była jego żona K. S. (2) przy przyjęciu , okoliczności stanu faktycznego i prawnego w zakresie – hipotetycznie nadpłaconych , a nie przedawnionych , składek, na dzień 20 lipca 2011r. – w związku z obowiązującym, od tej daty art. 24 ust. 6b, oraz art. 24 ust. 6c- art. 24 ust. 6 g, ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych .

Zgłoszone przez skarżącego, żądanie zwrotu nienależnie opłaconych przez ubezpieczonego, składek , nie uległo przedawnieniu (przepis art. 24 ust. 6g wraz z przepisem art. 5 ust. 3 ustawy wprowadzającej wszedł w życie 20 lipca 2011 r., w dacie tej obowiązywał 10 - letni termin przedawniania składek, w związku z czym, na datę wejścia nowej regulacji, nie upłynął okres przedawnienia, konsekwencją, czego jest zastosowanie, także, do nich nowej regulacji prawnej art. 24 ust. 6b do 6 h, także, w zakresie obowiązku zawiadomienia o nienależnym opłaceniu składki. Zarzuty i argumentacja organu rentowego, mogłyby być skuteczne w sytuacji, gdyby żądanie zwrotu dotyczyło składek przedawnionych na lipiec 2011 r., na datę wejścia w życie przepisu art. 5 ust. 3 ustawy wprowadzającej zmiany, jednakże, w przedmiotowym stanie faktycznym, spór dotyczy składek wpłaconych później, żądanie zwrotu których na 20 lipca 2011 r. nie było przedawnione, zatem organ nie został zwolniony z obowiązku zawiadomienia, i co do żądania zwrotu których bieg terminu przedawnienia rozpoczął się dopiero z dniem doręczenia zawiadomienia).

Należy zaznaczyć, że płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot dopiero po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, co wynika z treści art. 24 ust. 6c ustawy systemowej. Powyższe zostało stwierdzone po raz pierwszy przez organ rentowy dopiero w piśmie z dnia 1 kwietnia 2019 r. W sytuacji wydania, przez organ rentowy, zawiadomienia, o którym mowa w art. 26 ust. 6g punkt 1 ustawy systemowej, nie ma zastosowania art. 24 ust. 6g punkt 2 tej ustawy, bowiem ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, określono wyraźnie termin początkowy biegu terminu przedawnienia nienależnie opłaconych składek, przyjmując, że będzie to, albo data otrzymania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek - art. 24 ust. 6g pkt 1 ustawy systemowej, albo - w razie braku takiego zawiadomienia - dzień opłacenia składek - art. 24 ust. 6g pkt 2 ustawy systemowej.

Błędne jest, zdaniem Sądu Okręgowego, stanowisko organu rentowego, przyjęte w zaskarżonej decyzji, że nienależnie opłaconych składek nie można dochodzić, z uwagi na przedawnienie prawa do ich zwrotu. Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi ZUS