Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 1014/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia S. O. Aleksandra Smołkowicz

Protokolant: stażysta Krystian Mariasik

po rozpoznaniu 20 kwietnia 2021 roku w Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa P. S.

przeciwko J. G.

o zapłatę 405 294,84 zł

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od P. S. na rzecz J. G. 10 817 (dziesięć tysięcy osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku, do dnia zapłaty.