Pełny tekst orzeczenia

X Gc 141/20

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 30 sierpnia 2019r. skierowanym przeciwko M. B. powódka (...) Bank (...) spółka akcyjna w W. wniosła o nakazanie pozwanemu zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 79 067,44zł. wraz z odsetkami liczonymi według dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów referencyjnych od dnia 4 czerwca 2019r. tytułem zwrotu gwarancji spłaty przyznanego pozwanej kredytu, która to gwarancja udzielona została przez Bank (...). Uzasadniając zgłoszone żądanie powódka powołała się na fakt realizacji powyższej gwarancji w następstwie niewywiązania się przez pozwanrgo z postanowień umowy kredytowej, jak również na zawartą z gwarantem umowę przelewu wierzytelności o zapłatę kwoty, która uiszczona została kredytodawcy tytułem gwarancji (pozew k. 5).

Zapadłym w dniu 24 października 2019r. nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu (nakaz zapłaty k. 59). We wniesionym od powyższego nakazu sprzeciwie pozwany przecząc przytoczonym przez powódkę na uzasadnienie żądania pozwu okolicznościom wniósł o oddalenie powództwa w całości (sprzeciw k. 69).

Pismem z dnia 30 października 2020r. pełnomocnik powódki zmienił żądanie pozwu w zakresie dochodzonych odsetek w ten sposób, iż wniósł o ich zasądzenie w wysokości odpowiadającej czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP (pismo k. 107).

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 7 maja 2014r. powódka udzieliła pozwanemu kredytu odnawialnego w ramach limitu kredytowego w kwocie 200 000zł. W par. 13 ust. 1 pkt 3 jako jedno z zabezpieczeń kredytu przewidziano udzieloną przez Bank (...) gwarancję w wysokości 120 000zł. (umowa k. 48 - 49). W dniu 20 maja 2016r. strony zawarły ugodę, w której pozwany uznał swoje zadłużenie wobec powódki w kwocie 176 281,06zł. z tytułu samej tylko należności głównej jak również zgodził się na dalsze naliczanie odsetek od powyższego zadłużenia (ugoda k. 47). Tego samego dnia pozwany wystąpił o udzielenie przez (...) gwarancji w okresie do dnia 20 sierpnia 2019r. i zobowiązał się jednocześnie do zwrotu wypłaconej tytułem gwarancji kwoty wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej wypłaty w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego (wniosek k. 45 - 46).

W dniu 4 czerwca 2019r. gwarant w wykonaniu udzielonej gwarancji zapłacił powódce kwotę 79 067,44zł., w dniu zaś 27 czerwca 2019r. przelał na powódkę służącą mu względem pozwanej wierzytelność o zwrot powyższej kwoty wraz z odsetkami w wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie (potwierdzenie przelewu k. 42, umowa k. 43 - 44). Doręczonym pozwanemu w dniu 10 lipca 2019r. pismem powódka wezwała pozwanego do spłaty powyższego zadłużenia (wezwanie k. 39, dowód doręczenia k. 40).

Sąd zważył, co następuje:

Żądanie pozwu znajduje oparcie w postanowieniach zawartej między powódką a gwarantem umowy przelewu, na mocy której powódka nabyła wierzytelność o zwrot wypłaconej w kwocie 79 067,44zł., zł. gwarancji. Także fakt spełnienia przez gwaranta świadczenia w podanej wyżej wysokości wykazany został przedstawionym przez powódkę potwierdzeniem przelewu. Dokonując oceny zasadności żądania pozwu mieć należało na uwadze, iż we wniesionym przez siebie sprzeciwie pozwany poprzestał na ogólnikowym jedynie zakwestionowaniu zasadności żądania pozwu bez szczegółowego wyjaśnienia, czemu nie zgadza się z tym żądaniem, wbrew natomiast ciążącemu na nim z mocy art. 6 kc. ciężarowi dowodowemu nie wskazał, czy i kiedy w ogóle dokonał wpłat na poczet zadłużenia, którego wysokość sam uznał w zawartej z powódką ugodzie i w jakiej wysokości wpłaty te miały miejsce, a także nie przedstawił na poparcie swoich twierdzeń żadnych dowodów. Z uwagi na powyższe, sam fakt ogólnego zanegowania przez pozwanego wysokości dochodzonych roszczeń bez jednoczesnego wskazania konkretnych okoliczności, na których pozwany oparł powyższy zarzut, nie był wystarczający dla odmowy udzielenia ochrony żądaniu pozwu. Wskazanie takich okoliczności możliwe było z uwagi na fakt, iż strona powodowa czyniąc zadość ciążącemu na niej w tym zakresie ciężarowi dowodowemu przedstawił dokumenty obrazujące historię zaciągniętego przez pozwanego kredytu pozwalające prześledzić dokonujące się w okresie do wniesienia pozwu zmiany wysokości zadłużenia pozwanego zarówno z tytułu kredytu jak i udzielonej gwarancji.

Przytoczone w tym zakresie przez stronę powodową twierdzenia nie były przez pozwanego kwestionowane, nie negował on w szczególności ani faktu zaprzestania spłaty kredytu ani też faktu skorzystania przez powódkę z udzielonej przez (...) gwarancji. Pozwany ze swej strony nie przeciwstawił jednocześnie żadnych twierdzeń mogących świadczyć o wystąpieniu faktów podważających wiarygodność i rzetelność przedstawionego przez powódkę wyliczenia zadłużenia pozwanego. Jak zatem wynika z powyższego, zarzuty pozwanego co do nieudowodnienia wysokości roszczenia powódki ocenić należało jako całkowicie gołosłowne, nie mające oparcia w jakichkolwiek dowodach

Jako zasadne ocenić należało również żądanie zasądzenia dochodzonych przez powódkę odsetek za okres od dnia 4 czerwca 2019r., jak wynika bowiem z przedstawionej przez nią gwarancji, to obowiązek ich zapłaty powstawał z chwilą dokonania wypłaty gwarancji. Co się tyczy wysokości powyższych odsetek to stosownie do postanowień gwarancji, o udzielenie której ubiegał się sam pozwany, odsetki te zastrzeżone zostały w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego.

Wobec rezygnacji z dochodzenia przez powódkę odsetek określonych jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 punktu procentowego, postępowanie we wskazanym zakresie podlegało umorzeniu w oparciu o przepis art. 355 kpc.

Z uwagi na to, iż powódka w całości utrzymała się z żądaniem pozwu, pozwanego zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania obciążono opłatą od pozwu w wysokości 3 954zł. oraz wynagrodzeniem pełnomocnika ustalonym na podstawie par. 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych w kwocie 5 417zł.

Z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu z pouczeniem o zaskarżalności