Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. X GC 218/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSR (del.) Marzena Rudnik – Niewrzał

Protokolant: sekretarz sądowy Urszula Majewska

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) T. W., Z. (...) Spółki jawnej z siedzibą w K.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) T. W., Z. (...) Spółki jawnej z siedzibą
w K. kwotę 814.110,75 (osiemset czternaście tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

- od kwoty 745.474,37 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy) od dnia 16 października 2017 roku do dnia zapłaty;

- od kwoty 68.636,38 (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych trzydzieści osiem groszy) od dnia 11 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  nakazuje ściągnąć od powódki (...) T. W., Z. (...) Spółki jawnej z siedzibą w K. z zasądzonego roszczenia na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 890,27 (osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) tytułem wydatków poniesionych w sprawie;

4.  nakazuje pobrać od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 2.289,25 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem wydatków poniesionych w sprawie;

5.  zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) T. W., Z. (...) Spółki jawnej z siedzibą
w K. kwotę 60.380,64 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu.