Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt X GC 368/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 marca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Paweł Hajdys

Protokolant: staż. A. S.

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 roku na rozprawie w Ł.

sprawy z powództwa G. A.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w (...) z siedzibą w Ł. oraz (...) w Ł.

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi M. O.

o ustalenie

1. oddala powództwo główne o ustalenie, że w okresie od 29 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2016 roku nie zaistniały uzasadnione przesłanki do złożenia przez powódkę G. A., jako członka zarządu pozwanej (...) spółki akcyjnej w (...) z siedzibą w Ł., wniosku o ogłoszenie upadłości pozwanej (...) spółki akcyjnej w (...) z siedzibą w Ł.;

2. oddala powództwo ewentualne o ustalenie, że powódka G. A., jako prezes zarządu pozwanej (...) spółki akcyjnej w (...) z siedzibą w Ł., nie ponosi winy w niezgłoszeniu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 kwietnia 2016 roku wniosku o ogłoszenie upadłości pozwanej (...) spółki akcyjnej w (...) z siedzibą w Ł.;

3. zasądza od powódki G. A. na rzecz pozwanego(...)kwotę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) zł tytułem zwrotu kosztów procesu.