Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 399/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia S. O. Aleksandra Smołkowicz

Protokolant: stażysta Krystian Mariasik

po rozpoznaniu 17 listopada 2020 roku w Ł.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w O. (nr KRS (...))

przeciwko M. B. (NIP (...)),

o zapłatę 18 942 euro

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powódki na rzecz pozwanego 5 417 (pięć tysięcy czterysta siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.