Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1458/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia ­­ 2021r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Mariola Szczepańska

Sędziowie: Sędzia Wiktor P. Matysiak (sprawozdawca)

Sędzia Witold Ławnicki

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. N.

przeciwko (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 września 2020r. wydanego w sprawie sygnatura akt V GC 638/19

1. oddala apelację,

2. zasądza od powoda P. N. na rzecz pozwanego (...) z siedzibą w W. kwotę 135 (sto trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Mariola Szczepańska Wiktor P. Matysiak Witold Ławnicki