Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 545/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Marzena Eichstaedt

Sędziowie:

Ryszard Badio

Wiktor Matysiak

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł.

przeciwko K. G.

o zapłatę kwoty 63.487,11 zł

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 września 2019 r.

sygn. akt XIII GC 1273/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na rzecz K. G. kwotę 2.700,00 (dwóch tysięcy siedmiuset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Ryszard Badio

Marzena Eichstaedt

Wiktor Matysiak