Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1385/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant sądowy st. sekr. sąd. D. Ł.

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa W. K.

przeciwko M. K.

o eksmisję

I nakazuje pozwanemu M. K. opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza i łazienki, położonego na parterze budynku mieszkalnego na działce oznaczonej numerem (...) w Z. gmina R., dla której Sąd Rejonowy w Ciechanowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW (...), wraz z osobami i rzeczami prawa jego reprezentującymi;

II ustala, że pozwanemu M. K. nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego;

III zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda W. K. kwotę 457,00 zł ( czterysta pięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 257,00 zł ( dwieście pięćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV oddala wniosek powoda W. K. o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.