Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 330/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Lidia Grzelak

Protokolant sekr. sąd. Olga Olech

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2021 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W.

o odszkodowanie w kwocie 2619,90 zł

I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. B. kwotę 738,00 zł ( siedemset trzydzieści osiem złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 kwietnia 2019 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od powoda P. B. na rzecz pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. kwotę 964,23 zł ( dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia trzy grosze ) tytułem zwrotu części kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego;

IV nakazuje Skarbowi Państwa wpłacić pozwanemu (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. kwotę 66,35 zł ( sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści pięć groszy ) tytułem zwrotu części zaliczki zaksięgowanej pod pozycją U11- (...), KU (...), (...).

Sędzia Lidia Grzelak