Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VII K 773/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

E. N.

W dniu 15 sierpnia 2019 roku ok. godz. 20:50 w miejscowości S., woj. (...) kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym tj motocyklem marki S. o nr rej. (...) w ruchu lądowym, będąc w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 23:19 do stężenia na poziomie 0,77 mg/l (A. (...)o godz. 23:20 do stężenia na poziomie 0,74 mg/l (Alkometr), o godz. 20:37 do stężenia na poziomie 0,84 mg/l (A.), o godzinie 20:55 do stężenia na poziomie 0,97 mg/l (A.), o godzinie 20:59 do stężenia na poziomie 0,92 mg/l (A.) alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu (...) w R. sygn. akt. (...) za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 15 sierpnia 2019 roku o godz. 20.40 funkcjonariusze patrolu zmotoryzowanego Komendy (...)w P. udali się do miejscowości C. gdzie, według zgłoszenia, miał się znajdować nietrzeźwy mężczyzna prowadzący motocykl marki S. o nr rej. (...), przewożący pasażerkę. Funkcjonariusze Policji mieli włączone sygnały świetle i dźwiękowe. W miejscowości S. spostrzegli motocyklistę odpowiadającego rysopisowi i dali mu sygnał do zatrzymania. Gdy to zauważył, ostro wyhamował i wywrócił motocykl. Po zdarzeniu drogowym oddalił się pieszo, lecz został ujęty przez funkcjonariusza. Na miejsce zdarzenia drogowego interweniowały służby ratunkowe.

1)  wyjaśnienia oskarżonego

2)  zeznania świadka C. G.

3)  zeznania świadka W. Ł.

4)  zeznania świadka A. B.

5)  notatka urzędowa

1)  23,100v

2)  15, 106

3)  111

4)  176v-177

5)  1

2.  E. N. został poddany badaniom stanu trzeźwości. Badania przeprowadzone przy użyciu urządzenia alkosensor wykazały, że znajduje się w stanie nietrzeźwym wynoszącym o godzinie 20.37 – 0,84 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 20.55 – 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godz. 20.59 – 0,92 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1)  protokół badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym

2)  świadectwo wzorcowania

1)  4

2)  6

3.  E. N. został odwieziony karetką pogotowia ratunkowego do szpitala w P., gdzie pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu. W próbie krwi stwierdzono 1,71 ‰ alkoholu etylowego.

1)  protokół pobrania krwi

2)  sprawozdanie z przeprowadzenia badań chemicznych płynów ustrojowych na zawartość alkoholu

3)  zeznania świadka C. G.

4)  notatka urzędowa

1)  36

2)  37

3)  15, 106

4)  1

4.  E. N. został ponownie poddany badaniom stanu trzeźwości. Badania przeprowadzone przy użyciu urządzenia alkometr wykazały, że znajduje się w stanie nietrzeźwym wynoszącym o godzinie 23.19 – 0,77 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, o godzinie 23.20 – 0,74 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a o godz. 23.37 – 0,69 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

1)  protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

2)  świadectwo wzorcowania

1)  2

2)  3

5.  E. N. był zatrzymany w dniach 15 sierpnia 2019 roku godz. 21.00 do dnia 17 sierpnia 2019 roku godz. 14.20

protokół zatrzymania

11

6.  E. N. był uprzednio karany, w tym wyrokiem Sądu (...) w R. z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie (...) za czyn z art. 178a § 4 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten został następnie objęty wyrokiem łącznym Sądu (...) w R. z dnia (...)roku w sprawie (...) Wyrok uprawomocnił się w d dniu 9 grudnia 2016r. Wymierzona nim kara łączna 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności została wykonana w całości w dniu 31.12.2018 roku.

1)  odpis wyroku S. (...) w R. w sprawie (...)

2)  odpis wyroku łącznego S. (...) w R. w sprawie (...)

3)  odpis wyroku S. (...) w P. (...) w sprawie (...)

4)  dane o karalności

1)  70

2)  71-72

3)  73

4)  171-173

a.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Treść tego oświadczenia nie nasuwa wątpliwości na tle całokształtu zgromadzonych dowodów, a w szczególności wyników badań trzeźwości opisanych w protokołach badania trzeźwości oraz w sprawozdaniu z badań chemicznych na zawartość alkoholu.

Sąd uznał za wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego. Korespondują one z pozostałym zgromadzonym w sprawie osobowym i nieosobowym materiałem dowodowym.

1

zeznania A. B.

Relacje wskazanego świadka należy ocenić pozytywnie, jako konsekwentne, spójne, stanowcze zasługują na przymiot wiarygodnych.

1

1

zeznania C. G.

zeznania W. Ł.

Relacje wskazanych świadków należy ocenić pozytywnie, jako konsekwentne, spójne, stanowcze zasługują na przymiot wiarygodnych. Świadkowie relacjonują co do okoliczności znanych im służbowo z tytułu obowiązków zawodowych. Efekt tych czynności został ujęty w notatkę urzędową, której treści odpowiadają zeznania świadków.

2

4

2,4

protokół badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym

protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

świadectwo wzorcowania

Dokument ten został sporządzony w sposób jasny i przejrzysty, a stężenie alkoholu podane zostało we właściwych jednostkach (mg/l). O warunkach oraz sposobach prowadzenia badań mających na celu ustalenie zawartości w organizmie alkoholu traktuje ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.). Ustawodawca zawarł w cytowanej ustawie delegację dla ministra zdrowia do określenia warunków i sposobów prowadzenia takich badań. Aktualnie zasady te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.12.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 2472) w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, bardzo szczegółowo traktując o problematyce badań nieinwazyjnych za pomocą tzw. analizatora wydechu”. Treść protokołu dowodzi, iż badania trzeźwości oskarżonego prowadzono zgodnie ze wskazaniami § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia.

3

3

protokół pobrania krwi

sprawozdanie z przeprowadzenia badań chemicznych płynów ustrojowych na zawartość alkoholu

Nie budzą wątpliwości co do autentyczności, ani rzetelności.

1

5

6

6

6

6

notatka urzędowa

protokół zatrzymania

odpis wyroku S. (...) w R. w sprawie (...)

odpis wyroku łącznego S. (...) w R. w sprawie (...)

odpis wyroku S. (...) w P. (...) w sprawie (...)

dane o karalności

Nie budzą wątpliwości co do autentyczności, ani rzetelności.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

E. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem zrealizował znamiona typu kwalifikowanego, wprowadzonego ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 227). Znamieniem wpływającym na zwiększenie zagrożenia karą jest w tym przypadku uprzednie prawomocne skazanie za przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Wobec powyższego należało przyjąć, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 178a § 4 kk, jako osobny kwalifikowany typ przestępstwa. Oskarżony mimo uprzedniego skazania ponownie naruszył podstawową zasadę ruchu drogowego kierując samochodem osobowym w stanie nietrzeźwym po drodze publicznej. Oskarżony jako uczestnik ruchu drogowego zobowiązany był do przestrzegania zasad bezpieczeństwa tegoż ruchu. Materiał dowodowy wskazuje, że nie panował nad techniką i taktyką jazdy.

Definicję stanu nietrzeźwości zawiera art.115 § 16 kk przyjmujący, że zachodzi on, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm 3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oskarżony znacznie przekroczył ustawowy próg.

W ocenie Sądu, czyn którego dopuścił się oskarżony cechuje znaczny stopień społecznej szkodliwości. Świadomie poruszał się pojazdem mechanicznym po drodze publicznej pomimo tego, że środki masowego przekazu szeroko nagłaśniają problem kierujących w stanie nietrzeźwości. Nadto wsiadając za kierownicę pojazdu miał świadomość tego, że wcześniej spożywał alkohol oraz świadomość uprzedniego skazania.

Oskarżony jest winny, albowiem w sprawie nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających winę w rozumieniu Kodeksu Karnego.

Oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach art. 64 § 1 kk, bowiem został skazany za przestępstwa tożsame na karę pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 8 miesięcy, która została przez niego wykonana w całości w dniu 31 grudnia 2018 roku.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. N.

1

Przy ustalaniu rozmiaru kary Sąd baczył, by była ona adekwatna do okoliczności sprawy, a zwłaszcza do stopnia naruszenia przez oskarżonego zasady trzeźwości uczestników ruchu drogowego.

Sąd uznał, że kara 1 roku pozbawienia wolności jest adekwatną odpłatą za czyn, którego dopuścił się oskarżony.

Na korzyść oskarżonego poczytano przyznanie się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Na niekorzyść poczytano natomiast wielokrotną karalność, w tym za jazdę w stanie nietrzeźwości, znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu i znaczny stopień zawinienia oraz to, że nie zmienił swojego zachowania po wcześniejszych wyrokach i w dalszym ciągu pomimo orzekanych kar i zakazów prowadzenia pojazdów wsiadł w stanie nietrzeźwości za kierownicę motocykla przewożąc przy tym pasażerkę.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

E. N.

2

Ponieważ oskarżony był już uprzednio skazany za czyn z art. 178a § 4 kk, orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na podstawie art. 42 § 4 kk było obligatoryjne.

E. N.

3

Nadto w niniejszej sprawie obligatoryjne było orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości nie mniejszej niż 10.000 tysięcy złotych.

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

W przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego Sąd orzekł w oparciu o treść § 4 ust. 1 i 3 oraz § 17 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1714 z późn. zm.), z uwzględnieniem stawki podatku VAT oraz terminów rozpraw z udziałem obrońcy oskarżonego.

5

Mając na uwadze fakt, iż zasadą w postępowaniu karnym jest obciążanie sprawców kosztami procesu wywołanych ich postępowaniem, Sąd, zgodnie z treścią art. 627 kpk zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa poniesione koszty procesu w całości. Oskarżony został obciążony kosztami obrońcy z urzędu bowiem w stracie postępowania sądowego jego sytuacją majątkowa znacznie się poprawiła, poprzez uzyskiwanie wynagrodzenia za pracę.

Opłatę w wysokości 180 złotych wymierzono na podstawie art. 627 kpk Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 roku , Nr 49, poz. 223 z późn. zm.).

E.  1Podpis