Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 235/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2021 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia SA Bogusław Tocicki /Spr./

Sędziowie: SA Jerzy Skorupka

SO del. do SA Agnieszka Połyniak

Protokolant: Joanna Rowińska

przy udziale Zbigniewa Jaworskiego prokuratora Prokuratury (...)

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2021 r.

sprawy:

1.  S. L.

oskarżonego z art. 119 § 1 kk i art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

2.  B. P.

oskarżonego z art. 119 § 1 kk i art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 275 § 1 kk i art. 276 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk, art. 119 § 1 kk i art. 157 § 2 kk zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 57a § 1 kk

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonych oraz prokuratora co do obu oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 21 lutego 2020 r., sygn. akt III K 88/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych: S. L. i B. P. w ten sposób, że:

a)  przyjmuje, że przestępstwa przypisanego w punkcie I części rozstrzygającej (zarzucone w punkcie I części wstępnej) oskarżeni: S. L. i B. P. dopuścili się w warunkach występku chuligańskiego, działając publicznie, z oczywiście błahego powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, a nadto usunęli dokument w postaci potwierdzenia złożenia wniosku o kartę pobytu na nazwisko T. A. i kwalifikację prawną tego przestępstwa uzupełnia o przepisy art. 276 k.k. i art. 57a § 1 k.k.;

b)  w związku ze skazaniem za przestępstwo przypisane w punkcie I części rozstrzygającej (zarzucone w punkcie I części wstępnej), na podstawie art. 57a § 2 k.k. orzeka w stosunku do oskarżonych: S. L. i B. P. nawiązki:

1)  w wysokości po 500 (pięćset złotych) na rzecz pokrzywdzonego T. A.;

2)  w wysokości po 100 (sto złotych) na rzecz pokrzywdzonej L. D.;

II.  w pozostałej części zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych: S. L. i B. P. utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów: R. B. i M. S. po 600,- (sześćset) złotych tytułem nieopłaconej obrony z urzędu odpowiednio oskarżonych: S. L. i B. P. w postępowaniu odwoławczym oraz po 138,- (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem zwrotu podatku VAT;

IV.  zwalnia oskarżonych: S. L. i B. P. od należnych Skarbowi Państwa kosztów postępowania odwoławczego, w tym od opłat za drugą instancję, obciążając Skarb Państwa wydatkami poniesionymi w tym postępowaniu.

Jerzy Skorupka

Bogusław Tocicki

Agnieszka Połyniak