Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 797/20 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 14 kwietnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca:

Asesor sądowy Agnieszka Szufarska

po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Sp.zo.o w P.

przeciwko F. C.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie.

Sygn. akt: I C 797/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 14 kwietnia 2021 r.

W dniu 8 czerwca 2020 r., zarządzono doręczenie odpisu pozwu pozwanemu F. C. na podany w pozwie adres: (...) 13, T.. Pozwany nie odebrał korespondencji zawierającej odpis pozwu, załączników, nakazu zapłaty i pouczeń. Przesyłka została, po podwójnej awizacji, zwrócona z adnotacją nie podjęto w terminie (k.39).

Zgodnie z art. 139 1 § 1 kpc Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-3 1 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6 kpc.

Powyższy przepis został dodany do Kodeksu postępowania cywilnego nowelizacją z 4.07.2019 r., która weszła w życie z dniem 7.11.2019 r. Znajdował zastosowanie w sprawie niniejszej. Zarządzeniem z dnia 6 lipca 2020 r. na podstawie art. 139 1 kpc pełnomocnik powoda został zobowiązany do doręczenia pozwanemu odpisu pozwu za pośrednictwem komornika i złożenia do akt potwierdzenia doręczenia, albo zwrotu przesyłki i wskazania aktualnego adresu pozwanego lub przedstawienia dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie

- w terminie dwóch miesięcy pod rygorem zawieszenia postępowania.

Zobowiązanie odebrano 13 lipca 2020 r. Termin do wykonania zobowiązania upłynął bezskutecznie. Wobec bezczynności powoda, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2020 r. sąd, na postawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc w zw. z art. 139 1 § 1 kpc, zawiesił postępowanie. Wobec stwierdzenia, że w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie został złożony wniosek o podjęcie postępowania, na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 kpc ( Dz.U.2020.1575 t.j. z dnia 14.09.2020 r., w brzmieniu zmienionym ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw) postępowanie podlegało umorzeniu.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 kpc, orzeczono jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

1. Odnotować i zakreślić;

2. Odpis doręczyć: pełn. powoda, pozwanemu (ostatni adres) - z pouczeniem o wniosku o uzas. i zażal. do SO (pionowe, nowe);

3. Z wpływem lub po 14 dniach od ostatniego doręczenia z epo;

T., 14.04.2021r.