Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK513/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

J. M.

I. W okresach od 30 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., od 01 czerwca do 31 lipca 2018 r., od 01 października do 30 listopada 2018r. w B. woj. (...) będąc właścicielem działalności gospodarczej pod nazwą (...) (...) J. M. z siedzibą w B. nie posiadając wymaganej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadził usługową działalność zarobkową w zakresie ochrony osób i mienia.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

J. M. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą (...) J. M. (...) (...) polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia. Od dnia 02 listopada 2016 r. J. M. posiadał koncesję Nr L- (...) udzieloną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

informacja z (...)

k. 15-17

kserokopia koncesji

k. 3

W dniu 12 września 2017 r. J. M. został skreślony na podstawie prawomocnej decyzji K. (...)w Ł. z listy kwalifikowanych pracowników ochrony z uwagi na to, iż toczyło się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt II K 928/17. W dniu 21 czerwca 2017 r. J. M. postanowiono zarzut popełnienia czynu z art. 13§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk, a w dniu 29 listopada 2017 r. skierowano do Sądu akt oskarżenia.

akta SR w Bełchatowie sygn. II K 928/17

kopia decyzji MSWiA z dnia 29 stycznia 2018 r.

k. 6-7

Decyzją z dnia 29 stycznia 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji cofnął J. M. koncesję Nr L- (...). Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją z dnia 27 marca 2018 r.

kopia decyzji MSWiA z dnia 29 stycznia 2018 r.

k. 4-5

kopia decyzji MSWiA z dnia 27 marca 2018 r.

k. 6-7

(...) J. M. współpracowała z (...) S.A. z siedzibą w W. w zakresie ochrony fizycznej na obiekcie (...), a usługi te wymagały posiadania koncesji. Współpraca z oskarżonym została nawiązana na podstawie zleceń:

- z dnia 28 grudnia 2017 r. na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.;

- z dnia 30 maja 2018 r. na okres od 01 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;

- z dnia 25 września 2018 r. na okres od 01 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

J. M. nie informował (...) S.A. z siedzibą w W. o utracie koncesji, ani o konieczności zmiany umowy.

informacje z (...) S.A. z/s w W. wraz z dokumentacją dotyczącą zleceń

k. 28-43

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 151/18 wstrzymano wykonanie decyzji K. (...) (...) z dnia 27 listopada 2017r. znak (...) (...) dotyczącej skreślenia J. M. z listy kwalifikowanych pracowników ochrony.

kserokopia postanowienia WSA sygn. akt VI SA/Wa 151/18

k. 83-85, k. 127

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 151/18 oddalono skargę J. M. dotyczącą skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony.

odpis wyroku WSA sygn. akt VI SA/Wa 151/18

k. 149

W dniu 02 stycznia 2019 r. J. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w B. zawarł z R. C. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...) w B. umowę o współpracy nr (...) polegającej na świadczeniu przez wykonawcę tj. R. C. usług w zakresie ochrony i mienia na rzecz zamawiającego tj. J. M..

kserokopia umowy o współpracy nr (...)

k. 49-50

W dniu 02 stycznia 2019 r. R. C. prowadzący działalność gospodarczą pod firma (...) zawarł umowę współpracy z J. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (...) w B., gdzie J. M. jako pracownik (...) miał świadczyć wyznaczone usługi na rzecz zamawiającego tj. R. C. od dnia 02 stycznia 2019 r.

kserokopia umowy o współpracy wraz z fakturami

k. 51, k. 52-60

kserokopia koncesji R. C.

k. 26

R. C. świadczył usługi w zakresie ochrony fizycznej na obiekcie (...) w K., które wymagały posiadania koncesji w okresach: kwiecień-maj 2018 r., sierpień- wrzesień 2018 r. i grudzień 2018 r.

notatka urzędowa

k. 68-69

częściowo zeznania R. C.

k. 157, k. 23-24

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt II K 928/17 J. M. został uniewinniony od popełnienia zarzucanego mu czynu z z art. 13§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sygn. akt IV Ka 387/19 utrzymano w mocy wyrok I instancji w stosunku do J. M..

akta SR w Bełchatowie sygn. II K 928/17

karta karna

k. 103

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

J. M.

I.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Współpraca między oskarżonym, a R. C. trwała już od 2018 r.

częściowo zeznania R. C.

k. 157, k. 23-24

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

akta SR w Bełchatowie sygn. II K 928/17

Zgromadzona w sprawie dokumentacja nie była kwestionowana przez strony.

częściowo zeznania R. C.

Zeznania świadka w części należy uznać za wiarygodne, bowiem są spójne i logiczne z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym, tj. co do faktu, iż podjął współpracę z oskarżonym w zakresie ochrony mienia i osób, ale dopiero w 2019 r.

informacja z (...)

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

informacje z (...) S.A. z/s w W. wraz z dokumentacją dotyczącą zleceń

Informacje nie były kwestionowane przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

karta karna

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kopia decyzji MSWiA z dnia 27 marca 2018 r.

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kopia decyzji MSWiA z dnia 29 stycznia 2018 r.

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kserokopia koncesji

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kserokopia koncesji R. C.

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kserokopia postanowienia WSA sygn. akt VI SA/Wa 151/18

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kserokopia umowy o współpracy nr (...)

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

kserokopia umowy o współpracy wraz z fakturami

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości. Przede wszystkim dotyczy okresu od 2019 r.

notatka urzędowa

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

odpis wyroku WSA sygn. akt VI SA/Wa 151/18

Dokument nie był kwestionowany przez strony. Jego treść nie budzi wątpliwości.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo zeznania R. C.

Zeznania świadka są zdaniem Sądu niewiarygodne co do tego, iż współpracę z oskarżonym podjął na mocy porozumienia już w 2018 r. Informacje te nie znajdują odzwierciedlenia w złożonej dokumentacji. Umowa między oskarżonym a świadkiem została zawarta dopiero w 2019 r. także faktury dotyczą okresu za 2019 r.

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia oskarżonego stanowią przyjętą przez niego linię obrony. Nie zawiadomił on (...) o tym, iż utracił koncesję i toczy się w stosunku do jego osoby postępowanie. Stawał do kolejnych umów zleceń okazując się koncesją, która została mu odebrana. Oskarżony zdawał sobie sprawę, iż prowadzenie przeciwko niemu postępowania karnego powoduje utratę koncesji. Dopiero w 2019 r. zdecydował się na współpracę z R. C..

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

J. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał dyspozycję art. 49 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1977 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 poz. 170 ze zm.)


Jak stanowi art. 17 ust 1. ustawy o ochronie osób i mienia, koncesję wydaje się na wniosek:

1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

2) przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, jeżeli na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest wpisana co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej, członkiem organu zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji, a pozostałe osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy nie były karane za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Decyzja w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie jest decyzją uznaniową, ani decyzją przed wydaniem której organ bada sytuację skarżącego, czy też ewentualne skutki, jakie taka decyzja może wywołać dla niego samego i jego rodziny. Oznacza to, że gdy zostają spełnione przesłanki z art. 29 ust. 6 pkt 1 ustawy z 1997 r. o ochronie osób i mienia, organ obligatoryjnie skreśla pracownika ochrony z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.(Wyrok NSA z 6.02.2019 r., (...), LEX nr 2621796.)

Zamysłem ustawodawcy było, aby kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej byli skreślani z listy w sytuacji, w której nie ma żadnych wątpliwości co do podstaw skreślenia. Dostęp kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do broni palnej oraz uprawnienia do posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego przemawiają za tym, aby pracownicy ci byli osobami o nieposzlakowanej opinii i już samo wszczęcie postępowania karnego o przestępstwo umyślne - w ocenie ustawodawcy - powinno skutkować skreśleniem określonej osoby z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a tym samym - pozbawieniem jej możliwości posługiwania się bronią palną i stosowania środków przymusu bezpośredniego. (Wyrok WSA w Warszawie z 30.01.2017 r., (...) SA/Wa (...), LEX nr 2436236.)

Sąd dostrzega, iż postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 151/18 wstrzymano wykonanie decyzji (...) z dnia 27 listopada 2017r. znak (...)dotyczącej skreślenia J. M. z listy kwalifikowanych pracowników ochrony, jednak powyższe nie przywróciło automatycznie J. M. koncesji, którą to wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W sytuacji zaś, gdy Komendant Główny Policji powziął informację o toczącym się postepowaniu karny przeciwko J. M. o przestępstwo umyślne był zobligowany do skreślenia go z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Projektodawca wprowadzając w nowelizowanej ustawie o ochronie osób i mienia (druk sejmowy nr (...)) przepisy dotyczące skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne za popełnienie przestępstwa umyślnego wskazał, iż „mimo obowiązującej zasady domniemania niewinności fakt prowadzenia postępowania karnego uniemożliwia dopuszczenie pracownika ochrony do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni. Wykreślenie z listy nie przekreśla możliwości zatrudnienia tej osoby jako pracownika ochrony niekwalifikowanego, tj. w obszarze ochrony, gdzie nie występuje konieczność pracy z bronią oraz bez możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego. Obszar ochrony osób i mienia – gdzie ustawa wymaga zatrudnienia pracowników kwalifikowanych – jest mocno ograniczony. Zdecydowana większość zadań ochrony mienia nie wymaga kwalifikacji, zatem na czas trwającego postępowania pracownik byłby „przesuwany” z obszaru kwalifikowanej ochrony na obszar, gdzie wpis na listę pracowników kwalifikowanych nie jest konieczny, co ze względu na szczególny charakter pracy jest uzasadnione”. Zgodnie z wolą ustawodawcy osoba posiadająca uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony nie może wykonywać ustawowo określonych zadań, gdy sama staje pod zarzutem popełnienia przestępstwa umyślnego. Niemniej odsunięcie pracownika ochrony od ustawowych zadań nie jest ostateczne. W momencie zatarcia skazania za popełnione przestępstwo, bądź zapadnięcia w prowadzonym postępowaniu karnym rozstrzygnięcia uniewinniającego, osoba może ponownie ubiegać się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, a działania takie nie są obciążone dużymi nakładami finansowymi (kwota 17 zł za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę). (Odpowiedź na interpelację nr (...) w sprawie kwalifikowanych pracowników ochrony)

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy o ochronie osób i mienia, karze w nim określonej podlega ten, kto prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia bez wymaganej koncesji. W myśl art. 2 pkt 4 i 5 Ustawy w pojęciu „ochrony osób” mieszczą się działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, zaś termin „ochrona mienia” oznacza działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Przedmiotem ochrony jest zatem określone dobro prawne, którym w tym przypadku jest należyty poziom świadczenia usług ochrony osób i mienia, a także bezpieczeństwo publiczne, biorąc pod uwagę środki, w które są wyposażone specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (M. Bojarski, W. Radecki, Przewodnik po pozakodeksowym prawie karnym, Wrocław 1999, s. 89).

Przestępstwo z art. 49 ww. Ustawy ma charakter powszechny, co oznacza, że może popełnić je każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, a także wspólnicy spółki cywilnej. Odpowiedzialność karną zaś ponosi osoba, która nie otrzymała koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ale pomimo tego prowadzi usługową działalność zarobkową w zakresie ochrony osób i mienia w sposób ciągły i zorganizowany (T.R. Aleksandrowicz, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2002, s. 248).

Przestępstwo to ma charakter umyślny. Może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim jak i ewentualnym (G. Gozdór, Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Warszawa 2005, s. 244).

J. M. w okresach od 30 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., od 01 czerwca do 31 lipca 2018 r., od 01 października do 30 listopada 2018 r. w B. woj. (...) będąc właścicielem działalności gospodarczej pod nazwą (...) (...) J. M. z siedzibą w B. nie posiadając wymaganej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadził usługową działalność zarobkową w zakresie ochrony osób i mienia.

Sąd dokonał zmiany okresów, w których oskarżony prowadził usługową działalność zarobkową w zakresie ochrony osób i mienia bez wymaganej przepisami koncesji. J. M. bowiem koncesję utracił w dniu 29 stycznia 2018 r., czyli już od dnia 30 stycznia 2018 r. wykonywał działalność bez wymaganych zezwoleń.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. M.

1.

I.

Sąd na podstawie art. 49 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wymierzył oskarżonemu karę 100 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 złotych.

Sąd na korzyść poczytał mu ustabilizowaną sytuację rodzinną, uprzednią niekaralność.

Na niekorzyść Sąd poczytał oskarżonemu okoliczność, iż wiedział utracie koncesji, a mimo to podpisywał kolejne umowy z (...) S.A. z siedzibą w W. dotyczące ochrony fizycznej na obiekcie (...). Sam zdawał sobie sprawę z tego, że kiedy jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie karne o przestępstwo umyślne, wiąże się to z utratą koncesji, a tym samym z koniecznością zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie kwalifikowanej ochrony osób i mienia.

Ochranianie miejsca takiego jak farma wiatrowa ma szczególne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Oskarżony tymczasem nie zgłosił okoliczności utraty koncesji swojemu zleceniodawcy, tylko podpisywał z nim kolejne umowy. Działał on świadomie, zdając sobie sprawę z konsekwencji swoich zachowań, kierowany chęcią zatrzymania finansowo opłacalnych zleceń.

Sąd podziela stanowisko ustawodawcy, iż dostęp kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do broni palnej oraz uprawnienia do posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego przemawiają za tym, aby pracownicy ci byli osobami o nieposzlakowanej opinii.

Kara grzywny i jej wymiar, jest adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości i winy, które należało ocenić jako wysokie. Ne zachodzą w niniejszej sprawie okoliczności wyłączające winę oskarżonego, gdyż jest on osobą pełnoletnią i w pełni poczytalną

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200 zł tytułem opłaty (por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. 1983 r. Nr 29 poz. 2272 z późn. zmianami) oraz kwotę 70 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.

7.  Podpis