Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1773/20 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lutego 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Magdalena Glinkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminnej Spółki (...) w C.

przeciwko J. A.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego J. A. na rzecz powoda Gminnej Spółki (...) w C. kwotę 758,70 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 213,80 zł od dnia 16 kwietnia 2018r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 243,30 zł od dnia 16 lipca 2019r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 301,60 zł od dnia 9 maja 2020r. do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 100 zł (sto złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 1773/20 upr

UZASADNIENIE

Powódka Gminna Spółka (...) w C. pozwem z dnia 24 czerwca 2020 r. wniosła o zasądzenie od pozwanego J. A. kwoty 758,70 zł z ustawowymi odsetkami: od kwoty 213,80 zł od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty; od kwoty 243,30 zł od dnia 16 lipca 2019 r. do dnia zapłaty; od kwoty 301,60 zł od dnia 9 maja 2020 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu wskazała, iż pozwany jest członkiem spółki wodnej i odnosi korzyści z urządzeń melioracyjnych, których właścicielem jest pozwany. Powódka podniosła, że pozwany będąc członkiem spółki wodnej jest zobowiązany do uiszczenia składki członkowskiej ustalanej corocznie na Walnym Zgromadzeniu Członków Gminnej Spółki (...) w C..

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 23 września 2020 r. orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany nie kwestionował członkostwa w Gminnej Spółce (...) w C.. Pozwany wskazał, że powódka od wielu lat nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków dotyczących napraw instalacji melioracyjnej znajdującej się na działce pozwanego. Zdaniem pozwanego bierność powódki powoduje szkody plonów rolnych, których wysokość przekracza kwotę składki członkowskiej.

Sąd ustalił, co następuje:

Celem Gminnej Spółki (...) w C. jest wykonywanie, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych, prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych oraz udzielanie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

Zgodnie ze statutem, członkiem spółki może zostać każda osoba fizyczna lub prawna mająca na celu zaspokojenie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania wodami, władająca gruntem położonym na obszarze działania Spółki. Nowych członków do Spółki przyjmuje zarząd spółki w drodze uchwały podjętej w oparciu o deklaracje członkowską złożoną do spółki. Członkiem może zostać osoba, która objęła we władanie nieruchomość objęta działalnością Spółki lub urządzenia niezbędne do realizacji celów statutowych.

Każdy członek spółki jest zobowiązany m.in. do terminowego uiszczania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz wykonywania określonych świadczeń na rzecz Spółki. Wysokość składek i innych świadczeń ustalana jest proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez członków w związku z działalnością spółki. Podstawę do ustalania wysokości składki rocznej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez walne zgromadzenie. Wysokość składki członkowskiej za 1 ha zmeliorowany wynosi kolejno: 22 zł w 2018 r., 24 zł w 2019 r. oraz 30 zł w 2020 r.

Dowód: uchwała nr 3/2019 walnego zgromadzenia delegatów (...) C. z dnia 07 marca 2019, k. 10-11; zaświadczenie nr KW (...), k. 12-13; statut Gminnej Spółki (...) w C., k. 14-24); uchwała nr 4/2020 walnego zgromadzenia delegatów (...) C. z dnia 05 lutego 2020 r., k. 37; uchwała nr 5/2019 walnego zgromadzenia delegatów (...) C. z dnia 07 marca 2019 r., k. 38; uchwała nr 3/2018 walnego zgromadzenia delegatów z dnia 16 lutego 2018 r., k. 39

J. A. jest członkiem spółki wodnej. Powódka dokonywała czynności napraw melioracyjnych urządzeń należących do pozwanego.

Dowód: okoliczność bezsporna; a także: pismo z dnia 24 listopada 2015 r., k. 61-62; wniosek o udzielenie informacji, k. 63-64; pismo z dnia 26 listopada 2020, k. 69, pismo z dnia 16 stycznia 2016 r., k. 70, dokumentacja fotograficzna, k. 71-71v

Pismem z dnia 20 kwietnia Gminna Spółka (...) w C. wezwała J. A. do zapłaty kwoty 758,70 zł.

Dowód: wezwanie do zapłaty, k. 6; potwierdzenie nadania przesyłki, k. 7

Sąd zważył co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie okoliczności bezspornych, przedstawionych w sprawie dokumentów, których autentyczność nie została podważona w toku prowadzonego postępowania. Wskazać należy, iż wiarygodność i rzetelność dokumentów, nie była kwestionowana przez żadną ze stron, także Sąd z urzędu nie znalazł podstaw do zdeprecjonowania ich wiarygodności.

Dokumenty prywatne Sąd ocenił na podstawie art. 245 k.p.c. Wynika z niego, że dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała złożyła oświadczenie w nim zawarte. Sąd nie znalazł podstaw do podważenia wiarygodności przedmiotowych dowodów, przy czym ich prawdziwość, jak również autentyczność nie była kwestionowana przez strony postępowania.

Zgodnie z treścią art. 452 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek członkowskich i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, adekwatnych do celów tej spółki. Wskazać należy, iż wysokość składek członkowskich i innych świadczeń w myśl art. 453 ww. ustawy na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki wodnej w związku z działalnością tej spółki. Powyższe regulacje prawne mają swoje odzwierciedlenie w statucie Gminnej Spółki (...) w C. (§4).

W przedmiotowej sprawie powódka domagała się zapłaty od pozwanego zaległych składek z tytułu członkostwa w spółce. W podniesionych w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutach, ani na dalszym etapie postępowania, pozwany nie kwestionował swojego członkostwa w Gminnej Spółce (...) w C.. Pozwany wskazywał jednak, że spółka nie wywiązuje się ze swoich obowiązków statutowych dotyczących naprawy instalacji melioracyjnej. Z zebranego materiału dowodowego, w szczególności z korespondencji jak i dokumentacji fotograficznej, wynika jednoznacznie, ze powódka wykonywała czynności napraw instalacji. Podniesione przez pozwanego zarzuty w ocenie Sądu nie wpływają na istnienie zobowiązania pozwanego J. A., polegającego na corocznej zapłacie składek członkowskich, w tym w okresie dochodzonego przez powódkę roszczenia. Zgodnie z treścią § 7 pkt 8 statutu powódki, każdy członek spółki zobowiązany jest do terminowego uiszczania składek w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz wykonywania określonych świadczeń na rzecz spółki. Podkreśleniu wymaga fakt, iż powódka informowała pozwanego o zmieniającej się wysokości składki członkowskiej w latach objętych roszczeniem.

Mając na uwadze powyższe, Sąd zasądził od pozwanego J. A. na rzecz powódki Gminnej Spółki (...) w C. kwotę 758,70 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 213,80 zł od dnia 16 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty, od kwoty 243,30 zł od dnia 16 lipca 2019 r. do dnia zapłaty, od kwoty 301,60 zł od dnia 9 maja 2020 r. do dnia zapłaty, o czym orzekł w pkt I wyroku.

O kosztach orzeczono w punkcie II wyroku, na podstawie art. 98 k.p.c. Powód uiścił opłatę od pozwu w kwocie 100 zł.