Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 402/20

PR 1 Ds 320.20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 września 2020 roku

Sąd Rejonowy w Nysie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bartłomiej Madejczyk

Protokolant: Ewelina Pasławska

Prokurator ------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 i 22 września 2020 roku sprawy karnej

D. O. (O.) s. R. i E. z domu K.

ur. (...) w N.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 26 lutego 2019 roku do 12 marca 2020 roku, w N., woj. (...), uchylał się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec córki O. K., określonego co do wysokości ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Nysie z dnia 30 października 2013 roku sygn. akt. III RC 257/13, czym naraził ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, przy czym łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu kary co najmniej sześciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo podobne, w okresie od 9 kwietnia 2016 roku do 5 października 2017 roku orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 15 czerwca 2012 roku sygn. akt II K 531/12 oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 7 października 2014 roku sygn. akt II K 921/14, a następnie w ich miejsce łącznym wyrokiem Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 15 marca 2016 roku sygn. akt II K 1260/15,

tj. o czyn z art. 209 § 1 i l a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

1)  uznaje oskarżonego D. O. za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, to jest występku z art. 209 § 1 i 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1a k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go na podstawie art. 34 § 1a pkt 1 k.k. w zw. z art. 35 § 1 k.k. do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie,

2)  na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 3 k.k. zobowiązuje oskarżonego D. O. do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie O. K.,

3)  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego D. O. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 250 (dwustu pięćdziesięciu) złotych, w tym opłatę w wysokości 180 (stu osiemdziesięciu) złotych.

Sąd Rejonowy w Nysie stwierdza, że Na oryginale właściwe podpisy

orzeczenie niniejsze uprawomocniło się Z upoważnienia Kierownika S..

dnia 05/02/2021 i jest wykonalne. protokolant sądowy Ewelina Pasławska

N., dnia 21 marca 2021

Sędzia Sądu Rejonowego

M. U.