Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: V GC 1876/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 16 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w V Wydziale Gospodarczym w składzie: Przewodnicząca: sędzia Magdalena Berczyńska - Bruś

po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w O.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. o zapłatę

1.  oddala powództwo

2.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w O. na rzecz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego

sędzia Magdalena Berczyńska-Bruś

Sygn. akt V GC 1876/19

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) w O. pozwem złożonym w dniu 16 lipca 2019r. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. kwoty 27.853 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od kwoty 27.675 zł za okres od dnia 8 grudnia 2016r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że w dniu 28 listopada 2013r. strony zawarły umowę o świadczenie przez powoda usługi dzielenia mięsa w oparciu o własne zasoby kadrowe, zmienioną aneksem nr (...) z 1 sierpnia 2014r. Na podstawie zawartej umowy powód wystawił pozwanemu fakturę VAT nr (...) z 30 listopada 2016r. na kwotę 27.675 zł. W związku z opóźnieniem w zapłacie powód dochodzi również zapłaty przez pozwanego zryczałtowanej kwoty kosztów odzyskania należności w wysokości 40 euro za opóźnioną transakcję, przeliczoną na walutę polską wg średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym roszczenie stało się wymagalne. Powód dochodzi zatem z tytułu zapłaty zryczałtowanej kwoty kosztów odzyskania należności kwoty 177,54 zł.

Do pozwu załączono Umowę o świadczenie usług z dnia 28 listopada 2013r., Aneks nr (...) do Umowy o świadczenie usług z dnia 1 sierpnia 2014r. oraz fakturę VAT nr (...) z dnia 30 listopada 2016r. na kwotę 27.675 zł.

W dniu 29 sierpnia 2019r. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt V GNc 4067/19 zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwany, zachowując ustawowy termin wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty zaskarżając go w całości. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazał , ze roszczenie powoda, nawet gdyby istniało, z czym pozwany się nie zgadza, uległo przedawnieniu. Data wymagalności roszczenia została przez powoda określona na dzień 7 grudnia 2016r., zaś pozew został o zapłatę został złożony przez stronę powodową w dniu 16 lipca 2019r. Roszczenia z tytułu zawartej w dniu 28 listopada 2013r. umowy przedawniają się z upływem lat dwóch. Pozwany potwierdził, że łączyła go z powodem umowa załączona do pozwu, zmieniona aneksem nr (...) z 1 sierpnia 2014r. Zgodnie z jej zapisami (§5 ust. 1) usługodawcy przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace po potwierdzeniu ich wykonania i odbiorze w formie pisemnego protokołu przez usługobiorcę. W ramach w/w umowy powód wykonywał na rzecz pozwanej usługi dzielenia mięsa. Pozwany zaprzeczył jednak aby był zobowiązany do zapłaty na rzecz powoda należności z tytułu faktury nr (...) z dnia 30 listopada 2016r. Pozwany nie potwierdził aby usługa objęta tą fakturą została przez powoda wykonana. Sam powód nie wykazał tej okoliczności m.in. poprzez przedstawienie pisemnego protokołu odbioru. Pozwany po raz pierwszy zapoznał się z fakturą nr (...) z dnia 30.11.2016r. w momencie otrzymania pozwu. Powód nigdy nie wzywał do jej zapłaty, nie przesyłał potwierdzenia salda, na którym byłaby ona wyszczególniona, pomimo tego, że strony regularnie ze sobą współpracowały. Z uwagi na to, że roszczenie powoda wynikające z faktury nr (...) z dnia 30.11.2016r. nie istnieje, brak jest podstaw do zasądzania na jego rzecz kosztów rekompensaty w wysokości 40 euro.

Pełnomocnik powoda nie ustosunkował się do sprzeciwu od nakazu zapłaty wbrew zobowiązaniu.

Na podstawie art. 15 zzs 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm) Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne. Pełnomocnicy stron nie wnieśli sprzeciwu co do przeprowadzenia posiedzenia niejawnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 listopada 2013r. strony zawarły umowę o świadczenie usług, której przedmiotem było świadczenie przez usługodawcę (powoda) usługi dzielenia mięsa w oparciu o własne zasoby kadrowe (§ 1 umowy). Termin wykonania usługi wskazano na „od dnia 28 listopada 2013r. . Miejscem realizacji usługi był zakład pozwanego(§ 2 ust.1 i 3 umowy). Pozwany zobowiązał się dostarczyć powodowi materiały i urządzenia niezbędne do wykonania powierzonej usługi oraz udostępnić pomieszczenia do ich wykonania na terenie zakładu ( § 3 ust.1 umowy).

Dowód: umowa o świadczenie usług z 28.11.2013r. (k. 13 – 16 akt)

W dniu 1 sierpnia 2014r. strony podpisały aneks do umowy z dnia 28 listopada 2013r. nadając nowe brzmienie § 5, zgodnie z którym usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace po potwierdzeniu ich wykonania i odbiorze w formie pisemnego protokołu przez usługobiorcę. Tytułem wynagrodzenia za świadczoną usługę usługodawca uiści na rzecz usługobiorcy kwotę stanowiącą iloczyn stawki godzinowej w wysokości 14 zł oraz liczby godzin , przez jakie w danym miesiącu byłe świadczone usługi. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy usługodawcy wskazany w fakturze VAT.

Dowód: aneks nr (...) do umowy o świadczenie usług z 28.11.2013r.( k. 11 akt)

W dniu 30 listopada 2016r. powód wystawił fakturę nr (...) z tytułu przerobu tuszek króliczych na kwotę 27.675 zł płatną przelewem do dnia 7 grudnia 2016r.

Dowód: faktura VAT nr (...) z 30.11.2016r. (k. 12 akt)

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie powołanych wyżej dokumentów.

Sąd zważył co następuje :

Strony łączyła pisemna umowa o świadczenie przez powoda usług polegających na dzieleniu mięsa w oparciu o własne zasoby kadrowe, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Pozwany zaprzeczył zasadności roszczeń powoda podnosząc zarzuty nieudowodnienia i przedawnienia roszczenia.

W § 5 umowy przewidziano zasady przyznania wynagrodzenia powodowi, wskazując że wynagrodzenie przysługuje za faktycznie wykonane prace po potwierdzeniu ich wykonania i odbiorze w formie pisemnego protokołu przez usługobiorcę. Takiego protokołu powód nie przedstawił. Pozwany zaprzeczył zasadności wystawienia faktury, która jest jedynie dokumentem księgowym. Powód nie wykazał, że objęte fakturą roboty zostały faktycznie wykonane. Zgodnie z umową podstawą do wystawienia faktury z tytułu wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace był ich odbiór i potwierdzenie wykonania przez pozwanego w pisemnym protokole. Takiego protokołu powód nie przedstawił.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że powód nie udowodnił roszczenia zarówno co jego podstawy jak i co do wysokości.

Zgodnie z art. 751 pkt 1 kodeksu cywilnego z upływem dwóch lat przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności. W załączonej do pozwu fakturze wskazano termin płatności na dzień 7 grudnia 2016r. Dwuletni termin przedawnienia upłynął więc w dniu 7 grudnia 2018r. Tymczasem pozew został wniesiony w dniu 16 lipca 2019r. po upływie terminu przedawnienia.

Pozwany podniósł skutecznie również zarzut przedawnienia roszczenia względem powoda, powództwo podlegało więc oddaleniu.

Orzeczenie o kosztach postępowania wydano na podstawie wynikającej z art. 98 k.p.c. zasady odpowiedzialności za wynik procesu i obciążono nimi w całości przegrywającego spór powoda. Na koszty które powód ma obowiązek zwrócić pozwanemu złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego ustalone w oparciu o § 2 pkt.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015r. w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r. poz. 1804 z późn. zm.) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od pełnomocnictwa.

sędzia Magdalena Berczyńska-Bruś