Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACa 735/20

POSTANOWIENIE

Dnia 23 września 2020 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Grzegorz Krężołek

po rozpoznaniu w dniu 23 września 2020 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) z siedzibą w M. (Republika Federalna Niemiec)

przeciwko R. J., I. J., G. J.

o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 marca 2020r

sygn. akt : I C 1032/19

P o s t a n a w i a

odrzucić apelację

SSA Grzegorz Krężołek

Sygn. akt : I ACa 735/20

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 23 września 2020r

Strona powodowa (...) w M. / Republika Federalna Niemiec /, złożyła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 5 marca 2020r w sprawie oznaczonej sygnaturą I C 1032/19 , którym oddalone zostało jej żądanie uznania za bezskuteczną w stosunku do niej czynności prawnej umowy darowizny , dokonanej w dniu 23 czerwca 2014r , pomiędzy dłużniczką spółki E. J.a obdarowanymi - pozwanymi : R. , I. i G. J..

Wraz z apelacją złożyła wniosek o zwolnienie od obowiązku wniesienia opłaty od niej , w całości albo też w części / której granic nie oznaczyła / , argumentując jedynie że , uległy u niej wyczerpaniu środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem , a należna opłata jest wysoka. / por . k. 592 akt. /

Sąd Apelacyjny postanowieniem z dnia 17 lipca 2020r tak motywowane żądanie zwolnienia oddalił , jako nieuzasadnione.

Jakkolwiek z przyczyn na które Sąd wskazał w zasadniczych powodach orzeczenia z dnia 4 września 2020 r / por k. 609 v akt / , nie był zobligowany do sporządzania pisemnych motywów tego postanowienia , dla porządku należy wskazać , że :

a/ zgodnie z normą art. 103 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r / w brzmieniu doniosłym dla oceny żądania strony powodowej / była ona zobowiązaną udowodnić , że rzeczywiście nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającym na sprostanie obowiązkowi fiskalnemu od którego stara się zwolnić, składając wniosek ,

b/ Sąd oceniający to żądanie, nie był obowiązany do badania z urzędu sytuacji finansowej i majątkowej spółki przed podjęciem oceny jej żądania , tym bardziej , gdy była ona zastępowana w sporze przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

c/ stanowisko powódki oparte jedynie wskazanych wyżej twierdzeniach o wyczerpaniu się funduszy przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem oraz znacznej wysokości obciążającej wnioskodawczynię opłaty sądowej od składanego środka odwoławczego / mylonej przez pełnomocnika z wpisem sądowym / było w sposób oczywisty nie wystarczające dla oceny , iż żądanie zwolnienia , z założenia ustawodawcy wyjątkowe co do zakresu zastosowania , jest chociażby w części usprawiedliwione.

Oddalenie tego wniosku powódki, w warunkach gdy reprezentuje ją w postępowaniu adwokat , a należna od pisma stanowiącego apelację opłata ma charakter stosunkowy , pozostając, w zakresie wysokości , pochodną wskazanej w środku odwoławczym wartości przedmiotu sporu / por. k. 590 akt / spowodowało , że sama strona za pośrednictwem swojego reprezentanta procesowego była zobowiązaną do wniesienia należnej opłaty.

Termin do wykonania tej czynności , na podstawie art. 112 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 /w brzmieniu doniosłym dla rozstrzygnięcia / wynosił tydzień od daty doręczenia pełnomocnikowi powódki postanowienia z dnia 17 lipca 2020r.

Termin ten upłynął bezskutecznie z dniem 12 sierpnia 2020r / czwartek / o godzinie 24 / por. k .606 akt / , przy czym bez znaczenia dla jego rozpoczęcia i upływu pozostały inne wnioski powódki kierowane do Sądu II instancji , jak dla przykładu ten , zawierający żądanie sporządzenia uzasadnienia rozstrzygnięcia, w przedmiocie żądania zwolnienia / por. k. 607 akt /.

Nie wniesienie , w ustawowym terminie , należnej od pisma zawierającego apelację opłaty sądowej skutkuje odrzuceniem tego środka odwoławczego o którym Sąd Apelacyjny orzekł na podstawie art. 373 § 1 kpc.

SSA Grzegorz Krężołek