Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 95/21 p-II

POSTANOWIENIE

Dnia 5 maja 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia Sądu Okręgowego Roman Troll

Sędziowie Sądu Okręgowego: Gabriela Sobczyk

Marcin Rak

po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku z wniosku D. Ć. i P. C.

z udziałem (...) Spółki Akcyjnej w K.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji wnioskodawczyń i uczestniczki postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt I Ns 339/15

w przedmiocie zażalenia wnioskodawczyń

na rozstrzygnięcia zawarte w punktach 1. lit. b) oraz 3. postanowienia Sądu Okręgowego
w Gliwicach z dnia 6 października 2020 r., sygn. akt III Ca 1396/18

postanawia:

1)  odrzucić zażalenie w części zaskarżającej punkt 1. lit. b) postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 6 października 2020 r.,

2)  oddalić zażalenie w pozostałym zakresie.

SSO Marcin Rak SSO Roman Troll SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III Cz 95/21

UZASADNIENIE

do pkt. 1. postanowienia z 5 maja 2021 r.

Postanowieniem z 6 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach w punkcie
1. z apelacji uczestniczki postępowania zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że: oddalił wniosek (lit. a) oraz ustalił, że koszty postępowania ponoszą po połowie wnioskodawczyni P. C. i wnioskodawczyni D. Ć., pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym w Żorach (lit. b). Ponadto w punkcie 2. oddalił apelację wnioskodawczyń. W punkcie 3. Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił, że koszty postępowań apelacyjnych wywołanych apelacjami wnioskodawczyń i uczestniczki postępowania ponoszą po połowie wnioskodawczyni P. C. i wnioskodawczyni D. Ć., pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym w Żorach.

Zażalenie na to postanowienie złożyły wnioskodawczynie, zaskarżając je w punktach 1. lit. b) oraz 3. i zarzucając mu naruszenie: art. 520 § 3 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 k.p.c. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie z powodu błędnego uznania, że interesy wnioskodawczyń i uczestniczki postępowania były sporne, a także art. 361 k.p.c. w związku z art. 328
§ 2 k.p.c.
i art. 13 § 2 k.p.c. poprzez nieuzasadnienie przyczyn obciążenia wnioskodawczyń kosztami postępowania pierwszo instancyjnego i apelacyjnego. Przy tak postawionych zarzutach wniosły o zmianę pkt. 1. lit. b) oraz pkt. 3. postanowienia poprzez ustalenie, że wnioskodawczynie ponoszą po 1/4 kosztów postępowania każda z nich, a uczestniczka postępowania ponosi połowę tych kosztów. Wniosły także o zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Art. 394 2 § 1 i 1 1 k.p.c. stanowi, że zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie tego sądu o odrzuceniu apelacji oraz postanowienia enumeratywnie wymienione, z wyjątkiem postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji. Regulacje proceduralne nie przewidują zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji rozstrzygające o kosztach postępowania przed sądem pierwszej instancji. Art. 394 § 1 1 pkt 3 k.p.c. dotyczy tylko zażalenia na koszty procesu, o ile nie wniesiono skargi kasacyjnej, ale są to tylko koszty procesu apelacyjnego, a nie pierwszoinstancyjnego [por. M. M. [w:] A. A., P. P., M. R., M. S., E. S., M. M., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I.
Art. 1-477(16), wyd. IV, W. 2021, t. 7. do art. 394 2; M. R. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian. Tom I i II, red. T. Z., W. 2020, t. 8. do art. 394 2; T. E. [w:] J. G., K. W., T. E., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, W. 2016, t. 2. do art. 394 2 i przywołane tamże orzecznictwo]. Dlatego też zażalenie wniesione przez wnioskodawczynie w części dotyczącej pkt. 1 lit. b) zaskarżonego postanowienia należało uznać za niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie; poprzez art. 397 § 3 k.p.c. regulację tą stosuje się odpowiednio do zażaleń. Orzeczenie w tym zakresie zapada na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów (art. 397 § 1 k.p.c.).

Regulacje te stosuj się odpowiednio w postępowaniu nieprocesowym (art. 13
§ 2 k.p.c.
).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 373 § 1 k.p.c. w związku z art. 397
§ 1 i 3 k.p.c.
oraz art. 13 § 2 k.p.c., należało orzec jak w sentencji.

SSO Marcin Rak SSO Roman Troll SSO Gabriela Sobczyk