Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 459/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący : SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Aleksandra Żurawska

SO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Spółki z o.o. w S.

przy udziale dłużnika J. M.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 6 marca 2014 r. sygn. akt I Co 508/14

postanawia :

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem oddalono wniosek wierzyciela o nadanie na jego rzecz – jako następcy prawnego - klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 § 1 kpc, ponieważ przedłożone dokumenty nie stanowią dokumentu prywatnego z podpisami urzędowo poświadczonymi osób uprawnionych do reprezentowania cedenta i cesjonariusza, gdy ponadto takiego charakteru nie nadaje im także poświadczenie za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika.

W zażaleniu wierzyciel zarzucił naruszenie art. 788 § 1 kpc przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do odmowy nadania klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień, gdy wierzyciel wykazał wszystkie przesłanki uzasadniające zastosowanie powyższej regulacji, wobec czego wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia przez uwzględnienie wniosku.

Sąd Okręgowy zwazył :

Zażalenie nie podlega uwzględnieniu.

Przede wszystkim należy podkreślić, że przyznanie na podstawie znowelizowanego art. 129 kpc (ustawą z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelnienia dokumentów) pełnomocnikom procesowym prawa do uwierzytelniania odpisów dokumentów służących jako dowód w sprawie cywilnej uprawnia do przyjęcia, że w celu uzyskania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego wierzyciela na podstawie art. 788 § 1 kpc wystarczy wykazanie przejścia uprawnień za pomocą dokumentów urzędowo poświadczonych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez zawodowego pełnomocnika, ustanowionego przez wnioskodawcę w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności (vide : postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2010 r., I ACz 1229/10, OSAW 2011/1/208). Wobec tego wykluczone jest przyjęcie, że wskutek poświadczenia za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego pełnomocnika występującego w sprawie odpisu dokumentu prywatnego, dokument ten nabiera charakteru dokumentu urzędowego.

Należy zatem zgodzić się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego, że załącznik ma formę luźnej kserokopii i można jedynie domniemywać, iż jest to załącznik do przedłożonej umowy cesji. Sąd oceniając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności nie może zaś opierać się na niepewnych dowodach, których forma rodzi uzasadnione wątpliwości w kontekście art. 788 § 1 k.p.c. Brzmienie tego przepisu jest bowiem jasne i nie pozostawia dowolności przy ocenie dokumentów dołączonych do wniosku.

Wobec powyższego zażalenie zostało oddalone w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.