Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 328/20

7.WYROK

8.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 kwietnia 2021r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Anna Zawiślak

Protokolant: sekr. sądowy Sylwia Karkoszka

Prokurator: ---

po rozpoznaniu w dniu 19.04.2021r. sprawy przeciwko:

M. S. synowi K. i A. zd. L., ur. (...) w W.

oskarżonemu o to, że:

w okresie od dnia 23 marca 2019 roku do dnia 18 kwietnia 2019 roku w nieustalonym miejscu działając czynem ciągłym za pośrednictwem portalu internetowego (...).pl z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. K. w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w ogłoszeniu o numerze (...) dot. sprzedaży konsoli (...) One S i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego pieniędzy w łącznej kwocie 615 zł na rachunki bankowe o numerze (...) oraz (...) nie wywiązał się z transakcji i nie przesłał pokrzywdzonemu zamówionego towaru, czym działał na szkodę B. K.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

1.  uznaje oskarżonego M. S. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tą zmianą, iż przyjmuje, iż stanowi on wypadek mniejszej wagi tj. przestępstwa z art. 286 § 1 i 3 kk w zw. z art. 12 §1 kk i za to na podstawie art. 286 § 3 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie,

2.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego B. K. kwoty 615 (sześćset piętnaście) złotych,

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego E. C. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług (...) tytułem zwrotu kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu,

4.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

sędzia Anna Zawiślak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 382/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

Zakres uzasadnienia w zw. z wnioskiem prokuratora ograniczono tylko co do wymiaru kary.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. S.

w okresie od dnia 23 marca 2019 roku do dnia 18 kwietnia 2019 roku w nieustalonym miejscu działając czynem ciągłym za pośrednictwem portalu internetowego (...).pl z góry powziętym zamiarem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem B. K. w ten sposób, że wprowadził go w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji zawartej w ogłoszeniu o numerze (...) dot. sprzedaży konsoli (...) One S i pomimo wpłacenia przez pokrzywdzonego pieniędzy w łącznej kwocie 615 zł na rachunki bankowe o numerze (...) oraz (...) nie wywiązał się z transakcji i nie przesłał pokrzywdzonemu zamówionego towaru, czym działał na szkodę B. K.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Pokrzywdzony B. K. znalazł na portalu O. ogłoszenie dot. sprzedaży konsoli X. One S za kwotę 550 zł. Skontaktował się z wystawca ogłoszenia. Uzyskał informację by dokonać przelewu na konto o numerach (...). Rozmówca podał dane do przelewu M. S. zam. ul. (...) (...)-(...) W.. Wskazane konto oraz adres należą do oskarżonego. B. K. dokonał przelewu w dniu 23.03.2019r. Po jego dokonaniu uzyskał informację z banku, że przedmiotowy przelew został zablokowany. Wydał dyspozycję, aby ponownie przelać należność. Po tym skontaktował się z nim oskarżony by przelać kwotę 35 zł z tytułu dostawy towaru. Ponownie oskarżony skontaktował się z pokrzywdzonym i poprosił o przelanie pieniędzy na koszty przesyłki - co też pokrzywdzony w dniu 18.04.2019r. dwukrotnie przelewając kwotę 15 zł. Od tego czasu kontakt z oskarżonym urwał się. Nie dostarczył on przedmiotowej konsoli, nie zwrócił pieniędzy. Po przelaniu pieniędzy przez pokrzywdzonego oskarżony wypłacił je ze swojego rachunku bankowego.

Zeznania świadka B. K.

Dane dot. konta i transakcji bankowych

2-4, 105

55-66

Oskarżony był karany. Głównie za czyny z art. 286 §3 kk i art. 286 §1 kk. Wymierzano mu w większości przypadków krótkoterminowe kary ograniczenia wolności lub kary grzywny.

Dane o karalności

90-99, 117--118

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane

za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane

za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z

pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Reasumując uznać należy, iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w sposób nie budzący wątpliwości wykazał winę i sprawstwo oskarżonego.

Oskarżony dokonał czynu umyślnie z zamiarem bezpośrednim, godził w dobro jakim jest mienie, prawidłowość obrotu gospodarczego. Nie mając zamiaru i możliwości wywiązania się z obowiązku dostarczenia towaru doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego. Wypełnił tym znamiona art. 286 § 1 kk. Mając na uwadze okoliczności sprawy, niską wartość szkody (oscylującą na granicy karalności za przestępstwo) oraz brak dotkliwych skutków ujemnych po stronie pokrzywdzonego – sąd stanął na stanowisku, iż działanie oskarżonego stanowi wypadek mniejszej wagi – przewidziany w § 3 cytowanego przepisu.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i

7.środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. S.

1

2

1

2

Wymierzając oskarżonemu karę sąd wziął pod uwagę stopień winy i społecznej szkodliwości jego czynu. Ponadto sąd uwzględnił także motywację i sposób zachowania oskarżonego, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. Wziął pod uwagę , iż oskarżony działał umyślnie.

Jako okoliczność obciążającą potraktowano działanie z niskich pobudek, dotychczasową karalność. Do okoliczności łagodzących sąd zaliczył zakres szkód wywołanych działaniem oskarżonego, które nie spowodowały u pokrzywdzonego dotkliwych skutków ujemnych i nie wiązały się dla niego z wyraźnymi dolegliwościami. Nie uszło także uwadze sądu, iż orzekane kary wobec oskarżonego dotychczas były karami drobnymi i nie dotyczyły poważnych przestępstw. Przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi można orzec karę ograniczenia wolności. Wymierzając długoterminową karę ograniczenia wolności sąd stanął na stanowisku, iż w stosunku do oskarżonego powinna ona odnieść skutek wychowawczy. Niewątpliwie tak długi okres wykonywania kary stanowi istotną dolegliwość dla oskarżonego, która będzie musiała wywołać u niego refleksję dotyczącą konieczności zmiany dotychczasowej postawy. Takiej refleksji może nie wywołać natomiast inna kara.

W tym miejscu zauważyć należy, iż dotychczasowe dane o karalności nie wskazują by oskarżony uchylał się od wykonywania kar ograniczenia wolności (poza jednym przypadkiem) i by w ich miejsce orzekane były kary zastępcze.

Na podstawie art. 46 § 1 sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody poprzez uregulowanie należności na rzecz pokrzywdzonego- dla wzmocnienia efektu wychowawczego.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz obrońcy koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu ( z uwzględnieniem należnego podatku VAT) – mając na uwadze nakład pracy i ilość odbytych rozpraw.

Uwzględniając trudną sytuację majątkową oskarżonego i brak dochodów - sąd uznał, że uiszczenie przez niego kosztów sądowych w tej sprawie byłoby zbyt uciążliwe. Dlatego na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwolnił oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych

6.  Podpis