Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 829/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 kwietnia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Anna Zawiślak

Protokolant sekr. sąd. Sylwia Karkoszka

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu P. K.

po rozpoznaniu dnia 28.04.2021r.

sprawy

P. B. syna B. i K. zd. J., ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I. w dniach 5 września 2019 r. i 18 września 2019 r. w K., woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu użycia za autentyczny podrobił następujące dokumenty: wniosek o rejestrację czasową pojazdu osobowego marki T. (...) rok produkcji 2017, dwie informacje dotyczące danych osobowych, w ten sposób, że na wyżej powołanych dokumentach w polach "podpis właściciela pojazdu" i "data i podpis" złożył podpisy o treści (...) i ,,05.09.2019 S. M." oraz (...) , po czym posłużył się wskazanymi dokumentami przedkładając je w Urzędzie Miasta w K. w celu uzyskania dokumentów dotyczących rejestracji przedmiotowego pojazdu, a następnie w tym samym miejscu i czasie podrobił podpisy M. S., w ten sposób, że na dokumentach w postaci Decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).5410. (...).2019 z dnia 5 września 2019 r. oraz Decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).5410. (...).2019 z dnia 18 września 2019 r. złożył podpisy w imieniu M. S. - właścicielki przedmiotowego pojazdu w ten sposób, że poświadczył odbiór powyższych decyzji składając podpisy o treści (...) oraz (...) na wyżej powołanych dokumentach w polach "data i czytelny podpis właściciela albo pełnomocnika właściciela/współwłaścicieli"

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w dniach 5 września 2019 r. i 18 września 2019 r. w K., woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc funkcjonariuszem publicznym - inspektorem Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w K., przekroczył swoje uprawnienia wynikające z zakresu czynności i obowiązków w ten sposób, że przeprowadził weryfikację dokumentów składanych w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu, a dotyczących rejestracji pojazdu marki T. (...) rok produkcji 2017 o numerze VIN (...) wiedząc, iż wniosek z dnia 05.09.2019 r. o rejestrację czasową pojazdu marki T. (...) rok produkcji 2017 oraz dwie informacje dotyczące danych osobowych, nie zostały złożone przez uprawnionego właściciela pojazdu - M. S., a następnie w imieniu Prezydenta Miasta K. wydał decyzję nr (...).5410. (...).2019 z dnia 5 września 2019 r. o czasowej rejestracji wskazanego pojazdu, po czym w dniu 18.09.2019 r. w imieniu Prezydenta Miasta K. wydał decyzję nr (...).5410. (...).2019 rejestrującą pojazd przekazując jednocześnie dokumenty pojazdu w postaci dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, nalepkę kontrolną oraz kartę pojazdu, dopuszczając w ten sposób pojazd do ruchu, czym działał na szkodę interesu publicznego,

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1.  ustalając, iż działanie oskarżonego P. B. wypełnia znamiona opisanych powyżej czynów z art. 270 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk i art.231 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk – na podstawie art. 66 §1 kk i art. 67§1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego P. B. na okres próby 2 (dwóch) lat od uprawomocnienia się wyroku,

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego,

3.  na podstawie art. 230 §2 kpk orzeka zwrot Urzędowi Miasta K. dokumentacji znajdującej się na k. 98 akt,

4.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę (...) (jeden tysiąc sto trzydzieści pięć) złotych tytułem kosztów sądowych.

sędzia Anna Zawiślak

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 829/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

P. B.

W dniach 5 września 2019 r. i 18 września 2019 r. w K., woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu użycia za autentyczny podrobił następujące dokumenty: wniosek o rejestrację czasową pojazdu osobowego marki T. (...) rok produkcji 2017, dwie informacje dotyczące danych osobowych, w ten sposób, że na wyżej powołanych dokumentach w polach "podpis właściciela pojazdu" i "data i podpis" złożył podpisy o treści (...) i ,,05.09.2019 S. M." oraz (...) , po czym posłużył się wskazanymi dokumentami przedkładając je w Urzędzie Miasta w K. w celu uzyskania dokumentów dotyczących rejestracji przedmiotowego pojazdu, a następnie w tym samym miejscu i czasie podrobił podpisy M. S., w ten sposób, że na dokumentach w postaci Decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).5410. (...).2019 z dnia 5 września 2019 r. oraz Decyzji Prezydenta Miasta K. nr (...).5410. (...).2019 z dnia 18 września 2019 r. złożył podpisy w imieniu M. S. - właścicielki przedmiotowego pojazdu w ten sposób, że poświadczył odbiór powyższych decyzji składając podpisy o treści (...) oraz (...) na wyżej powołanych dokumentach w polach "data i czytelny podpis właściciela albo pełnomocnika właściciela/współwłaścicieli"

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

II. w dniach 5 września 2019 r. i 18 września 2019 r. w K., woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc funkcjonariuszem publicznym - inspektorem Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w K., przekroczył swoje uprawnienia wynikające z zakresu czynności i obowiązków w ten sposób, że przeprowadził weryfikację dokumentów składanych w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu, a dotyczących rejestracji pojazdu marki T. (...) rok produkcji 2017 o numerze VIN (...) wiedząc, iż wniosek z dnia 05.09.2019 r. o rejestrację czasową pojazdu marki T. (...) rok produkcji 2017 oraz dwie informacje dotyczące danych osobowych, nie zostały złożone przez uprawnionego właściciela pojazdu - M. S., a następnie w imieniu Prezydenta Miasta K. wydał decyzję nr (...).5410. (...).2019 z dnia 5 września 2019 r. o czasowej rejestracji wskazanego pojazdu, po czym w dniu 18.09.2019 r. w imieniu Prezydenta Miasta K. wydał decyzję nr (...).5410. (...).2019 rejestrującą pojazd przekazując jednocześnie dokumenty pojazdu w postaci dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, nalepkę kontrolną oraz kartę pojazdu, dopuszczając w ten sposób pojazd do ruchu, czym działał na szkodę interesu publicznego,

tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony P. B. w 2019r był zatrudniony w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w K. na stanowisku inspektora. Do jego obowiązków należało podejmowanie czynności dotyczących rejestracji pojazdów a także wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta K. decyzji administracyjnych w tym zakresie. W omawianym okresie (jak i obecnie) oskarżony pozostawał w związku z M. S..

W 2019r. M. S. nabyła samochód osobowy marki T. (...) rok produkcji 2017. Samochód był nabyty legalnie, posiadał wymagane dokumenty. Oskarżony chcąc pomóc partnerce i zaoszczędzić jej załatwiania kwestii „papierkowych” (albowiem w/w dużo pracowała i nie miała czasu) zobowiązał się zarejestrować omawiany samochód we własnym zakresie. Za jej wiedzą i zgodą wypełnił więc dokumentację związaną z rejestracją samochodu i podpisał się jej nazwiskiem. Dotyczyło to wniosku o rejestrację czasową pojazdu osobowego marki T. (...) rok produkcji 2017, dwóch informacji dotyczących danych osobowych, na których w polach "podpis właściciela pojazdu" i "data i podpis" złożył podpisy o treści (...) i ,,05.09.2019 S. M." oraz (...). Następnie posłużył się wskazanymi dokumentami przedkładając je w Urzędzie Miasta w K. w celu uzyskania dokumentów dotyczących rejestracji przedmiotowego pojazdu. Po czym działając w imieniu Prezydenta Miasta K. dokonał weryfikacji dokumentów składanych w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu, wydał w jego imieniu decyzję nr (...).5410. (...).2019 z dnia 5 września 2019 r. o czasowej rejestracji wskazanego pojazdu, oraz decyzję nr (...).5410. (...).2019 z dnia 18 września 2019r. rejestrującą pojazd. Odbierając omawiane dokumenty dla M. S. podrobił jej podpisy jako osoby uprawnionej do odbioru decyzji administracyjnych.

Po jakimś czasie samochód M. S. został ukradziony. W toku postępowania dotyczącego kradzieży- M. S. ujawniła organom ścigania, iż jej konkubent podpisał się na omawianych dokumentach. Oskarżony przyznał się do powyższego.

wyjaśnienia oskarżonego ,

zeznania świadka M. S. ,

protokół zatrzymania ,

oświadczenie,

opinia biegłego grafologa,

dokumentacja

151

152

17-19

34

36-54,

70-97

Oskarżony nie był karany, mimo toczącego się przeciwko niemu postepowaniu awansował w pracy, skończył kolejne studia (magister administracji, magister prawa).

Oskarżony uzyskuje dochody w wysokości 5000 zł netto miesięcznie, jest współwłaścicielem domu mieszkalnego o pow 125 m2.

karta karna,

wyjaśnienia oskarżonego

148

151

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane

za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z

pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1

Wyjaśnienia oskarżonego

Wyjaśnienia odkażonego są logiczne, pokrywają się z twierdzeniami M. S., opinią biegłego i dokumentami zgromadzonymi w toku postepowania. Nie ma podstaw do kwestionowania ich zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Zauważyć przy tym należy, iż do ujawnienia przestępstwa doszło w istocie na skutek przyznania przez samych zainteresowanych.

Zeznania świadka M.

S.

Przedmiotowe zeznania są logiczne, wzajemnie się uzupełniają z twierdzeniami oskarżonego, nie ma podstaw do podważania ich zgodności z prawdą. Znajdują one potwierdzenie w opinii biegłego oraz w pozostałych dowodach dołączonych do akt sprawy.

Opinia biegłego

Jest pełna, wyczerpująca, odpowiada na stawiane pytania. Zauważyć należy, iż biegła dokonała dokładnych wymaganych czynnosci i w sposób wyczerpujący opisała wnioski z przeprowadzonych badań.

Dokumenty dołączone do akt sprawy, za wyjątkiem dokumentacji z podpisami M. S.

Sąd uznał je za wiarygodne albowiem zostały one wystawione przez uprawnione podmioty, w ramach przysługujących im kompetencji. Nie były podważane w toku postępowania, sąd nie dopatrzył się podstaw by kwestionować ich zgodność z prawem z urzędu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

P. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przeprowadzony przewód sądowy wykazał winę i sprawstwo oskarżonego. Swoim działaniem wypełnił on znamiona art. 270 § 1 kk i 231 § 1 kk. Od początku obejmował zamiarem całość przestępczego działania- ukierunkowanego na uzyskanie dokumentów rejestracji samochodu i podejmował kroki zmierzające do urzeczywistnienia celu. Omawianych przestępstw dopuścił się więc w warunkach czynu ciągłego spenalizowanego w art. 12 § 1 kk

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Stosownie do art. 66 § 1 i 2 kk Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Oskarżony nie był dotychczas karany, cieszy się dobrą opinią, wyciąga wnioski ze swojego postępowania i wykazuje chęć zmiany. W trakcie całego postępowania przejawiał żal i skruchę. Co stanowi niewątpliwie okoliczność łagodzącą. Jego dotychczasowa postawa wykazuje brak cech demoralizacji i stanowi pozytywną prognozę kryminalistyczną pozwalająca uznać, iż omawiane zdarzenie miało wymiar jednostkowego epizodu i nie powtórzy się w przyszłości. Sam fakt przeprowadzenia postępowania powinien odnieść skutek wychowawczy wobec oskarżonego. W tej sytuacji wydanie wyroku skazującego byłoby zbyt surowe – wiązałoby się zapewne także z utratą pracy. Sąd uznał przy tym, iż okres próby 2 lat będzie wystarczający dla odniesienia należytych efektów zapobiegawczych i wychowawczych.

Zauważyć przy tym należy, iż czyn oskarżonego nie cechuje się znaczną społeczną szkodliwością. Samochód, o którym mowa w zarzucie był kupiony legalnie, posiadał wymagane dokumenty i tak zostałby zarejestrowany. Wypełnienie dokumentów przez oskarżonego nie służyło tuszowaniu innych karalnych zachowań lecz stanowiło jedynie pomoc życiowej partnerce i swoisty podział ról w domowych obowiązkach. Jak zeznała M. S.: „to jest tak jak w małżeństwie, że jedna osoba robi jedną rzecz o druga drugą”. Działanie oskarżonego wiązało się w istocie z brakiem refleksji co do charakteru swoich działań a nie z demoralizacją.

Zauważyć przy tym należy, iż prawdopodobnie gdyby nie przyznanie się samych zainteresowanych organy ścigania nie dokonywałby weryfikacji podpisów na omawianych dokumentach i nie doszłoby do ujawnienia przestępstwa.

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i

7.środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

2

1

Na podstawie art. 67 § 3 kk orzeczono wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5.000 zł. Przy warunkowym umorzeniu postępowania obowiązek ten jest fakultatywny. Sąd stanął jednak na stanowisku, iż orzeczenie tego świadczenia w wysokości uwzględniającej dochody i sytuację majątkową oskarżonego spełni rolę wychowawcza i prewencyjną . Odpowiada także w istocie wysokości wnioskowanej przez prokuratora kary grzywny.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. B.

3

W trybie art. 230 § 2 kpk orzeczono zwrot dokumentacji znajdującej się na k.98 akt- uprawnionemu podmiotowi (dowód rejestracyjny holenderski, dokumentacja nabycia w języku obcym itp )

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Na koszty wygenerowane w niniejszej sprawie składają się : opłata orzeczona na podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, opłata za udzielenie informacji z rejestru skazanych wymierzona na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2000r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism obliczony na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie wysokości i sposobu obliczenia wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym, koszty opinii biegłych. Ponieważ oskarżony uzyskuje stałe dochody sad nie dopatrzył się podstaw do zwolnienia go od wskazanych należności.

6.  Podpis