Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ca 667/21

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2021r.

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział VIII Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca: Sędzia Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2021 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa małoletnich D. W. (1), O. W. i M. W. działających przez matkę J. T.

przeciwko W. W. i D. W. (2)

o alimenty

na skutek apelacji powodów

na wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu

z dnia 22 marca 2021 r.

sygn. akt III RC 295/20

postanawia:

1.  oddalić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji,

2.  odrzucić apelację.

Uzasadnienie do punktu 2 postanowienia

Zgodnie z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi powodów w dniu 14 maja 2021 r. Apelacja została nadana w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w dniu 2 czerwca 2021 r. Termin do złożenia apelacji upływał zaś w dniu 28 maja 2021r. Wraz z apelacją został złożony wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji, w którym wskazano, że odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony w dniu 14 maja 2021r., podczas pobytu pełnomocnika w sanatorium. Faktycznie pełnomocnik odebrał odpis wyroku z uzasadnieniem w dniu 20 maja 2021r. Oznacza to, że strona powodowa od daty faktycznego odebrania odpisu wyroku z uzasadnieniem miała 8 dni na sporządzenie i złożenie apelacji. Trudno zatem było uznać wniosek o przywrócenie terminu za zasadny.

Zgodnie z art. 373 §1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

W takiej sytuacji, spóźnioną apelację, na mocy art. 373 §1 k.p.c., należało odrzucić.