Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 3433/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 30 maja 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. po rozpoznaniu wniosku B. B. z dnia 26 kwietnia 2019 r. przeliczył emeryturę wnioskodawczyni od 1.04.2019 r. tj od miesiąca w którym złożono wniosek.

Podstawę obliczenia emerytury stanowiła kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.

Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia ustalone na dzień zgłoszenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury, tj. na dzień 24-10-2018 r.

- kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wyniosła 219465,89 zł

- średnie dalsze trwanie życia wyniosło 190,80 m-cy

- wyliczona kwota emerytury wyniosła 1150,24 zł

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy emerytalnej:

(...),89 / 190,80 = 1150,24 zł.

Emerytura po waloryzacji przysługuje w kwocie: od 01-03-2019- 1220,24 zł

Niniejszą decyzją przeliczono wysokość emerytury w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku z 26.04.2019 r.

Doliczony został okres zatrudnienia 29.06.1974-31.01.1975 i za ten okres przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru - zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej przyjęto najniższe wynagrodzenie pracowników obowiązujące w tym czasie.

Do podstawy wymiaru świadczenia przyjęto również wynagrodzenie 13.860 zł za okres zatrudnienia 10.03.1975-27.09.1975 - okres ten pozostaje bez wpływu na staż pracy ponieważ pokrywa się okresem innego zatrudnienia. Okres zatrudnienia w szpitalu (...).1979-10.1982 częściowo pokrywa się z innym zatrudnieniem. W celu uwzględnienia tego okresu wskazano iż wnioskodawczyni winna nadesłać zaświadczenie potwierdzające to zatrudnienie, w celu uwzględnienia do podstawy wymiaru zarobków osiąganych w tym czasie winna nadesłać dokumentację potwierdzającą faktycznie osiągane wynagrodzenia.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć w terminie 30 dni od otrzymania niniejszej decyzji wraz z wnioskiem o przeliczenie świadczenia. Nadesłanie dokumentów w terminie późniejszym spowoduje nadanie nowego toku sprawie.

/ decyzja k. 158-160 akt ZUS/

Odwołanie od powyższej decyzji w dniu 2 lipca 2019 r. wniosła B. B. domagając się jej zmiany i uwzględnienia przy wyliczeniu należnych jej świadczeń wynagrodzeń osiąganych w latach 1976 -1982 za okres zatrudnienia w ZOZ W. obecnie (...) Zespól Publicznych Zakładów (...) nadto wynagrodzeń zastępczych z okresu pracy na kontrakcie zagranicznym od 4.11.1982-14.07.1984 r. Wnioskodawczyni podniosła iż w tym czasie równolegle była zatrudniona w Medycznym Studium Zawodowym Centrum (...) zaś Zakład Ubezpieczeń Społecznych całkowicie pomijając złożone przez nią dokumenty uwzględnił jedynie zarobki tylko z ostatnio wymienionego okresu zatrudnienia.

/ odwołanie k. 1-4/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. Wskazał, iż wnioskodawczyni, udokumentowała następujące okresy zatrudnienia:

- Centrum (...) 01.02.1975r. - 31.05.1978r.; 24.06.1978r. - 31.08.1982r. (wyłączono urlop bezpłatny) przyjęto wynagrodzenie z Rp-7

- praca na kontrakcie w Libii 04.11.1982r. -14.07.1984r. przyjęto wynagrodzenie zastępcze z Rp-7 wystawionego przez (...)

- ZOZ W. (...).06.1974r. - 31.01.1975r. przyjęto wynagrodzenie minimalne

- Szpital (...).03.1975r. - 27.09.1975r. przyjęto wynagrodzenie z Rp-7

Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 58,35% z lat 1975-1984.

Zaskarżoną decyzją doliczono okres zatrudnienia 29.06.1974r. - 31.01.1975r. z wynagrodzeniem minimalnym oraz wynagrodzenie z Rp-7 za okres 10.03.1975r. - 27.09.1975r.

Nie ma natomiast podstaw do zaliczenia okresu zatrudnienia w ZOZ W. O. Szpital (...) - 1982, na potwierdzenie którego wnioskodawczyni do wniosku przedłożyła zeznania świadków z uwagi na to, że nie został wystarczająco udokumentowany.

Wnioskodawczyni złożyła zaświadczenie Rp-7 z dnia 07.11.2016r. wystawione przez (...) Zespół Publicznych Zakładów (...), w którym wykazano okres zatrudnienia 26.06.1974r. - 31.12.1983r. , urlop bezpłatny 01.11.1982r. - 31.12.1983r. oraz zarobki za lata 1980 - 1983 (k. 45 akt rentowych).

Następnie złożyła zaświadczenie Rp-7 z dnia 24.02.2017r. wystawione przez ww. Zespół, w którym wykazano okres zatrudnienia 26.06.1974r. - 31.12.1983r. , urlop bezpłatny 01.11.1982r. -31.12.1983r. oraz zarobki za okres urlopu bezpłatnego (k. 60 akt rentowych).

W odpowiedzi na pismo Oddziału ww. Zespół w piśmie z dnia 05.05.2017r. stwierdził, że nie posiada akt osobowych ani płacowych B. B. (k. 71 akt rentowych). W odpowiedzi na kolejne pismo Oddziału - z prośbą o wyjaśnienie, na jakiej podstawie zostały wobec tego wystawione zaświadczenia Rp-7 - Zespół pismem z dnia 06.07.2017r. anulował obydwa zaświadczenia Rp-7 stwierdzając, że nie dysponował dokumentacją niezbędną do ich wystawienia (k. 91 - 92 akt rentowych).

Wnioskodawczyni przedłożyła tłumaczenie z języka angielskiego dokumentu, wystawionego 09.11.1984r. przez Zarząd (...), będącego z kolei tłumaczeniem z języka polskiego - z którego wynika, że była zatrudniona w Zarządzie (...) od 26.06.1974r. i w okresie 01.11.1982r. - 31.12.1983r. (w tekście angielskim 31.12.1984r.) była oddelegowana za granicą w ramach pracy zorganizowanej przez Akademię Medyczną pod warunkiem wzięcia urlopu bezpłatnego. W ocenie organu powyższy dokument, nie zawierający daty końcowej zatrudnienia i wymiaru czasu pracy oraz w sytuacji braku akt osobowych wnioskodawczyni nie może stanowić podstawy do uznania okresu zatrudnienia.

Organ wskazał, iż od 1985 wnioskodawczyni mieszka a Kanadzie, a emerytura mieszana byłaby niższa od emerytury wyliczonej wyłącznie na podstawie art. 26.

/ odpowiedź na odwołanie k. 10 akt VIII U 3433/19/

Pismem z dnia nadesłanym mailem na termin rozprawy z dnia 22 kwietnia 2020 r. Wnioskodawczyni dodatkowo podniosła i emerytura przyznana jej od 01.08.2016r. nie była jej prawidłowo wypłacana. Wypłatę emerytury zawieszono decyzją ostateczną z dnia 7.08.2018 z uwagi na brak rozwiązania stosunku pracy. To zaś nastąpiło 30 czerwca 2017 r. o czym ubezpieczona poinformowała ZUS we wniosku o podjęcie wypłaty emerytury który z uwagi na fakt iż mieszka w Kanadzie złożyła w październiku 2018 r. tym samym emerytura winna być jej wypłacona od 1 sierpnia 2017 r.

/ pismo wysłane mailem k.46- 53/

Powyższe stanowisko wnioskodawczyni podtrzymała w piśmie zawartym w mailu z 3.07.2020 r. w którym dodatkowo na okoliczność zatrudnienia w ZOZ W. O. Szpital (...) w spornym okresie załączyła (...)7 z dnia 26.06.2020 wystawionego przez (...) Centrum (...) SP Z o.o. następcę Szpitala (...) ul. (...) oraz duplikat świadectwa pracy z dnia 5 listopada 1985 r.

/ pisma wysłane mailem k. 91-101/

W piśmie wysłanym mailem dnia 3.08.2020 wnioskodawczyni wniosła o uwzględnienie Zaświadczenia (...) 7 wystawionego w dniu 15.07.2020 przez ten sam podmiot poświadczającego dodatkowo wynagrodzenie zastępcze w oparciu o zarobki osoby pracującej na podobnym stanowisku.

/ pismo k. 112/

Decyzją z dnia 29 lipca 2020 r uwzględniając zaświadczenie (...)7z 26.06.2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 1.01.1999 r. Podstawa wymiaru kapitału początkowego wyniosła 1164,97 zł. Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 01.01.1975 do 31.12.1984. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 95,42%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokość podstawy wymiaru wynoszącego 95,42%. przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową określoną ustawie 95,42%. x 1 220,89 zł = 1164,97 zł Organ przyjął okresy składkowe łącznie: 10 lat, 0 miesięcy, 13 dni, tj. 120 miesięcy. Współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31.12.1998r. - wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 58,86%. Wysokość 24% kwoty bazowej wynosi 293,01 zł. Do ustalenia współczynnika przyjęto łączny staż ubezpieczeniowy wynoszący 10 i 13 dni. Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku 62 lat wyniosło 209 miesięcy. Kapitał początkowy na dzień 1.01.1999 r. wyniósł 67699,28 zł.

/ decyzja k. 3-5 plik II akt ZUS/

Odwołanie także od powyższej decyzji w dniu 29.08.2020 wniosła B. B. domagając się jej zmiany i uwzględnienia poniższych okoliczności;

1. Zarobków za prace dla ZOZ O. w okresie od 1 lipca 1974 do 8 marca 1975. - dokument (...)7 oraz Świadectwo Pracy potwierdzające ten fakt jest w posiadaniu ZUS-

2. Zarobków z pracy na eksporcie w Libii w okresie od 4 listopada 1982 do 14 lipca 1984.

3. Organ rentowy nie uwzględnił właściwej daty rozwiązania pracy z placówką w Kanadzie. Skarżąca podniosła iż oficjalnie przeszła na emeryturę z dn. 30 czerwca 2017 r. Dokument taki został wydany przez pracodawcę potwierdzając rozwiązanie umowy o pracę z dn. 30 czerwca 2017 roku. (w piśmie decyzyjnym, ZUS podaje datę zakończenia zatrudnienia w Kanadzie 24. 10. 2018 co nie jest zgodne z prawda.) Mając to na uwadze skarżąca podniosła iż domaga się wyrównania świadczeń od sierpnia 2017 r.

Ponadto skarżąca podkreśliła iż Dokument (...)7 był dwukrotnie uzupełniany ze względu na błędy i nieścisłości. Decyzja została podjęta na podstawie "uwierzytelnionego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z dn. 26. 06. 2020, który był niepełny i został ponownie poprawiony z uwzględnieniem pracy na eksporcie. Dokument ten został przesłany do Sądu drogą elektroniczną z prośbą o przekazanie go do ZUS-u.

/ odwołanie k. 3 akt VIII U2202/20, uzupełnienie odwołania k. 152,155-157,166-/

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu swego stanowiska podniósł iż na podstawie nadesłanego z Sądu uwierzytelnionego odpisu zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z 26.06.2020r. do stażu pracy doliczono okres zatrudnienia od 01-06-1978r. do 23-06-1978r. i od 01-09-1982r. do 31 -10-1982r. oraz przeliczono podstawę wymiaru kapitału początkowego z uwzględnieniem wykazanych w ww zaświadczeniu wynagrodzeń za lata 1974-1982. W związku z powyższym wraz ze świadczeniem za sierpień 2020r. B. B. otrzyma wyrównanie za okres od 01-04-2020r. do 31-07-2020r.

Odnosząc się do odwołania w zakresie podniesionej przez skarżącą kwestii daty podjęcia wypłaty świadczenia organ rentowy wskazał iż wnioskodawczyni wielokrotnie była informowana o warunkach podjęcia wypłaty emerytury. Taką informację zawierała decyzja z 19-10-2016r. o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej, decyzja z 09-06-2017r. o przeliczeniu emerytury oraz decyzja z 07-08-2018r. o przyznaniu emerytury. B. B. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury wraz z dokumentem od pracodawcy potwierdzającym datę zakończenia zatrudnienia 24-10-2018r. Podjęcie wypłaty świadczenia nastąpiło od 01-10-2018r. tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Jednocześnie organ wskazał, iż obecnie zainteresowana w toku prowadzonego postępowania odwoławczego złożyła w Sądzie -sygn VIII U 3433/19 kolejne zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu również z macierzystego zakładu pracy tj. (...) Sp Z o.o. z wynagrodzeniami za lata 1974-1982. Zaświadczenie dodatkowo w latach 1983-1984 zawiera zarobki zastępcze. Wcześniej zakład pracy tych kwot nie podał. Pismem z 25.09.2020r. organ rentowy zwrócił się do (...) Sp Z o.o. o udzielenie informacji z tytułu jakiego zatrudnienia (w jakim zakładzie) wykazano zarobki i za jakie okresy. Zwrócono się również o wskazanie czy zakład jest przechowawcą dokumentacji kadrowo-płacowej czy następcą prawnym Zarządu (...) w oddziale (...) później (...) Zespołu Publicznego Zakładów (...). Wskazano po uzyskaniu informacji od pracodawcy, organ rentowy zajmie ostateczne stanowisko w sprawie.

/ odpowiedź na odwołanie k. 5 akt VIII U2202/20/

Zarządzeniem z dnia 19.10. 2020 sprawy VIII U 3433/19 i (...) zostały połączone do wspólnego rozpoznania.

/ zarządzenie k. 8 akt VIII U2202/20/

Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni B. B. urodziła się (...)

/ bezsporne/

Wnioskodawczyni od 1985 r. mieszka w Kanadzie gdzie wypracowała uprawnienia emerytalne.

/ bezsporne/

Ubezpieczona ma ustalone prawo do emerytury w Polsce na podstawie decyzji z dnia 19.10.2016 r. od 01.08.2016r. Jednocześnie wydając wskazaną decyzją wypłatę emerytury zawieszono z uwagi na brak dowodu na rozwiązanie stosunku pracy. W dniu 7.08.2018 r. wydano w tym przedmiocie decyzję ostateczną. Decyzja z 19-10-2016r. o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej, wydana w międzyczasie decyzja z 09-06-2017r. o przeliczeniu emerytury oraz decyzja z 07-08-2018r. o przyznaniu emerytury zawierały informacje -pouczenie o warunkach wypłaty zawieszonego świadczenia .

/ decyzja zaliczkowa k. 39 -40akt ZUS, decyzje o przeliczeniu emerytury k. 82-85 decyzje ostateczne k.121 -126/

Decyzja z dnia 6.12.2018 r. w rozpoznaniu wniosku ubezpieczonej z dnia 24.10.2018 ponownie przeliczono i podjęto wypłatę emerytury od 1.10.2018 r. uwzględniając oświadczenie ubezpieczonej iż nie pozostaje w zatrudnieniu.

/ decyzja k. 133—134 akt ZUS, wniosek k. 132 -134 (taka sama numeracja stron) poświadczenie rozwiązaniu stosunku pracy w Kanadzie/

W dniu 26 kwietnia 2019 r. wnioskodawczyni złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego i emerytury domagając się uwzględnienia przy wyliczeniu należnego jej świadczenia nie tylko zarobków okresu zatrudnienia w Centrum (...) ale i z równoległego etatu w ZOZ W. O.

/wniosek k. 135-136 akt ZUS/

Decyzją z dnia 28 maja 2019 r ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 1.01.1999 r.

Do obliczenia podstawy wymiaru kapitału początkowego oraz obliczenia wskaźnika wysokości podstawy przyjęto przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 10 kolejnych lat kalendarzowych, tj. od 01.01.1975 do 31.12.1984. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego wyniósł 58,35%. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustalono w wyniku pomnożenia wskaźnika wysokość podstawy wymiaru wynoszącego 58.35% przez kwotę 1220,89 zł, tj. kwotę bazową określoną ustawie 58,35% x 1 220,89 zł = 712,39 zł. Organ przyjął okresy składkowe łącznie: 9 lat, 9 miesięcy, 20 dni, tj. 117 miesięcy. współczynnik proporcjonalny do osiągniętego do 31.12.1998r. - wieku oraz okresu składkowego i nieskładkowego wyniósł 58,76%. Wysokość 24% kwoty bazowej wyniósł 293,01 zł. Do ustalenia współczynnika przyjęto wiek w dniu 31.12.1998r. - po zaokrągleniu do pełnych lat - wynoszący 47 lat - łączny staż ubezpieczeniowy - po zaokrągleniu w górę do pełnych lat - wynoszący 10 lat. Średnie dalsze trwanie życia wyrażone w miesiącach dla osób w wieku 62 lat wyniosło 209 miesięcy. Kapitał początkowy na dzień 1.01.1999 r. wyniósł 54 862,50 zł.

/ decyzja k. 155-156 akt ZUS/

Uwzględniając tak ustaloną wysokość kapitału początkowego zaskarżoną decyzją z dnia 30 maja 2019 r. przeliczono wysokość emerytury wnioskodawczyni od 1.04.2019 r.

/ decyzja k. 158-159 akt ZUS/

W okresie od 29.06.1974r. do 8.03.1975 a następnie w okresie 29.06.1974 –31.10.1982 praca w kraju i od 4.11.1982- 14.07.1984 r praca na zagranicznym kontrakcie B. B. była zatrudniona ZOZ W. O. Szpital (...) ul. (...) na stanowisku technika RTG w pełnym wymiarze czasu pracy. Pierwotnie wykonywała pracę w pracowni RT przy ul (...) potem w podległym temu samemu ZOZowi w Szpitalu (...) ul. (...)

/ świadectwo pracy k. 138 akt ZUS, świadectwo pracy k. 151 Pismo ZOZ w W. z dnia 25. 11. 1974 roku, wyrażające zgodę na dodatkową pracę w Medycznym Studium Zawodowym k. 139 akt ZUS, pismo ZOZ w W. z dnia 4 grudnia 1975 roku, wyrażające zgodę na dodatkową pracę w charakterze nauczyciela zawodu w Państwowym Studium Medycznym k. 140 akt ZUS, Pismo ZOZ w W. z dnia 21 stycznia 1977 roku, wyrażające zgodę na dodatkową pracę w charakterze nauczyciela zawodu w Państwowym Studium Medycznym k. 141 akt ZUS, Opinia Pracy wydana 13 marca 1975 roku przez ZOZ w W. k. 142 akt ZUS, zaświadczenie k. 9 -12 akt ZUS ze sprostowaniem k. 22-23 dokumentacja oryginalna koperta k. 40, kserokopia duplikatu świadectwa pracy z dnia 5 listopada 1985 r. k. 95/

W okresie 04.11.1982r. -14.07.1984r. wnioskodawczyni pracowała na kontrakcie w Libii

/ zaświadczenie k 8 zaświadczenie k. 9 -12 akt ZUS ze sprostowaniem k. 22-23 /

Zaświadczenia RP-7 wystawione przez (...) Zespól (...) Otwartego następcę prawnego ZOZ W. O. z dnia 7.11.2016 r. i 24.02.2017 r. wskazujące na zarobki wnioskodawczyni za okres zatrudnienia w ww podmiocie zostały następnie anulowane.

/zaświadczenie k. 45 akt rentowych zaświadczenie k. 60 akt rentowych, pismo k. 91-92 akt rentowych/

W świetle Zaświadczenia (...)7 z dnia 26.06 2020 wystawionego przez (...) Centrum (...) SP Z o.o. następcę Szpitala (...) ul. (...) wnioskodawczyni w okresie zatrudnienia w ZOZ W. ochota otrzymywała następujące wynagrodzenie 1974- 9 706,00, 1975 -23 400,00, 1976 - 25 200,00, 1977 - (...),00, 1978 - 19 221,00, 1979- 20 613,00, 1980 - 48 746,00, 1981 -65 532,00, 1982-78.625,00

/ zaświadczenie RP-7 k. 103/

W świetle Zaświadczenia (...) 7 wystawionego w dniu 15.07.2020 przez ten sam podmiot zarobki za ww okresy kształtowały się analogicznie nadto dodatkowo wskazano, iż w okresie wykonywania pracy na kontrakcie zagranicznym wynagrodzenie zastępcze dla wnioskodawczyni w oparciu o zarobki osoby pracującej na podobnym stanowisku wynosi w 1983 r. 99323,00 zł i w 1984 r. 112 902,00 zł

/ druk (...)7 k. 134/

W świetle Zaświadczenia (...) 7 wystawionego w dniu 21.01.2021 przez (...) Centrum (...) SP Z o.o. zarobki wnioskodawczyni za okres 1974-1982 kształtowały się analogicznie. Przy tym jednak uwzględniając okres kontraktu w Libii od 04.11.1982r. -14.07.1984r. skorygowano wysokość wynagrodzenia zastępczego w oparciu o zarobki osoby pracującej na podobnym stanowisku podając iż wynosiły one w 1982 r. 17 057,00 zł, w 1983 r. 99 323,00 zł, w 1984 r. 66 960,00 zł. Zaświadczenie wystawiono w oparciu o akta osobowe i karty wynagrodzeń.

/druk (...) 7 z 21.01.2021 r. k9-10 plik III akt ZUS pismo k. 11 plik III akt ZUS/

Jednocześnie ubezpieczona była zatrudniona w Centrum (...) 01.02.1975r. - 31.05.1978r.; 24.06.1978r. - 31.08.1982r. na stanowisku nauczyciela początkowo w pełnym wymiarze czasu pracy a od 1.0.1976 r. w wymiarze ½ etatu. W okresach od 1.06.1978 -23.06.1978 i od 01.09.1982 -31.08.1985 korzystała z urlopu bezpłatnego.

/świadectwo pracy k. 37, zaświadczenie k.7 i 145 akt ZUS Pismo ZOZ w W. z dnia 25. 11. 1974 roku, wyrażające zgodę na dodatkową pracę w Medycznym Studium Zawodowym k. 139 akt ZUS, pismo ZOZ w W. z dnia 4 grudnia 1975 roku, wyrażające zgodę na dodatkową pracę w charakterze nauczyciela zawodu w Państwowym Studium Medycznym k. 140 akt ZUS, Pismo ZOZ w W. z dnia 21 stycznia 1977 roku, wyrażające zgodę na dodatkową pracę w charakterze nauczyciela zawodu w Państwowym Studium Medycznym k. 141 akt ZUS, Opinia Pracy wydana 13 marca 1975 roku przez ZOZ w W. k. 142 akt ZUS dokumentacja oryginalna koperta k. 40/.

Wynagrodzenie za wskazany okres dokumentuje wystawione przez powyższy zakład pracy zaświadczenie Rp 7 z dnia 22.07.2016 r. potwierdzające zarobki w 1975 -8880,00, 1976 – (...),00, 1977 – (...),00, 1978 -34 052,00 zł, 1979 -43 820,00 zł, 1980 -33 390,00 zł 1981 -72 436,00 1982 -63 438,00 zł.

/ zaświadczenie RP-7 k.6 i 146 -147 akt ZUS/

(wyłączono urlop bezpłatny) przyjęto wynagrodzenie z Rp-7

W świetle zaświadczenia RP- 7 z 15.06.2018 r. wystawionego przez (...) wynagrodzenie zastępcze za okres kontraktu w Libii wyniosło: 1982 r. 15 683,00 zł, 1983. r. 120 019,00 zł w . 1984 r. 77 889,00 zł

/ zaświadczenie RP -7 k. 111 akt ZUS/

W okresie od 10.03.1975r. - 27.09.1975r. wnioskodawczyni była zatrudniona w Szpitalu (...) na stanowisku Technika (...)

/zaświadczenie k. 143 akt ZUS, Zaświadczenie Rp-7 k 144 akt ZUS/

Za wskazy okres wnioskodawczyni osiągnęła wynagrodzenie udokumentowane w Rp-7 z dnia 31.12.2018 r. wysokości 13860 zł -1975 r.

/ zaświadczenie Rp-7 k. 144/

Uwzględniając zaświadczenie (...)7z 26.06.2020 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. zaskarżoną decyzją z dnia 29 lipca 2020 r ponownie ustalił wysokość kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 1.01.1999 r.

/bezsporne decyzja k. 3-5 plik II akt ZUS/

Decyzją z dnia 3 sierpnia 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z urzędu w związku z przeliczeniem kapitału początkowego przeliczył emeryturę wnioskodawczyni od 1.04.2019 r. tj od miesiąca złożenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości świadczenia. Niniejszą decyzją ustalono nową wysokość emerytury na podstawie nadesłanego przez Sąd sporządzonego z oryginału odpisu zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z 26-06-2020r. za okres zatrudnienia od 29-06-1974 do 31-12-1984.

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji kapitału początkowego zewidencjonowanego na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia, dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę.

- kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego wynosi 270816,72 zł

- średnie dalsze trwanie życia wynosi 190,80 m-cy

- wyliczona kwota emerytury wynosi 1419,37 zł

Wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy emerytalnej:

(...),72 / 190,80 = 1419,37 zł.

Wysokość emerytury po przeliczeniu od l-04-2019r. wynosi 1489,37 zł.

Emerytura z FUS po waloryzacji przysługuje w kwocie: od 01-03-2020 - 1559,37 zł

Od 01-09-2020 obliczona emerytura brutto wynosi 1559,37 zł.

/ decyzja k. 7-9 plik II akt ZUS/

Hipotetycznie wyliczony kapitał początkowy i emerytura wnioskodawczyni z uwzględnieniem wynagrodzeń zastępczych za lata 1983,1984r. wykazanych na druku (...)7 z 15.07.2020r. wystawionym przez (...) sp. z o.o. (wpływ do ZUS sierpień 2020 )wynoszą:

- w wyniku przeliczenia kapitału wskaźnik wysokości podstawy ustalony z 10 lat 1975-1984 - 110,72% (dotychczasowy 95,42%) a wartość kapitału - (...),80

- Emerytura: -od 01.04.2019r. -1595,77zł -od 01.03.2020r. -1665,77zł

/Hipotetyczne wyliczenie k.1-5 plik III akt ZUS pismo k. 171/

W związku z wpływem do organu rentowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawionego w dniu 21.01.2021r. decyzją z dnia 04.02.2021r. organ Rentowy ponownie ustalił kapitał początkowy wnioskodawczyni. Do ustalenia wskaźnika wysokości kapitału przyjęto 10 kolejnych lat 1975- 1984. który wyniósł 93,40%. Ustalony na dzień 1.01.1999 r. kapitał początkowy wyniósł 67 028,39 zł.

/ decyzja k. 14 plik III akt ZUS/

Decyzją z dnia 05.02.2021r. ustalono wysokość emerytury z uwzględnieniem kapitału początkowego ustalonego wskazaną wyżej decyzją. Wysokość emerytury od 1.08.2020 tj miesiąca w którym złożono wniosek wyniosła 1405,31 zł po waloryzacji w kwocie od 1.03.2019 r. 1475,31 zł od 1.03.2020 1545,31 zł, od 1.02.2021 obliczona emerytura wynosi 1545,31 zł. Jednocześnie przeliczona decyzją z tego samego dnia emerytura mieszana została zawieszona jako świadczenie mniej korzystne

/ decyzja k.15- 17 plik III akt ZUS, decyzja k. 18-19 plik III akt ZUS/

W dniu 23.03.2021 (data nadania 2 marca 2021) wnioskodawczyni wniosła odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 5.02.2021 domagając się uwzględnienia przy wyliczeniu emerytury zarobków zastępczych za lata 1982-1984 zarówno z tytułu zatrudnienia w obecnym (...) jak i (...). Wnioskodawczyni podniosła iż jej emerytura w sposób nieuprawniony została zaniżona.

/ odwołanie k. 198-200/

Kolejnymi decyzjami z dnia 22.03.2021 i 23.03.2021 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie z urzędu ustalił odpowiednio wysokość kapitału początkowego wnioskodawczyni na dzień 1.01.1999 r. i przeliczył emeryturę wnioskodawczyni od 1.08.2020 r. w zakresie wyliczenia świadczenia zmieniając decyzję z dnia 5.02.2021 r. Do ustalenia wskaźnika wysokości kapitału przyjęto 10 kolejnych lat 1975- 1984. który wyniósł 95,42%. Ustalony na dzień 1.01.1999 r. kapitał początkowy wyniósł 67 699,28 zł. Natomiast wysokość emerytury została obliczona zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ustawy emerytalnej i na dzień 1.10.2018 r. wyniosła (...),72:190,80 = (...),37. Po waloryzacjach na dzień 01.05.2021 wysokość świadczenia wyniosła 1625,49 zł. W decyzji poinformowano iż nie ma możliwości przyjęcia zarobków zastępczych zarówno od jednego jak i drugiego pracodawcy ( (...) i (...)) bowiem zatrudnienie za granica wnioskodawczyni wykonywała u jednego pracodawcy. WW. decyzją przeliczono świadczenie przyjmując wynagrodzenie zastępcze przedstawione przez Pracodawcę Centrum (...) jako wynagrodzenie korzystniejsze.

/pismo k. 203 decyzje k. 204-209/

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentacji zawartej zarówno w aktach organu rentowego, jak i aktach niniejszej sprawy, których nie kwestionowała żadna ze stron postępowania. Podnieść należy iż ostatecznie spór w sprawie sprowadzał się do oceny prawidłowości wyliczeń należnych wnioskodawczyni świadczeń z uwzględnieniem osianych przez nią zarobków nie zaś braku ustaleń w zakresie okresów zatrudnienia gdyż te w toku procesu wobec przedłożenia niezbędnej dokumentacji zostały ostatecznie przez ZUS przyjęte w kolejnych wydawanych już w toku procesu decyzjach. Tym samym całkowicie zbędnym było czynienie ustaleń w tym zakresie o zeznania świadków na które wnioskodawczyni wskazywała przed organem rentowym składając wniosek o przeliczenie emerytury.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Odwołania wnioskodawczyni od decyzji z dnia 30 maja 2019 r. w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości emerytury oraz decyzji z dnia 29 lipca 2020 r. w przedmiocie ponownego przeliczenia kapitału początkowego nie zasługują na uwzględnienie natomiast odwołanie od decyzji z dnia 5 lutego 2021 należało przekazać do ZUS Celem nadania prawidłowego biegu.

W myśl art.26 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. z 2021 r. poz. 291 t.j. emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art.25 (podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art.24, stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego określonego w art.173-175 oraz kwot środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art.40a ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem ust.1a i 1b oraz art.185) przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z uwzględnieniem ust.5 i art.183.

Zgodnie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat (art. 173 ust. 2).

Kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12 (art. 174 ust. 1 ww. ustawy). Jak stanowi art. 174 ust. 2 powołanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6,

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5,

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

W myśl ust. 3 ww. przepisu podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się przed dniem przed dniem 1 stycznia 1999 roku. Natomiast ust. 7 art. 174 stanowi, że do obliczenia kapitału początkowego przyjmuje się kwotę bazową wynoszącą 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale kalendarzowym 1998 roku. Ustęp 8 analizowanego przepisu stanowi zaś, że przy obliczaniu kapitału początkowego część kwoty bazowej wynoszącej 24 % tej kwoty mnoży się przez współczynnik proporcjonalny do wieku ubezpieczonego oraz okresu składkowego i nieskładkowego osiągniętego do dnia 31 grudnia 1998 roku według określonego w ustawie wzoru. Wartość współczynnika, obliczonego na podstawie ust. 8, w zależności od płci, wieku ubezpieczonego oraz stażu ubezpieczeniowego w dniu 31 grudnia 1998 r., przedstawiona jest w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy (ust. 13).

Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu (ust. 3b).

Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy dla celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 roku sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. nr 237, poz.1412) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, środkiem dowodowym stwierdzającym okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę jest świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu, wydane na podstawie posiadanych dokumentów lub inny dokument, w tym w szczególności:

1) legitymacja ubezpieczeniowa;

2) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, umowa o pracę, wpis w dowodzie osobistym oraz pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia.

2. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość udowodnienia zeznaniami świadków okresu składkowego, od którego zależy prawo lub wysokość świadczenia, dowód ten dopuszcza się pod warunkiem złożenia przez zainteresowanego oświadczenia w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, że nie może przedłożyć odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ten okres.

W konsekwencji ubezpieczony nie może w postępowaniu przed organem rentowym wykazywać okoliczności wpływających na prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub jego wysokość (w tym w szczególności wykazywać okresów zatrudnienia i charakteru pracy) na podstawie dowodów innych niż świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy albo legitymacja ubezpieczeniowa lub inne dokumenty pracownicze./III AUa 678/13 - wyrok SA Kraków z dnia 26-11-2013/

Wskazana regulacja § 22 ust.1 powołanego rozporządzenia wyznacza kierunek postępowania dowodowego, nie oznacza to jednak aby sporne okresy zatrudnienia nie mogły być wykazane w inny sposób, tak przy pomocy pisemnych środków dowodowych pochodzących od pracodawcy, czy też nawet dowodów pośrednich, nie wyłączając zeznań świadków. W postępowaniu dowodowym potwierdzającym okresy zatrudnienia w postępowaniu przed organem rentowym dowodem jest tylko to, co prawo za dowód uznaje i jako dowód dopuszcza. Takie ograniczenia nie występują natomiast w procedurze cywilnej, w której okoliczności sporne mogą być wykazywane wszelkimi dowodami. /II UK 94/17 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 11-01-2018/ W postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Ograniczenia dowodowe dotyczą wyłącznie postępowania przed organami. /V U 980/13 - wyrok SO Kalisz z dnia 06-12-2013/

Nie należy jednak tracić z pola widzenia, że zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych wymaga dowodów niebudzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych, wobec czego zaliczenie takich spornych okresów składkowych z przebiegu ubezpieczenia do stażu ubezpieczeniowego na podstawie zeznań świadków lub przesłuchania strony zainteresowanej jest dopuszczalne tylko w przypadkach niebudzących żadnych wątpliwości co do spójnego i precyzyjnego - rodzajowego oraz czasowego potwierdzenia się udowadnianych okoliczności. /III UK 52/18 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 20-02-2019/ Zaliczenie nieudokumentowanych okresów składkowych do uprawnień oraz wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych wymaga dowodów nie budzących wątpliwości, spójnych i precyzyjnych. /III AUa 69/13 - wyrok SA Poznań z dnia 13-06-2013 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1998 roku, II UKN 440/97, Lex 34199/

Także wysokość uzyskiwanego uposażenia może być ustalona w inny sposób niż przy pomocy wskazanych w wspomnianym rozporządzeniu (§ 21 ust. 1) środków dowodowych stwierdzających wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty tj zaświadczeń pracodawcy lub innego płatnika składek, legitymacji ubezpieczeniowej lub inny dokumentu, na podstawie którego można ustalić wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu lub uposażenia. Jednakże wysokości wynagrodzenia lub danego składnika wynagrodzenia nie można ustalać w sposób przybliżony, ale pewny, na podstawie konkretnego dokumentu bądź jego kopii, który zachował się w dokumentacji osobowej ubezpieczonego (ostatecznie w oparciu o wiarygodne i precyzyjne zeznania świadków). W takim wypadku uwzględnić można składniki wynagrodzenia, które są pewne, wypłacane były w danym okresie, stałe i w określonej wysokości (por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2012 r., III AUa 1555/11, LEX nr 1113058).

Tym samym Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany ograniczeniami dowodowymi określonymi dla dowodzenia przed organami rentowymi, co wynika z treści art. 473 k.p.c. i w sprawie każdy fakt może być dowodzony wszelkimi środkami, które Sąd uzna za pożądane i ich dopuszczenie za celowe. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych wyłączone jest, zastosowanie przepisów ograniczających dopuszczalność dowodów ze świadków i przesłuchania stron (art. 246 i 247 k.p.c.). W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych dopuszczalne jest wykazywanie wszelkimi dowodami okoliczności, od których zależą uprawnienia do świadczeń, z ubezpieczenia społecznego, także gdy brak dokumentów na te okoliczność.

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe obejmujące analizę dostępnej dokumentacji związanej ze spornym okresem zatrudnienia wnioskodawczyni, co dało podstawę do oceny prawidłowości zaskarżonych decyzji w świetle zarzutów ubezpieczonego.

W ocenie Sądu, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, brak jakichkolwiek podstaw do uznania, iż wnioskodawczyni legitymowała się dodatkowo jakimkolwiek okresem zatrudnienia w okresach innych niż ostatecznie przyjęte przez ZUS w zaskarżonych decyzjach z dnia 30 maja 2019 i 29 lipca 2020 jak i towarzyszącym ich wydaniu decyzjach o przeliczeniu kapitału początkowego z dnia 28 maja 2019 r. i ponownym ustaleniu wysokości emerytury z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Podnieść należy iż zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje iż organ rentowy przy wyliczeniu należnych wnioskodawczyni świadczeń uwzględnił ostatecznie wszystkie niepokrywające się ze sobą a wykazywane w procesie przez ubezpieczoną okresy zatrudnienia w tym:

- od 29.06.1974r. do 8.03.1975 a następnie w okresie 29.06.1974 –31.10.1982 praca w kraju i od 4.11.1982- 14.07.1984 r praca na zagranicznym kontrakcie - zatrudnienie ZOZ W. O. Szpital (...)

- od 04.11.1982r. -14.07.1984r. praca na kontrakcie w Libii

- Centrum (...) 01.02.1975r. - 31.05.1978r.; 24.06.1978r. - 31.08.1982r. (wyłączono urlop bezpłatny)

- od 10.03.1975r. - 27.09.1975r. zatrudnienie w Szpitalu (...) .

Tym samym podtrzymywane przez wnioskodawczynie twierdzenia iż ZUS pominął okresy zatrudnienia mające wpływ na prawo do świadczeń nie mogą zostać zaakceptowane.

W ocenie Sądu, nie są również uprawnione twierdzenia iż ZUS zaskarżonymi decyzjami ostatecznie nie wyliczył należnych wnioskodawczyni świadczeń z uwzględnieniem wynagrodzenia rzeczywiście osiąganego przez ubezpieczona za sporny okres. Podnieść należy iż pierwotnie wnioskodawczyni nie dysponowała jakąkolwiek dokumentacją wiarygodnie precyzującą wysokość osiąganych rzez nią zarobków za okres zatrudnienia w ZOZ W. O.. Pierwotnie przedstawione przez nią zaświadczenia RP -7 anulowane przez (...) Zespól (...) Otwartego następcę prawnego ZOZ W. O. nie mogły stanowić podstawy ustaleń w sprawie . Dopiero w toku procesu wnioskodawczyni przedstawiła kolejne Zaświadczenia (...) 7 wystawione przez (...) Centrum (...) SP Z o.o. następcę Szpitala (...) ul. (...) które zarówno na wniosek wnioskodawczyni jak i skutek działania organu rentowego były następnie korygowane. Na dzień wydania ostatniej z zaskarżonych decyzji z dnia 29 lipca 2019 r. organ rentowy dysponował zaświadczeniem E RP -7 wystawionym w dniu 26-06-2020r. za okres zatrudnienia od 29-06-1974 do 31-12-1984 w którym uwzględniono zarobki wnioskodawczyni do chwili wyjazdu na kontrakt w Libii i te zostały w całości uwzględnione przy przeliczeniu kapitału początkowego jak i wyliczeniu należnej wnioskodawczyni emerytury. Zarobków przyjętych przez organ za pozostałe okresy zatrudnienia w (...) w tym wynagrodzenia zastępczego od tego pracodawcy za okres wyjazdu do Libii wynagrodzenia osiągniętego w okresie zatrudnienia w Szpitalu (...) wnioskodawczyni nie kwestionowała. Brak zatem podstaw do przyjęcia jakichkolwiek nieprawidłowości w zaskrzonej decyzji w tym zakresie.

Sąd przy tym nie traci z pola widzenia iż wnioskodawczyni domagała się tez uwzględnienia zarobków zastępczych za okres umowy eksportowej za okres zatrudnienia ZOZ W. O. niemniej jednak na dzień wydania ostatniej zaskarżonej decyzji nie istniały żadne dowody pozwalające na jej zmodyfikowanie w tym zakresie.

Podnieść należy iż ciężar wykazania spornego okresu zatrudnienia i osiąganych wówczas zarobków obciążał wnioskodawczynię. Stosownie bowiem do art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jak już wskazywano w postępowaniu sądowym ubezpieczony może korzystać z wszelkich środków dowodowych potwierdzających okres zatrudnienia i stwierdzających wysokość zarobków lub dochodów stanowiących podstawę wymiaru emerytury lub renty, w szczególności z dowodów dokumentów oraz z przesłuchania świadków (zob. wyrok SN z 25.07.1997 r., II UKN 186/97, OSNP 11/1998, poz. 342). Nie jest możliwe ustalenie okresów składkowych mających wpływ na wysokość świadczenia jak i obliczenie wysokości emerytury wyłącznie na podstawie twierdzeń wnioskodawcy. Twierdzenia te muszą być udowodnione. Podkreślenia przy tym wymaga , iż nie jest rzeczą sądu zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie ani też Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.). Stanowisko takie zawarł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 grudnia 1996r. sygn. akt I CKU 45/96 (opubl. OSNC z 1997r., z.6-7, poz.76). Podobnie, w wyroku z 7 października 1998 r., II UKN 244/98, OSNAPiUS 1999, nr 20, poz. 662, Sąd Najwyższy stwierdził nawet, że od 1 lipca 1996 r. nastąpiło zniesienie zasady odpowiedzialności sądu za wynik postępowania dowodowego, także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Podobny pogląd zaprezentował Sąd Apelacyjny w Łodzi w uzasadnieniu wyroku
z dnia 15 marca 2006 roku, zapadłego w sprawie o sygn. akt III AUa 1096/05, wskazując,
iż ujemne konsekwencje związane z trudnościami w dokumentowaniu wysokości wynagrodzeń z lat odległych nie powinny obciążać wyłącznie ubezpieczonych, jednakże nie można również odpowiedzialności za taki stan rzeczy przenosić wyłącznie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawowym wymogiem jest bowiem wykazanie przez ubezpieczonego zarówno okresów zatrudnienia jak i konkretnych kwot otrzymanych przez niego zarobków, jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie społeczne, przy czym nie może istnieć tu żaden stan niepewności.

Wnioskodawczyni w toku procesu już po wydaniu przedmiotowej decyzji przedłożyła kolejne zaświadczenie (...)7 z dnia 15.07.2020r. które następnie wskutek postępowania wyjaśniającego wdrożonego przez ZUS zostało zmodyfikowane kolejnym zaświadczeniem wydanym przez następcę prawnego jej byłego pracodawcy z dnia 21.01.2021r.To stanowiło asumpt do wydania kolejnych decyzji przez ZUS w przedmiocie ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego i emerytury z dnia 04.02.2021r. i 05.02.2021r. Od decyzji z 05.02.2021r.w przedmiocie przeliczania emerytury z uwzględnieniem wynagrodzenia zastępczego ustalonego w oparciu o druk ER-P 7 z dnia 21.01.2021r. wnioskodawczyni złożyła odwołanie. Następnie organ wydał z urzędu kolejne decyzje z 22.03.2021 i 23.03.2021 zmieniając z urzędu Decyzję z dnia 5.02.2021 w przedmiocie przeliczenia emerytury z uwzględnieniem spornego wynagrodzenia zastępczego. Tym samym kwestia przyjętych przez ZUS wynagrodzeń zastępczych wymyka się z przedmiotu niniejszego procesu. Została ona bowiem ona objęta przedmiotem innych decyzji których legalność nie jest badana w przedmiotowym procesie. W konsekwencji choć Sąd nakazał dokonać hipotetycznego wyliczania kapitału początkowego i emerytury wnioskodawczyni z uwzględnieniem zarobków za lata 1983-1984 ujętych w zaświadczeniu RP -7 z 15.07.2020r. nie jest ono miarodajne dla rozstrzygnięcia i nie mogło stanowić podstawy ustaleń niezbędnych dla wyliczenia należnych wnioskodawczyni świadczeń. Nie należy tracić z pola widzenia, iż przepisy prawa ubezpieczeń społecznych są normami bezwzględnie obowiązującymi i nie zawierają unormowań pozwalających na ustalanie stażu ubezpieczeniowego czy wypłacanych wynagrodzeń w sposób przybliżony lub prawdopodobny. Ustalenie rzeczywistego zatrudnienia i autentycznych zarobków jest decydujące o rozmiarze opłacanej składki na ubezpieczenia społeczne. Właściwie tylko dokumentacja własna stanowi w postępowaniu sądowym precyzyjny dowód na wysokość wynagrodzenia świadczeniobiorcy. W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że co do zasady nie ma możliwości wyliczenia wynagrodzenia, a co za tym idzie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz wskaźnika podstawy wymiaru emerytury lub renty, w oparciu o wyliczenia hipotetyczne, uśrednione, czy też wynikające z porównania wynagrodzenia innych pracowników (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 2007 r., I UK 36/07, Legalis nr 181419). Tym samym tylko pewne zatrudnienie i niewątpliwe dochody w udowodnionej wysokości, od których odprowadzono składki, mogą być uwzględnione do ustalania wysokości świadczeń emerytalno-rentowych. Zaświadczenie zostało zmodyfikowane tym samym już z tych względów nie stanowiło pewnego dowodu osiąganych zarobków. W chwili wydania decyzji brak było podstaw do przyjęcia innego wynagrodzenia zastępczego niż przyjęte przez ZUS w zaskarżonych decyzjach przyjęto wynagrodzenie zastępcze z Rp-7 wystawionego przez (...). Zatem i w tym zakresie zaskarżone decyzje musiały się ostać, choć co należy nadmienić kwestia ta pozostaje otwarta wobec złożenia przez wnioskodawczynie odwołania od kolejnej decyzji ZUS dotyczącej tego przedmiotu.

Za nieuzasadnione uznać należy także twierdzenie wnioskodawczyni iż należne jej świadczenie winno zostać przeliczone nie od 1 kwietnia 2019 tj miesiąca od którego złożono wniosek o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem okresu zatrudnienia i zarobków osiąganych w ZOZ W. O. ale od sierpnia 2017 r. bowiem od tego miesiąca wnioskodawczyni nie pozostawała w zatrudnieniu co potwierdza właściwy dokument wydany przez jej pracodawcę w Kanadzie. Odnosząc się do podniesionej przez skarżącą kwestii daty podjęcia wypłaty świadczenia zgodzić należy się z organem rentowym iż wnioskodawczyni wielokrotnie była informowana o warunkach podjęcia wypłaty emerytury. Taką informację zawierała decyzja z 19-10-2016r. o przyznaniu emerytury w kwocie zaliczkowej, decyzja z 09-06-2017r. o przeliczeniu emerytury oraz decyzja z 07-08-2018r. o przyznaniu emerytury. B. B. złożyła wniosek o podjęcie wypłaty emerytury wraz z dokumentem od pracodawcy potwierdzającym datę zakończenia zatrudnienia 24-10-2018r. Podjęcie wypłaty świadczenia nastąpiło od 01-10-2018r. tj. od miesiąca zgłoszenia wniosku. Generalną zasadą prawa emerytalno-rentowego jest, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury (tj. spełnienia ustawowych warunków), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. Reguła powyższa wyklucza możliwość wstecznego wypłacania świadczeń, tj. za okres po nabyciu prawa, a przed złożeniem wniosku. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej. W konsekwencji samo rozwiązanie stosunku pracy przy braku złożenia wniosku o wypłatę emerytury wykluczało możliwość wcześniejszego przyznania świadczenia. Tym samym i w tym przedmiocie kontrolowane przez sąd decyzje odpowiadają prawu. Wobec tego brak podstaw do ustalenia innego niż ostatecznie przyjęty przez ZUS wymiaru należnych wnioskodawczyni świadczeń i zmiany zaskarżonych decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy w Łodzi na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. oddalił odwołania ubezpieczonej jako bezzasadne.

W toku procesu wnioskodawczyni wniosła do Sądu odwołanie od wydanej w trakcie postępowania przez ZUS decyzji w przedmiocie przeliczenia emerytury z dnia 5 lutego 2021 r. zmienionej następnie decyzją z dnia 23. 03.2021. W związku z powyższym zgodnie z treścią art. 477 9§ 1 oraz §5 i 6 kpc odwołaniu należało nadać prawidłowy bieg.

J.L.