Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1149/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w G.Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska

Protokolant: Sylwia Pordzik

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 roku w G.

na rozprawie sprawy z powództwa W. C.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 30 669 zł (trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lutego 2015 roku;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4 954,92 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem kosztów procesu.

SSR Joanna Zachorowska