Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 265/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w G.Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Joanna Zachorowska

Protokolant: Sylwia Pordzik

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2020 roku w G.

na rozprawie sprawy z powództwa Centrum (...) Sp. z o.o. w W.

przeciwko K. W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1 344,80 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 12 czerwca 2019 roku;

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 198,05 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia Joanna Zachorowska