Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 maja 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania G. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

z udziałem P. S. P.H.U. (...) (obecnie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S.)

o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 19.06.2019 roku numer (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że G. S. jako pracownik u płatnika składek P. S. P.H.U. (...) (obecnie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S.) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu od 3.09.2018 roku;

2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. na rzecz G. S. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.