Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 242/21

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2021 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gmina P.

przeciwko B. A., W. W., E. W. i R. W.

o opróżnienie lokalu mieszkalnego

na skutek apelacji pozwanej B. A.

od wyroku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 28 lipca 2020 r., sygn. akt I C 671/20

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Ca 242/21

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wyrokiem z dnia 28 lipca 2020r. wydanym na posiedzeniu niejawnym nakazał pozwanym B. A., R. W., małoletniej W. W. i małoletniej E. W. opróżnienie z rzeczy, opuszczenie i wydanie stronie powodowej Gminie P. lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul.(...) oraz ustalił, że pozwanym przysługuje prawo do lokalu socjalnego oraz nakazał wstrzymanie opróżnienia lokalu mieszkalnego ww. do czasu złożenia pozwanym przez Gminę P. oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz odstąpił od obciążania pozwanych kosztami procesu w sprawie.

Odpis wyroku został doręczony pozwanym 7 września 2020r.

14 września 2020r. pozwana B. A. wniosła o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. wyroku.

Zarządzeniem z dnia 17 września 2020r. pozwana została zobowiązana do uiszczenia opłaty od uzasadnienia w kwocie 100 zł i podania czy domaga się uzasadnienia całości wyroku czy jego części, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

Odpis zarządzenia został doręczony pozwanej 16 października 2020r. W odpowiedzi na to, pozwana wskazała, że domaga się uzasadnienie wyroku w jego części.

Zarządzeniem z dnia 27 października 2020r. pozwana została zobowiązana do uiszczenia opłaty od uzasadnienia w kwocie 100 zł oraz wskazania w jakiej części domaga się uzasadnienia wyroku, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

Odpis zarządzenia został doręczony pozwanej 17 listopada 2020r. Ww. braków pozwana nie usunęła.

Postanowieniem z 17 grudnia 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach odrzucił wniosek pozwanej o sporządzenia uzasadnienia wyroku tego sądu z dnia 28 lipca 2020r. i doręczenia go pozwanej.

Niezależnie od wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku Sadu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2020r., pozwana w dniu 14 września 2020r. wniosła apelację od ww. wyroku.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Z dniem 7 listopada 2019 r., stosownie do ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) warunkiem dopuszczalności zaskarżenia wyroku apelacją stało się zgłoszenie przez stronę skutecznego wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Zgodnie bowiem z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uzasadnieniem. Jednocześnie, na mocy ww. nowelizacji, uchylono § 2 powyższego przepisu, który stanowił, że jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

Obecnie zatem strona może złożyć apelację tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Jeżeli takiego wniosku nie złożyła, traci prawo do jego zaskarżenia apelacją.

Uwzględniając wskazane powyżej okoliczności oraz to, że wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku Sadu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 28 lipca 2020r. został odrzucony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2020r., uznać należało, że apelacja wniesiona 14 września 2020r. (k. 51 – 52) została wniesiona bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku .

Z tych też względów, apelacja pozwanej złożona bez uprzedniego wniosku o uzasadnienia, podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono jak w sentencji zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

SSO Andrzej Dyrda