Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 31/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Gocek

Sędziowie: Sędzia Agnieszka Domańska- Jakubowska

Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Protokolant sekretarz sądowy Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2021 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z powództwa M. Z.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

o ustalenie istnienia stosunku pracy, dopuszczenie do pracy

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie sygn. akt X P 582/20

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I (pierwszym) w ten tylko sposób, że ustala istnienie stosunku pracy pomiędzy M. Z. a (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w S. dodatkowo w okresie od dnia 17.04.2020 roku do dnia 22.06.2020 roku, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w dniu 1 lipca 2019 roku;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty postępowania apelacyjnego;

4.  przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na rzecz radcy prawnego S. S. kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu za II instancję.

SSO Agnieszka Domańska- Jakubowska SSO Agnieszka Gocek SSO Anna Przybylska