Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym:

Przewodniczący – sędzia Anna Przybylska

Protokolant – sekr.sąd. Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2021 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania (...) Spółki Akcyjnej w W. (poprzednio w Ł.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z udziałem M. Ł.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania od decyzji:

- z dnia 11.09.2019 roku nr (...)

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że podstawę wymiaru składki i składkę na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla M. Ł. z tytułu umowy zlecenia u płatnika składek (...) Spółki Akcyjnej w W. (poprzednio w Ł.) stanowi kwota przychodu uzyskana z tytułu zawarcia tej umowy;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.