Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 666/20

PR Ds. 1522/2020

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

P. G. (1)

z pkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt nr 1.

Oskarżony P. G. (1) oraz pokrzywdzony J. G. są sąsiadami, którzy już od wielu lat żyją w konflikcie.

W dniu 6 lutego 2020 roku około godziny 16.00 w miejscowości P. gm. M. pokrzywdzony J. G. udał się ciągnikiem wraz z Z. P. na pole znajdujące się na terenie P. w celu wykonania prac rolnych. Zaparkował swój ciągnik niedaleko ciągnika oskarżonego, który ten nagle zaczął krzyczeć w jego stronę o gnojownicy.

wypis z protokołu wraz pismem,

2-6

notatka urzędowa

7, 8

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

25-26, 70-71,

zeznania świadka J. G.

11, 71-73

zeznania świadka Z. P.

15, 73-75

Fakt nr 2.

Oskarżony zaczął wyzywać pokrzywdzonego słowami uznanymi powszechnie za obelżywe, a następnie złapał pokrzywdzonego za odzież, szarpiąc go i przytrzymując uderzył go kilkakrotnie pięścią w twarz, powodując obrażenia w postaci stłuczenia głowy w zakresie twarzoczaszki niewymagającego leczenia zabiegowego.

Świadek zdarzenia Z. P. zareagował krzycząc do oskarżonego, aby przestał bić pokrzywdzonego.

Pokrzywdzony po chwili wezwał Policję, a następnie udał się do Szpitala (...) w C. wraz z ze swoja małżonką. Po przybyciu policji oskarżony był bardzo wulgarny i pobudzony.

Obrażenia jakie odniósł pokrzywdzony w świetle opinii biegłej z zakresu medycyny sądowej naruszyły czynności narządów jego ciała na okres poniżej 7 d.

notatka urzędowa

7.8

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

25-26, 70-71,

zeznania świadka J. G.

11, 72-73

dokumenacja medyczna

12

wywód z opinii

19, 61, 63

zeznania świadka Z. P.

15,73-75

zeznania świadka W. G.

17, 75,

zeznania świadka R. M.

33, 89

zeznania świadka B. O.

90,

zeznania świadka E. M.

90-91

fotografia

66

Oskarżony P. G. (2) - lat 31, wykształcenie średnie, kawaler, posiada dwójkę dzieci z wieku 8 i 4 lat na utrzymaniu, posiada własne gospodarstwo wolne i otrzymuje z tego tytułu dochód w wysokości 2000 złotych netto miesięcznie, nadto posiada 30 ha ziemi , oraz dom jednorodzinny o pow. 200 m2. Wg jego oświadczenia zdrowy, nie leczył się w (...) ani odwykowo.

dane osobo poznawcze

25-25v,

dane o karalności z K.

24, 29-30,55

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

P. G. (1)

z pkt 1 wyrku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Tego dnia pokrzywdzony J. G. szarpał się z Z. P. na polu po wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a oskarżony nie uderzył pokrzywdzonego, gdyż w dniu zdarzenia przebywał w odległości ok 400 m od pokrzywdzonego.

wyjaśnienia oskarżonego

25-26, 70-71,

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Fakt 1-2

-wypis z protokołu wraz pismem,

-notatka urzędowa,

-dokumentacja medyczna,

- fotografia,

-dane osobo poznawcze,

- dane o karalności z K.

Dokumenty urzędowe, sporządzone przez uprawnione podmioty w ramach ich kompetencji oraz dokumentu nie kwestionowane w sprawie.

wywód z opinii

Wywód z opinii opracowany na podstawie dokumentacji lekarskiej pokrzywdzonego wysuwa wniosek, iż pokrzywdzony J. G. doznał stłuczenia głowy w zakresie twarzoczaszki, co nie wymagało leczenia zabiegowego, spełniając dyspozycje naruszenia czynności narządu ciała na czas nie dłuższy niż siedem dni.

Ponadto wymienione obrażenia mogły powstać w wyniku użycia narzędzia twardego, tępego, jakim jest np. ręka.

Sąd odniesie się do dowodu z opinii biegłej S. P. z zakresu medycyny sądowej pisemnej odnośnie doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń ciała oraz mechanizmu ich powstania, które należy podzielić w całości jako, że są one pełne, logiczne i wewnętrznie bezsprzeczne zaś ich wnioski jednoznaczne. Z dowodów tych wynika, jakich obrażeń doznał ww. oraz jaki był mechanizm ich powstania. Biegła w sposób szczegółowy i wyczerpujący wyjaśniła mechanizm powstania obrażeń u pokrzywdzonego w oparciu o całość materiału dowodowego.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Sąd dał wiarę oskarżonemu co do okoliczności, iż tego dnia znajdował się na polu ładując słomę z przyczepy kiedy przyjechał pokrzywdzony wraz z kolegą, gdyż koresponduję to z pozostałym materiałem dowodowym w tym z zeznaniami funkcjonariuszy policji, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia. Natomiast sąd nie dał wiary, iż oskarżony nie uderzył pokrzywdzonego co skutkowało naruszeniem czynności narządu ciała.

zeznania świadka J. G.

Przedstawione przez pokrzywdzonego fakty tworzą spójny obraz zajścia, znajdujący wsparcie w innych dowodach.

Opisywany przez świadka incydent na polu koresponduje z zeznaniami świadka Z. P., który był na miejscu zdarzenia i widział całą sytuację oraz funkcjonariuszy policji R. M., B. O., E. M. oraz opinią biegłej S. P. do powstałych obrażeń w postaci stłuczenia głowy .

Pokrzywdzony konsekwentnie podawał w jakich okolicznościach doszło do uderzenia w twarz przez oskarżonego.

zeznania świadka Z. P.

Świadek zeznaje spójnie z pozostałymi dowodami i dotyczy to zasadniczych elementów stanu faktycznego.

Jako wiarygodne Sąd ocenił zeznania świadka, który potwierdził okoliczności związane z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonego przez oskarżonego " ja widziałem jak bił", "groził pokrzywdzonemu, że go załatwi", "uderzał pięściami w twarz" "pokrzywdzonemu krew leciała z nosa i ust", z uwagi nadto, iż w pełni korespondowały z zeznaniami świadków funkcjonariuszy Policji, samego pokrzywdzonego, które korelowały z nimi, a które w tym zakresie Sąd uznał za prawdziwe.

zeznania świadka W. G.

Jako wiarygodne Sąd ocenił zeznania świadka, która dosyć ogólnie potwierdziła fakt zaistnienia zdarzenia, a przede wszystkim fakt uskarżenia się swojego męża na ból głowy. Z uwagi na to, iż zeznania te korelowały z wiarygodnymi w tym zakresie zeznaniami świadków, J. G. i Z. P. to Sąd nie znalazł podstaw do ich kwestionowania.

zeznania świadka

-R. M.

-B. O.,

-E. M.

Zeznania pochodzą od osób trzecich, powiązanych ze sprawą wyłącznie z racji wykonywanych obowiązków służbowych i nie mających osobistego interesu w rozstrzygnięciu sprawy na korzyść jednej ze stron. Świadkowie relacjonują wzajemnie spójnie i w sposób korespondujący z zeznaniami pokrzywdzonego, treścią opinii biegłej, treścią notatek.

Nadto świadek E. M. w swoich zeznaniach potwierdziła, że widziała krew na twarzy u pokrzywdzonego, co mogło wskazywać na pobicie. Natomiast, gdyby pokrzywdzony przypadkowo uderzył się w przyczepę to byłyby jakieś ślady, zdarty naskórek, a nie tylko wyciek krwi (k. 90 -91 akt).

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego w zakresie, w którym podawał on, iż nie uderzył pokrzywdzonego. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie były sprzeczne z wiarygodnymi, zdaniem sądu, pozostałymi dowodami zgromadzonymi w sprawie.

Ponadto, wyjaśnienia wobec zgromadzonego materiału dowodowego były tendencyjne, nielogiczne np. "gonili się wokół przyczepy" (k. 70 akt) "wg mnie P. pobił pokrzywdzonego, bo widziałem jak oni gonili się wokoło przyczepy (k. 26 akt).

Ponadto, z opinii biegłej, dokumentacji medycznej, załączonej dokumentacji fotograficznej i zeznań świadków wynikało wprost, że zakres obrażeń u pokrzywdzonego mógł powstać w okolicznościach podawanych przez pokrzywdzonego, a więc w wyniku uderzenia pięścią w twarz. Nie było to więc odepchnięcie, a wyprowadzone i regularne ciosy. Potwierdzały to wskazane dowody.

W ocenie Sądu wyjaśnienia oskarżonego są tylko prostą negacją zaistniałych faktów, nie popartą żadnym materiałem dowodowym. Wyjaśnienia oskarżonego stoją w sprzeczności z zeznaniami przesłuchanych w sprawie świadków, które z nimi korespondują, oraz dowodami z dokumentów w tym przede wszystkim dokumentacji medycznej dotyczącej obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego oraz opinii bieglej z zakresu medycyny, które to dowody Sąd uznał za wiarygodne. Zdaniem Sądu wyjaśnienia oskarżonego w zakresie w jakim nie przyznawał się do popełnienia zarzucanego mu czynu są próbą uniknięcia odpowiedzialności karnej, dlatego też są nieszczere, nieprawdziwe i nieobiektywne i nie zasługują na wiarę.

Oskarżony jest człowiekiem dorosłym, doświadczonym życiowo i w pełni poczytalnym. Z całą pewnością miał świadomość bezprawności i naganności czynu, którego się dopuścił oraz że w świetle okoliczności towarzyszących mu działaniu brak jest jakichkolwiek przesłanek, które usprawiedliwiały jego czyny, wyłączyłyby odpowiedzialność karną, z uwagi na brak winy lub bezprawności czynów.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

P. G. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności za popełnienie czynu kwalifikowanego z art. 157 § 2 kk odpowiada ten, kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

Przedmiotem ochrony w wypadku tego przestępstwa jest zdrowie człowieka, rozumiane jako prawidłowość procesów fizjologicznych i związana z tym wydolność człowieka do spełniania jego funkcji społecznych. Czynność sprawcza polega na „powodowaniu” opisanych w art. 157 § 1 bądź 2 skutków, a pojęcie to obejmuje wszystkie zachowania pozostające w związku przyczynowym i normatywnym ze skutkiem. Skutek jest znamieniem czynu określającym jego kwalifikację w zależności od spowodowanych naruszeń czynności narządów ciała bądź rozstroju zdrowia (Kodeks karny, Część szczególna pod red. Andrzeja Zolla, komentarz do art. 117 – 277 Kodeksu karnego, Zakamycze 1999, s. 288 i n.). Spowodowanie jedynie nieznacznych skutków – śladów naruszenia nietykalności cielesnej – stanowi o popełnieniu czynu kwalifikowanego z art. 217 § 1kk, natomiast skutki spowodowane działaniem oskarżonego kwalifikują jego czyn jako przestępstwo z art. 157 § 2kk.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego stwierdzić należy, że oskarżony dopuścił się popełnienia przestępstwa kwalifikowanego z art. 157 § 2 kk. Oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co robi i w stosunku do kogo. Oskarżony działał umyślnie i w zamiarze bezpośrednim. Jego działanie było celowe, zamierzone, bez żadnych zahamowań.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. G. (1)

1

1

- oskarżony nie był dotychczas karany,

- nie wyraził skruchy, ani żalu na rozprawie,

- nie przeprosił pokrzywdzonego za to zdarzenie,

- kara grzywny w wymiarze 150 stawek przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki równa jest kwocie 10 złotych uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu i rodzaj winy,

- oskarżony powinien wyciągnąć wnioski na przyszłość ze swojego zachowania,

- oskarżony nie może pozostawać w przekonaniu, iż wolno mu używać siły wobec innych ludzi, a na przyszłość powstrzyma się od popełnienia tego rodzaju czynów. Jednocześnie wartość jednej stawki określona na 10 zł uwzględnia możliwości majątkowe i zarobkowe oskarżonego.

P. G. (1)

2

1

Na podstawie art. 46 § 2 kk Sąd orzekł środek kompensacyjny na rzecz oskarżyciela prywatnego – nawiązkę w kwocie 1000 złotych tytułem zadośćuczynienia.

Nawiązka stanowi formę rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej. Podstawą żądania jest doznana krzywda niemajątkowa w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniem fizycznym pokrzywdzonego. Określając wysokość zasądzonego zadośćuczynienia Sąd wziął pod uwagę to, że doznane uszkodzenia ciała nie były nadmierne. Nawiązka ustalona na w/w kwotę pozostaje adekwatna do obowiązującej w polskim prawie zasadzie umiarkowanego zadośćuczynienia i nie doprowadzi do bezpodstawnego wzbogacenia się pokrzywdzonego.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. G. (1)

3

1

Zasądzono od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego J. G. kwotę 1008 złotych tytułem zwrotu wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika adw. E. H. w sprawie. Przyznana kwota został ustalona w wysokości stawki wynikającej z przytoczonych powyższej przepisów, tj., kwota 840 zł za rozprawę prowadzoną w trybie zwyczajnym oraz z racji kolejnego terminu rozprawy.

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4

Na mocy art. 627 kpk zasądzono koszty w wysokości 150 złotych (130 zł tytułem dochodzenia, 20 zł ryczałt za zwrotki) i opłaty sądowej w wysokości 150 złotych, ustalonej w oparciu o ustawę o opłatach w sprawach karnych.

7.  Podpis

Wągrowiec, dnia 9 lutego 2021 roku sędzia Daniel Jurkiewicz

ZARZĄDZENIE

1. Odnotować w kontrolce uzasadnień;

2. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć radcy prawnego D. R.;

3. za 14 dni lub z wpływem.

Wągrowiec dnia 9 lutego 2021 roku sędzia Daniel Jurkiewicz