Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

IIK 4/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sądu Rejonowego w Biskupcu

zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie

26 lutego 2020r.

IIK 246/19

2.

Sądu Rejonowego w Biskupcu

7 września 2020r.

IIK 147/20

3.

Sądu Rejonowego w Biskupcu

25 listopada 2020r

IIK 385/19

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

.

3.  3.

4

5.  5.

6.  6.

7.  7.

8.  8.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 26 lutego 2020r. sygn. akt IK 246/19 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2020r. za czyny z art. 157§1 kk i art. 216§1 kk popełnione 23 lutego 2019r. na kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności i 6 miesięcy ograniczenia wolności – kara łączna 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara podlegająca wykonaniu od 20 września 2021r. do 18 kwietnia 2022r.

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 7 września 2020r. sygn. akt IIK 147/20 za czyny z art. 178a§1 kk w zw. z art. 91§1 kk popełnione w dniach 21 i 28 marca 2020r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara wykonywana od 8 stycznia do 5 września 2021r .

Skazanie wyrokiem Sądu Rejonowego w Biskupcu z dnia 25 listopada 2020r. sygn.. akt IIK 385/19 za czyny z art. 190§1 kk w zw. z art. 216§1 kk i art. 91§1 kk popełnione w okresie od lipca 2019 roku do 1 września 2019 roku zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2020r na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara wykonywana od 18 kwietnia 2022r.

Uprzednia wielokrotna karalność w tym za przestępstwa podobne

Pozytywna opinia z zakładu karnego

Ad. 1

Odpisy wyroków

Ad. 2

Obliczenie kary

Opinia

Ad. 3

Odpis wyroku

Ad. 4

Opinia

Ad. 5

Odpisy wyroków

Ad. 6

Obliczenie kary

Opinia

Ad. 7

Dane o karalności

Ad. 8

Opinia

k. 15-16

k. 17

k. 28-34

k. 14

k. 28-34

k. 41, 42-43

k. 44,

k. 28-34

k. 11-12

k. 28-34

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1 - 8

Odpisy wyroków

Obliczenia kary

Opinia

Dane o karalności

Dowody z dokumentów nie są kwestionowane

0.1.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

0.2.(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sąd Rejonowy w Biskupcu z dnia 26 lutego 2020r. sygn. akt IIK 246/19 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2020r.

Kara łączna 7 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara podlegająca wykonaniu od 20 września 2021r. do 18 kwietnia 2022r.

2.

Sąd Rejonowy w Biskupcu z dnia 7 września 2020r. sygn. akt IIK 147/20

Kara 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara wykonywana od 8 stycznia do 5 września 2021r .

3.

Sąd Rejonowy w Biskupcu z dnia 25 listopada 2020r. sygn.. akt IIK 385/19 zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 lipca 2020r

Kara 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Kara wykonywana od 18 kwietnia 2022r.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Nieprawomocne wyroki w niniejszej sprawie zostały wydane zarówno przed jak i po 24 czerwca 2020r., w którym to dniu nastąpiła zmiana przepisów dotyczących orzekania kary łącznej. Zmienione zostały w sposób diametralny zasady jej orzekania i przywrócono w systemie prawnym zasady obowiązujące do 1 lipca 2015r.

Do sprawy niniejszej nie ma zatem zastosowania art. 81 ust. 1 Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 który wskazuje , iż Przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

W takim przypadku rozważyć zatem należy zastosowanie art. 4§1 kk. W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zastosowanie muszą znaleźć przepisy Ustawy sprzed 24 czerwca 2020r. albowiem pozwalają one na orzeczenie kary łącznej co do wszystkich podlegających postępowaniu o wydanie wyroku łącznego orzeczeń.

Zgodnie bowiem z art. 85 kk w brzmieniu po 1 lipca 2015r. „§ 1 kk „jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, zgodnie zaś z § 2. podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1.

Wszystkie orzeczone wobec skazanego kary są karami pozbawienia wolności a więc podlegającymi łączeniu i w chwili obecnej wszystkie trzy podlegają wykonaniu.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Kara łączna 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności została ukształtowana na zasadzie asperacji, w górnych granicach ustawowego zagrożenia.

Pomiędzy skazaniami podlegającymi łączeniu oraz czasem popełnienia czynu nie zachodzą znaczne okresy czasowe, którą to okoliczność potraktowano jako łagodzącą.

Jako okoliczność łagodzącą potraktowano też pozytywną opinię z zakładu karnego.

Jako okoliczności obciążające Sąd wziął pod uwagę wielokrotną uprzednią karalność skazanego i odbywanie przez niego kar pozbawienia wolności, popełnienie przestępstw różnorodzajowych na szkodę wielu pokrzywdzonych , w tym osób nieletnich.

Okoliczności obciążające wykluczają w ocenie Sądu zastosowanie zasady absorpcji w niniejszej sprawie.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt II

Pkt III

Pkt IV

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okres wykonywania kary pozbawienia wolności w sprawie IIK 147/120 od dnia 8 stycznia 2021r.

W pozostałym zakresie wyroki podlegające połączeniu pozostawia do odrębnego wykonania.

Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. S. kwotę 420 złotych tytułem obrony wykonywanej z urzędu oraz kwotę 96,60 tytułem podatku VAT od wynagrodzenia za obronę z urzędu , która to kwota jest niewątpliwe błędna i została sprostowana. .

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt V

Na podstawie art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od kosztów sądowych albowiem na terenie zakładu karnego nie osiąga on żadnych dochodów , zaś do odbycia pozostała mu znaczna część orzeczonej kary.

1.PODPIS